23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 111-310646
Offentliggjort
10.06.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fødevarestyrelsen

Purchase of ”state of the art” LC-MS-instrument


Fødevarestyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fødevarestyrelsen
CVR-nummer: 62534516
Postadresse: Stationsparken 31-33
By: Glostrup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Craig Till Reumert
E-mail: crtre@fvst.dk
Telefon: +45 72276665
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/322057
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=333595&B=FVST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=333595&B=FVST
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Purchase of ”state of the art” LC-MS-instrument

Sagsnr.: 2022-42-1340-00051
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38433100 Massespektrometer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fødevarestyrelsens Laboratoriums skal anskaffe en ”State-of-the-art” LC-MS systemer inkl. fuld garanti, PM (Performance Maintenance) og service i 2 år er et led i en udvidet offentlig kontrol af fødevare- og foderforureninger.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Ringsted

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

”State-of-the-art” UPLC/UHPLC-MS/MS systemer inkl. fuld garanti, PM (Performance Maintenance) og service i 2 år er et led i en udvidet offentlig kontrol af fødevare- og foderforureninger herunder kontrol for veterinære lægemidler i biologiske matricer og biotoksiner i fødevarer og skal for at leve op til gældende EU-krav have en tilstrækkeligfølsomhed til analyse i koncentrationsområdet ppt til ppm.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1: Ekstra Service (niveau 1) per år – for de følgende år 3-6 af kontraktens levetid jf. Bilag 3.

Option 2: Ekstra service (niveau 2) per år – for de følgende år 3-6 af kontraktens levetid jf. Bilag 3.

Option 3: Ekstra komplet levering og installation af LC-MS-system - jf. Bilag 3.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Det bemærkes, at tilbudsgiver kan afgive tilbud som et konsortium eller ved at basere sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, jf. punkt VI.3).

I den forbindelse vil de sammensluttede virksomheders nøgletal samlet skulle opfylde mindstekravene. Derfor bedes hver deltager i en sammenslutning angive egen årsomsætning, soliditetsgrad og egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere en omsætning på dkk 5.000.000 i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgiver skal dokumentere en positiv egenkapital i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgiver skal dokumentere en soliditetsgrad på minimum 1% hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgiver skal vedlægge en udvidet serviceattest, som omfatter eventuelle udenlandske bestyrelses- eller direktionsmedlemmer.

Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation på en gyldig og dækkende forsikring. Denne forsikring skal kunne dokumentere en dækning på min. dkk 10.000.000 per skadesbegivenhed.

Dokumentation skal tydeligt anføre overholdelse af dækningskravet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud et udfyldt ESPD afsnit C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor. Tilbudsgiver skal i ESPD'ets afsnit IV. C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: Tilbudsgivers mest betydeligste leverance af lignende leverancer indenfor de seneste 5 år.

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD'et med angivelse af følgende oplysninger for referencen: Firmanavn/ afdeling, kontaktperson (inkl. titel, tlf, E-mail), opgavens omfang (beskrivelse af det leveret), leverings år.

Tilbudsgiver kan anvende det vedlagte "Bilag D skabelon til referencer -" til sin besvarelse, som alternativ til udfyldelse af feltet i ESPD’et

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

3 referencer som dokumentere erfaring med tilsvarende opgaver i omfang:

Tilbudsgiver skal være erfaren i at levere LC-MS instrumenter.

Erfaring skal være opnået inden for de seneste 5 afsluttede regnskabsår.

Ordregiver skal have mulighed for at kontakte referencer.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/07/2022
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 08/01/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/07/2022
Tidspunkt: 16:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil på et informationsmøde præsentere; hvordan man afgiver tilbud på EU Supply, udfylde ESPD, og korrekt (dvs. konditionsmæssige) udfyldelse af leverandørens tilbud.

Tidspunktet for informationsmødet fremgår af tidsplanen under Udbudsbetingelses pkt. 3.1.

Der kan ikke stilles spørgsmål til andet end hvordan man afgiver tilbud på EU Supply, udfylde ESPD, og korrekt (dvs. konditionsmæssige) udfyldelse af leverandørens tilbud under mødet. Svar der gives på mødet vil efterfølgende blive gengivet på EU-Supply, under Spørgsmål & Svar modullet. Øvrige spørgsmål skal stilles via Spørgsmål & Svar modulet i udbudssystemet, EU-Supply inden fristen for spørgsmål (se tidsplanen under pkt. 3.1.)

Hvis Ordregiver vurderer, at et spørgsmål ikke egner sig til besvarelse på mødet – f.eks., at det om-fatter opgavens faglig indhold – vil Ordregiver henvise ansøger/tilbudsgiver til at stille spørgsmålet skriftligt efter fremgangsmåden i Udbudsbetingelser pkt. 3.6.

Informationsmødet afholdes virtuelt via en Skype link som sendes til alle registreret deltager dagen inden mødet. Informationsmødet afholdes på dansk. Spørgsmål kan dog stilles på både dansk og engelsk, men vil så vidt muligt blive besvaret på dansk

Af hensyn til den praktiske planlægning af informationsmødet bedes tilmelding ske via udbudssystemet to dage inden mødet. Ved tilmelding bedes tilbudsgiver for hver af de tilmeldte oplyse navn, stillingsbetegnelse og firmatilknytning.

Referat/præsentation fra informationsmødet vil efterfølgende blive delt via udbudssystemet. Alle spørgsmål, der stilles på informationsmødet, vil blive besvaret i et separat dokument, der skal offentliggøres på EU Supply.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Oplysninger om klageprocedure kan findes i klagevejledning fra Klagenævn for Udbud på https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/06/2022

Send til en kollega

0.049