23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 093-256167
Offentliggjort
13.05.2022
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Københavns Kommune - Socialforvaltningen

Boliganvisningssystem


Københavns Kommune - Socialforvaltningen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Socialforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Bernstorffsgade 17
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Ida Echstrøm Christensen
E-mail: sc8r@kk.dk
Telefon: +45 23303291
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.kk.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Boliganvisningssystem

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Københavns Kommunes Socialforvaltning skal anskaffe og implementere en løsning til det sociale boliganvisningsområde, som skal gøre match mellem bolig og borger smidigt og effektivt.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 7 300 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48000000 Programpakker og informationssystemer
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72250000 System- og supporttjenester
72300000 Datatjenester
75000000 Offentlig administration, forsvar og socialsikring
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Kommunes Socialforvaltning skal anskaffe og implementere en løsning til det sociale boliganvisningsområde, som skal gøre match mellem bolig og borger smidigt og effektivt.

Den kommende løsning skal understøtte forvaltningens arbejde med høj brugervenlighed og lovmedholdelighed, sikker og stabil drift og mere smidige og automatiserede administrative forretningsgange. Alle fokuspunkter skal være med til at understøtte en digital sagsbehandling omkring social boliganvisning.

Systemet skal understøtte en digital sagsbehandling omkring social boliganvisning.

Leverandøren skal levere uddannelse, drift, support og vedligeholdelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Forretningsunderstøttelse / Vægtning: 50 %
Kvalitetskriterium - Navn: Leverancesikkerhed, samarbejde og Leverandørens kompetencer / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Drift, support og vedligeholdelse / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 25 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på boligpladsstyring af bo- og dagtilbud. Optionen er nærmere beskrevet i Bilag 03, afsnit 7. Det er valgfrit for tilbudsgiverne at tilbyde optionen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 161-424022
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Kontrakt om Boliganvisningssystem

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
22/03/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Netcompany A/S
CVR-nummer: 14814833
Postadresse: Grønningen 17, 1
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1270
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 7 300 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135-136 samt § 137, stk. 1, nr. 1-3. For så vidt angår § 137, stk. 1, nr. 3, er ansøgeren udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ordregiver kan påvise, at ansøgeren indenfor de seneste 2 år har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning indenfor det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/05/2022

Send til en kollega

0.093