23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 109-309279
Offentliggjort
08.06.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Silkeborg Forsyning A/S

Målere med data og kommunikationsnetværk


Silkeborg Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Forsyning A/S
CVR-nummer: 31935520
Postadresse: Tietgensvej 3
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Poul Lyngdal-Christensen
E-mail: plc@cowi.com
Telefon: +45 56400000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.silkeborgforsyning.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/432885
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=330861&B=SILKEBORGFORSYNING
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=330861&B=SILKEBORGFORSYNING
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Målere med data og kommunikationsnetværk

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38551000 Energimålere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører køb og montage af målere for vand og varme samt løsning for data og kommunikationsnetværk, således data stilles til rådighed for integration i Silkeborg Forsynings dataplatform og eksisterende systemer. Herudover omfatter den udbudte opgave drift af løsning for data og kommunikation samt vedligehold og support i den 14-årige aftaleperiode.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38421100 Vandmålere
65500000 Aflæsning af målere
51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Silkeborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb og installation af målere for vand og varme samt ”da-tahjemtagningsudstyr” i form af kommunikationsnetværk og dertilhørende soft-waresystemer, således data stilles til rådighed for integration i Silkeborg Forsynings dataplatform og eksisterende systemer til fx afregning og overvågnings-funktioner (alarmer). Udbuddet omfatter derfor både indkøb og montage af målere hos borgerne, opsætning af (eller kobling på) nødvendigt kommunikationsnetværk, målerhåndteringssystem (software) samt hosting og integrationer. Herudover omfatter den udbudte opgave drift samt vedligehold og support i den 14-årige aftaleperiode.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Målerfunktionalitet / Vægtning: 10%
Kvalitetskriterium - Navn: Data og kommunikationsnetværk / Vægtning: 25%
Kvalitetskriterium - Navn: Implementeringsproces / Vægtning: 10%
Kvalitetskriterium - Navn: Overholdelse af hovedtidsplan / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 35%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 168
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Det er muligt af forlænge kontrakten med 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere end tre egnede ansøgere, vil ordregiveren vælge dem med den mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter, udført inden for de seneste 3 år.

Med 'relevante referencer' menes referencer, som dokumenterer ansøgers erfaring med varetagelse af ydelser sammenlignelige med den udbudte opgave, herunder projektering, levering og montering af vand- og varmemålere med tilhørende IT-løsning, dvs. kommunikationsnetværk, datahjemtagning og relevante integrationer samt løbende drift samt support og vedligehold i et omfang der kan relateres til den udbudte opgave, som omfatter omkring 20.000 forbrugssteder i hovedprojektet.

Igangværende referencer kan anvendes, dog skal ansøger oplyse referencens stade på tidspunktet for ansøgning om prækvalifikation. Referencen skal som minimum være ordret. Færdigudførte referencer vægter tungere i vurderingen end netop ordrede projekter.

Ved vurderingen af referencerne lægges vægt på, i hvilken grad at referencerne indeholder elementer som ovenfor beskrevet, og især viser erfaring med at udskifte et omfattende antal målere over en begrænset periode samt viser erfaring i forhold til at hjemmetage data.

Endvidere lægges vægt på, at den samlede reference eller delelementer heri, samlet dokumenterer ansøgers evne til at identificere relevante elementer i forhold til den udbudte opgave.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er optioner på at montere og implementere løsningen i yderligere 2 områder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers omsætning de tre seneste offentliggjorte regnskabsår

Tilbudsgivers egenkapital de seneste tre offentliggjorte regnskabsår

Dokumentation for økonomisk og finansiel formåen:

- Relevante erklæringer fra et pengeinstitut eller attest fra revisor.

- Årsregnskaber eller uddrag heraf, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det

land, hvor ansøger eller tilbudsgiver er etableret.

- Erklæring om ansøgerens eller tilbudsgiverens samlede omsætning de tre seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Positiv egenkapital i to ud af de seneste tre tilgængelige regnskabsår (offentliggjorte regnskab)

- En samlet omsætning på minimum DKK 50 mio. i hvert af de seneste tre tilgængelige

regnskabsår

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgers tekniske og faglige formåen vil blive vurderet ved hjælp af de af ansøger oplyste referencer. Der er dog ikke sat mindstekrav til egnethed i forhold til teknisk og faglig formåen, hvorfor referencer alene vil blive anvendt i en udvælgelsessituation. Det betyder, at der ikke er sat et minimumskrav til hverken antal eller indhold af referencer, men ansøger bedes indsende mindst 2 og maksimalt 4 "tilsvarende" referencer. Referencerne må maksimalt være 3 år gamle på ansøgningstidspunktet.

Dokumentation for teknisk og faglig formåen:

Der vil ikke blive opkrævet særskilt dokumentation for referencer, men ordregiver forbeholder sig ret til at verificere referencer via de angivne kontaktpersoner.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Se ovenfor.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Konsortiedeltagere skal hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for opgavens udførelse og udpege en bemyndiget til kontakten med Silkeborg Forsyning.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder en arbejdsklausul

Databehandleraftale skal underskrives i forbindelse med kontraktindgåelsen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/07/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver forbeholder sig ret til at acceptere de indledende tilbud, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 7.

I forbindelse med ansøgning om prækvalifikation skal ESPD del II, afsnit D udfyldes. Her angives underleverandører som ansøger ikke baserer sig på - i det omfang de er kendt på ansøgningstidspunktet.

Ansøger skal i ESPD angive, hvorvidt ansøger er omfattet af de obligatoriske og/eller anvendte frivillige udelukkelsesgrunde. I forbindelse med udbuddet gælder følgende obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde:

› De obligatoriske udelukkelsesgrunde som nævnt i udbudslovens §§ 135 og 136.

› Den frivillige udelukkelsesgrund nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 om konkurs mv.

Som dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at ansøger ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at ansøgeren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2.

Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis ansøger, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumen-tation, som fremgår af e-Certis.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/06/2022

Send til en kollega

0.048