23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 112-315531
Offentliggjort
13.06.2022
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Nordjylland

Vindere

(13.06.2022)
Qiagen Danmark
Fruebjergvej 3
2100 København Ø

Anskaffelse af molekylærbiologisk analyseapparatur


Region Nordjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Kjær Pilgaard
E-mail: s.pilgaard@rn.dk
Telefon: +45 21592331
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1)</span>Betegnelse:

Anskaffelse af molekylærbiologisk analyseapparatur

Sagsnr.: KMA 2022
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38432000 Analyseapparatur
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Nordjylland agter at anskaffe et molekylærbiologisk analyseapparatur til diagnostik af gastrointestinale infektioner.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 355 130.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38432000 Analyseapparatur
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland agter at anskaffe et molekylærbiologisk analyseapparatur til diagnostik af gastrointestinale infektioner.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Region Nordjylland agter at indkøbe et molekylærbiologisk analyseapparatur, der på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling primært skal bruges til hurtig diagnostik af gastrointestinale infektioner.

• Af hensyn til Bioanalytikernes arbejdsflow skal udstyret være nemt at betjene og have kort hands-on tid. Hele opsætningen af analysen skal kunne foretages i en arbejdsgang. Prøverne (FecalSwab®) skal kunne sættes op løbende med enkelte prøver ad gangen, for at sikre et hurtigt prøvesvar. Dette vil give langt bedre mulighed for hurtigt udredning af patienten. Ligeledes kan isoleringsperioden af indlagte diarré patienter afkortes, såfremt der foreligger ét negativt prøvesvar.

• Betjeningen af udstyret skal kunne varetages problemfrit efter et minimum af oplæring, så en bred personalegruppe har mulighed for at anvende udstyret. Udstyret kan dermed også anvendes i vagtfunktionen og mindre bemandede perioder, herunder aften og weekend. Af hensyn til arbejdsmiljøet er det vigtig at den fysiske belastning for fingre, hænder, arme og skuldre i forbindelse med opsætning skal være så lille som mulig.

• For at sikre hurtig behandling af patienten skal analysetiden være under 1,5 time.

• Det er vigtigt, at der kan foretages en semikvantitativ vurdering af patogen-mængden i prøven, gerne med mulighed for at se en PCR-kurve og Ct-værdi efter endt analyse. Dette er især vigtigt ved syndrom-test, da prøven kan indeholde flere sygdomsfremkaldende agens og her er det vigtigt for behandling af patienten at kunne bestemme det primære patogen.

• Mulighed for syndrom-test, minimum et gastropanel og gerne også et respiratorisk- og meningitispanel.

• Ved brug af et syndrom-testnings gastropanel er der kun brug for én afføringsprøve per patient, både for praksis og indlagte patienter. For sidstnævnte vil det lette arbejdsgangen for plejepersonalet betydeligt, da selve prøvetagningsproceduren bliver væsentligt mindre.

• Udstyret skal have mulighed for at kommunikere data 2-vejs med LIS (wwLab).

Region Nordjylland vurderer på baggrund af en udført markedsanalyse, at der kun er én leverandør, der kan imødekomme den samlede levering. Af tekniske årsager tildeles kontrakten derfor uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsloven §80, stk. 3, nr. 2, Kontrakten vil først blive indgået efter udløb af standstill på 10 kalenderdage, regnet fra den dag hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
08/06/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Qiagen Danmark
CVR-nummer: 28693206
Postadresse: Fruebjergvej 3
By: København Ø
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Telefon: +45 80885945
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 355 130.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

• - Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

• - Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

o - Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

• - Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

• - Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

• - Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

• - Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/06/2022

Send til en kollega

0.064