23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 082-221445
Offentliggjort
27.04.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Aarhus Kommune, IT-Infrastruktur

Udbud af Indkøbssystem (genudbud)


Aarhus Kommune, IT-Infrastruktur

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, IT-Infrastruktur
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas K. Krægpøth
E-mail: kthk@aarhus.dk
Telefon: +45 20533770
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/da53bce9-3408-4f72-b4ef-1ba00e73f06b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/da53bce9-3408-4f72-b4ef-1ba00e73f06b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/da53bce9-3408-4f72-b4ef-1ba00e73f06b/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Indkøbssystem (genudbud)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aarhus Kommune udbyder en aftale på Indkøbssystem (genudbud).

Kontrakten udbydes for en periode på 8 år med mulighed for forlængelse i 4 x 12 måneder.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48451000 Programpakke til virksomhedsressourceplanlægning (ERP)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aarhus Kommune udbyder aftale på Indkøbssystem (genudbud).

Kontrakten udbydes for en periode på 8 år med mulighed for forlængelse i 4 x 12 måneder.

Nærværende udbud var oprindeligt en del af Aarhus Kommunes udbud af Økonomisystem, Debitorsystem, Løn og vagplansystem samt Indkøbssystem (ERP). Genudbuddet af Indkøbssystem skal stadig anses som en del af det oprindelige udbud (nu Økonomisystem, Debitorsystem samt Løn og vagtplansystem). Udbuddet af Indkøbssystem og dertil hørende kontrakt udgør dermed fortsat en integreret del af den samlede ERP-løsning.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Metode og proces / Vægtning: 7,5
Kvalitetskriterium - Navn: Servicemål, vedligeholdelse og videreudvikling / Vægtning: 7,5
Kvalitetskriterium - Navn: Kontraktvilkår / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 20
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i 4 x 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere om prækvalifikation. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgernes økonomiske kvalifikationer og referencer vedrørende anskaffelser, der svarer til det udbudte (indkøbssystem der som minimum kan håndtere kontraktportefølje, Contract Management, e-kataloger og elektroniske indkøbsordre), med hovedvægten på Tilbudsgivernes referencer, herunder hvilke integrationer der er foretaget ifm. udførelsen af disse referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet af delkontrakten indeholder optioner, der er angivet i udbudsmaterialet.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Forhandlingsforløbet forventes at bestå af en eller flere forhandlingsrunder, herunder også mulighed for en skriftlig forhandlingsrunde. Forhandlingsforløbet indebærer ikke shortlisting og der ydes ikke vederlag til deltagerne ifm. forhandlingerne.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele Kontrakten på baggrund af Tilbudsgivers indledende tilbud.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver vil kun indgå Kontrakt med økonomisk solide virksomheder, da det har væsentlig betydning, at Tilbudsgivers virksomhed består under hele kontraktperioden.

Tilbudsgiver skal oplyse følgende nøgletal for hvert af de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV afsnit B:

- Omsætning

- Egenkapital

Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moder- eller søsterselskab, en underleverandør eller en anden enhed), uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre enheder. Tilbudsgiver skal i givet fald godtgøre fuld ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af Kontrakten, fx ved at fremlægge støtteerklæring for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden.

En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere enheders kapacitet, skal sikre, at Ordregiver modtager Tilbudsgivers eget ESPD sammen med et separat ESPD fra den/de støttende enhed(er), hvori der meddeles relevante oplysninger for hver af de enheder, som Tilbudsgiver baserer sig på.

Når grupper af økonomiske aktører (fx et konsortium) deltager i udbudsproceduren sammen, skal der endvidere, for hver af de deltagende økonomiske aktører, udfyldes et særskilt ESPD.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Omsætning på mindst 30 mio. DKK.

- Egenkapital på mindst 15 mio. DKK.

Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som Tilbudsgivers og disse andre enheders samlede egenkapital i de seneste 3 regnskabsår. Egenkapitalen beregnes som Tilbudsgiver og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste regnskabsår (Nettoopgørelse).

Undtaget hertil er, hvis Tilbudsgiver baserer sig på anden enhed i form af Tilbudsgivers moderselskab, da Tilbudsgivers egenkapital allerede er en del af moderselskabets regnskabstal. I så tilfælde lægges moderselskabets regnskabstal til grund alene.

Ved sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes egenkapital virksomhedens samlede årlige egenkapital i de seneste 3 regnskabsår. Egenkapitalen beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i det seneste regnskabsår (Nettoopgørelse).

Ovenstående gør sig også gældende ift. omsætning.

Undtaget hertil er, hvis Tilbudsgiver baserer sig på anden enhed i form af Tilbudsgivers moderselskab og der er intern omsætning mellem selskaberne. I så fald skal omsætning elimineres for denne interne omsætning.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD del IV afsnit C oplyse, om Tilbudsgiveren lever op til det mindstekrav som følger nedenfor.

Tilbudsgiver skal beskrive de væsentligste referencer vedrørende kontrakter af indkøbssystemer.

Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders formåen (fx et moder- eller søsterselskab, en underleverandør eller en anden enhed), uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem Tilbudsgiver og disse andre. Tilbudsgiver skal i givet fald godtgøre fuld ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af Kontrakten, fx ved at fremlægge støtteerklæring for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden.

En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere enheders kapacitet, skal sikre, at Ordregiver modtager Tilbudsgivers eget ESPD sammen med et separat ESPD for den støttende enhed, hvori der meddeles relevante oplysninger for hver af de enheder, som Tilbudsgiver baserer sig på.

Når grupper af økonomiske aktører (fx et konsortium) deltager i udbudsproceduren sammen, skal der endvidere, for hver af de deltagende økonomiske aktører, udfyldes et særskilt ESPD.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal for hver delaftale, tilbudsgiver søger om prækvalifikation til, inden for de seneste 3 kalenderår kunne dokumentere minimum 3 referencer svarende til den udbudte Kontrakt. Referencen skal indeholde oplysninger om:

- Opgavens art (herunder beskrivelse af de gennemførte integrationer forbundet hermed samt om opgaven dækkede hele eller dele af kommunen/virksomheden)

- Kontraktsum (hvis muligt)

- Tidsforløbet for opgavens udførelse

- Hvem arbejdet er udført for

Ved referencer, der svarer til den udbudte Kontrakt, forstås tilsvarende leverancer til kommuner, andre offentlige kunder, samt virksomheder med mere end 500 ansatte (opgjort som årlige gennemsnitlige antal beskæftigede), som omfatter:

- Leverance af produkter og ydelser, der svarer til det udbudte (dvs. indkøbssystem der som minimum kan håndtere kontraktportefølje, Contract Management, e-kataloger og elektroniske indkøbsordre).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 056-146841
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/05/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 25/05/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbudsproceduren er udelukket, hvis en af følgende frivillige udelukkelsesgrunde er til stede i EPSD del III afsnit C:

- Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis Tilbudsgivers aktiviteter administreres af en kurator eller af retten, hvis Tilbudsgiver er under tvangsakkord, hvis Tilbudsgivers erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor Tilbudsgiver er hjemhørende.

- Ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/04/2022

Send til en kollega

0.062