23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 085-229270
Offentliggjort
02.05.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aarhus Universitet

Clusternoder med tilhørende infiniband netværk


Aarhus Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Universitet
CVR-nummer: 31119103
Postadresse: Nordre Ringgade 1
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens August Munch
E-mail: udbud@au.dk
Telefon: +45 93521783
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.au.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5432823c-758d-4fe5-bbb3-e8a100aed98c/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5432823c-758d-4fe5-bbb3-e8a100aed98c/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5432823c-758d-4fe5-bbb3-e8a100aed98c/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Clusternoder med tilhørende infiniband netværk

Sagsnr.: 2022-0362180
II.1.2) Hoved-CPV-kode
30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formålet med nærværende udbud er at udbygge vores eksisterende HPC-cluster med nye computer-noder bestykket med state-of-the-art CPUer.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72100000 Konsulentvirksomhed vedrørende maskinel
30210000 Databehandlingsmaskiner (hardware)
30211100 Supercomputer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med nærværende udbud er at udbygge vores eksisterende HPC-cluster med nye computer-noder bestykket med state-of-the-art CPUer. Nogle af noderne er endvidere bestykket med GPUer. Alle noder skal forbindes til hinanden vha. et Infiniband netværk som også skal medfølge. Noderne og Infiniband-infrastrukturen monteres af tilbudsgiver i eksisterende rack(s). Al udstyret leveres på gulvet i vores computerrum på Aarhus Universitet 8000-campus, tom emballage bortskaffes efterfølgende af tilbudsgiver. Alt hardware skal være omfattet af 5 års Next Business Day garanti.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Antal Noder/GPUer / Vægtning: 70
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 0
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 940 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Idet indkøbsbudgettet pt. ikke er fuldstændig kendt, skal det være muligt i op til 3 måneder efter kontraktindgåelse at

afgive ordre på tilkøb af yderligere komponenter, som dem hovedtilbuddet består af.

Omfanget af optionen kan være fra 0% til 10% af budgettet.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tildeling vil ske på grundlag af bedste forhold mellem antal noder/GPUer og kvalitet indenfor et budget på 2.940.000 DKK.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver stiller ingen krav til økonomisk og finansiel formåen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ingen krav

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal beskrive mindst 2 referencer af leverancer af clusternoder, der er udført i løbet af de sidste 3 år regnet fra tilbudsfristen.

Hver reference bedes indeholde:

o Kundenavn inkl. kontaktperson med navn og telefonnummer på modtager hos den ordregivende myndighed.

o Beløb/leverancens værdi

o Dato for levering af leverancen.

o En klar og tydelig beskrivelse af opgaven/leverancen

o Antallet af clusternoder i leverancen

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at referencerne er gyldige skal hver leverance have indeholdt mindst 20 clusternoder.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/05/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/05/2022
Tidspunkt: 10:01
Sted:

Aarhus

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbudinden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem derer blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse forbeslutningen;

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidendeom, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen erblevet offentliggjort;

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivereom, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvorordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4;

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgåeten kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske UnionsTidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter dendag, hvor ordregiveren i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgåendeoffentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgivestil Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens §12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/04/2022

Send til en kollega

0.047