23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 087-235426
Offentliggjort
04.05.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Miljøstyrelsen

EU udbud af IoT-enheder til registrering og opsamling af miljømålinger


Miljøstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Tolderlundsvej 5
By: Odense C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sofie Greve
E-mail: sogre@mst.dk
Telefon: +45 20283306
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/178377327.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.mst.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/178377327.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/178377327.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU udbud af IoT-enheder til registrering og opsamling af miljømålinger

Sagsnr.: 2022-22915
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38420000 Instrumenter til måling af strømhastighed, standhøjde og tryk i væsker og gasser
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Som led i Ordregivers drift af det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur (NO-VANA), ønsker Ordregiver af indgå rammeaftale med en Leverandør af IoT-enheder og senso-rer til vandstand og temperatur i grundvandsboringer og vandløb. Leverandøren skal kunne understøtte Ordregivers drift ved løbende support og supplement af udstyr, ligesom leveran-dør kan tilbyde mere avancerede IoT-enheder og flere sensorer jf. Bilag 1 - Kravspecifikation.

Rammeaftaleperioden er fra den 1. august 2022 - 31. december 2023.

Der gøres opmærksom på, at der er option på forlængelse af rammeaftalen med op til 2 x 1 år.

Rammeaftalen har en samlet værdi på 7 mio. kr. 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30237475 Elektriske sensorer
31644000 Diverse dataregistreringsudstyr
38123000 Måleudstyr for nedbør eller fordampning
38125000 Regnmålere
38126300 Måleudstyr for temperatur og fugtighed ved jordoverfladen
38300000 Måleudstyr
38410000 Måleinstrumenter
38421100 Vandmålere
38421110 Gennemstrømningsmålere
38423100 Trykmålere
38424000 Måle- og kontroludstyr
38425300 Trykmålere
38550000 Målere
38552000 Elektroniske målere
38710000 Tidsmålere
38900000 Diverse måle- og testapparatur
38931000 Temperatur/fugtmålere
38932000 Fugtmålere
42961200 Scada eller tilsvarende system
48614000 Dataregistreringssystem
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Til Ordregivers overvågning af vandmiljøet udbydes rammeaftale vedrørende levering af IoT-enheder og sensorer, som bl.a. skal bruges til grundvandsboringer og vandløbsstationer, der via mobil/trådløs dataforbindelse, skal forbindes til de fællesoffentlige miljødatabaser via Danmarks Miljøportal (DMP)s IoTConnect system. Leverandør skal kunne anvise netværksløsninger, som Ordregiver kan indgå aftale med og som evt. i kombination med ekstern antenne på IoT-enheder kan sikre driften også for fjernt og lavtliggende målestationer.

I IoTConnect systemet vil Ordregiver aflæse og justere opsætningen af målestationer med sensorer, som er placeret over hele Danmark. De målte data videregives derefter straks til de fællesoffentlige databaser, herunder bl.a. Jupiter for grund- og drikkevand og SaV for vandløb.

Ordregivers Fagkoordineringsgrupper (FKG) har fastlagt krav til IoT-enheder, sensorer og driften af måleprogrammet, som på den baggrund udføres af Ordregivers medarbejdere i lokale enheder.

IoT-enheder og sensorer monteres således på målestationerne af medarbejdere fra Ordregivers lokalenheder.

Dataloggersystemer og sensorer, som fremover indkøbes, skal drives fuldstændigt via ovenstående system, hvorfor det er en fordel, hvis Leverandørens IoT-enheder har Microsoft Azure-certificering (https://devicecatalog.azure.com/devices), da dette understøtter kompatibilitet med systemet. Certificering er for nuværende ikke et krav, så længe IoT-enheder har enkle integrationsmuligheder og sikker standardiseret kommunikationsprotokol, Ordregiver lægger vægt på IT sikkerhed og hører gerne om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer, jfr. EU direktiv 2016/1148.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af teknisk løsning / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Support og instruktion / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2022
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med op til 2 x 1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den udbudte rammeaftale er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, da et vil give ordregiver uforholdsmæssige administrative byrder i udbudsprocessen og i kontraktstyringen. Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Relevant erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen kræves en dækningssum for erhvervsansvarsforsikringen på minimum DKK 2 mio.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1. En liste med de betydeligste leverancer af lignende varer som den udbudte rammeaftale, der er leveret inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen), med angivelse af beløb, datoer og modtagere, såvel offentlige som private.

Side 9/18

2. Teknikere eller tekniske organer til kvalitetskontrol

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ad 1: Minimum 2 relevante referencer fra leverancer af lignende leverancer som den udbudte rammeaftale inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen).

Ad 2: Tilbudsgiver skal have en dansktalende kontaktperson og en dansk- eller engelsktalende specialist

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/06/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/06/2022
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens §§ 137, stk. 1, nr. 2 om konkurs mv.. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD'et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

- Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3.

- Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/04/2022

Send til en kollega

0.047