23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 114-321761
Offentliggjort
15.06.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbud af Kontrakt om levering af Rengøringssystem (Prækvalifikation)


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Tina Aastrøm Norman
E-mail: dt4r@kk.dk
Telefon: +45 24659172
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/180400536.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/180400536.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/180400536.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Kontrakt om levering af Rengøringssystem (Prækvalifikation)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at anskaffe et standard IT-system til understøttelse af drift og administration af Københavns Kommunes Rengøringsservice (KKRS).

Tryk her https://permalink.mercell.com/180400536.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Systemet skal være Software as a Service (SaaS) baseret og Brugerne skal kunne tilgå systemet via en standard webbrowser og en Mobilapplikation.

Systemet skal være en transaktionsbaseret standardløsning, der er afprøvet på markedet i forhold til virksomheder/organisationer med tilsvarende antal Brugere og transaktionsvolumen.

Systemet skal administrere grunddata og aftaler med KKRS' ca. 700 Kunder, samt deres Lokationer og Kontaktpersoner.

Systemet skal håndtere Vagtplaner og opgaveallokering for de ca. 1100 Rengøringsassistenter og Vikarstyring for ca. 200 Vikarer der er ansat i KKRS.

Ligeledes skal systemet danne løn- og faktureringsgrundlag for planlagte/udførte rengøringsopgaver, der kan anvendes i Københavns Kommunes eksisterende løn- og økonomisystemer.

Kontrakten omfatter implementering af en standardløsning til dækning af følgende opgaver:

- Administration af grunddata for Kunder, Lokationer og Kontaktpersoner

- Kontraktstyring af rengøringsopgaver for organisationer i Københavns Ejendomme og Indkøb

- Styring af Opgaver og Allokering af Rengøringsassistenter

- Håndtering af ferie og fravær for Medarbejderne

- Vikarstyring af Opgaver med behov for vikardækning

- Indberetning og håndtering af Afvigelser

- Kommunikation imellem Rengøringsledere og Medarbejdere

- Mobilapplikation til Medarbejdere i 'marken'

- Danne Løngrundlag for Rengøringsassistenter og Vikarer

- Danne Faktureringsgrundlag for faste og ad hoc Opgaver

- Give overblik over den aktuelle driftssituation

- Levere akkumulerede driftsdata til strategiske rapporter

- Kontrakten omfatter desuden drift, vedligeholdelse og support i hele kontraktperioden.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Med et varsel på mindst tre måneder til udgangen af ovennævnte kontraktperiode kan kontrakten på uændrede vilkår forlænges med 1 år.

Med et varsel på mindst tre måneder til udgangen af første forlængelses år kan kontrakten på uændrede vilkår forlænges med yderligere 1 år, således at den samlede maksimale forlængelse udgør 2 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil prækvalificere 3 ansøgere til at afgive indledende tilbud. Modtager Ordregiver færre ansøgninger, kan Ordregiver opfordre den eller de ansøgere der opfylder de fastsatte krav til egnethed, jf. udbudslovens § 140, til at afgive indledende tilbud.

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. pkt. 6.1, har afleveret en underskrevet egenerklæring, jf. pkt. 5.1.2, og som opfylder minimumskravene til egnethed, jf. pkt. 6.2, vil Ordregiver ved udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, lægge vægt på:

Reference der i videst muligt omfang svarer til den udbudte løsning og Ordregivers behov, jf. pkt. 3

I hvor høj grad den konkrete referencekunde har en størrelse og kompleksitet svarende til Ordregivers.

Antallet af relevante referencer (idet flere relevante referencer vægtes mere positivt end færre, dog ikke flere end tre (3)).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1 Udvidelse af licenser

Option 2 Uddannelse af Mobilbrugere

Option 3 Kvalitetskontrol

Option 4 Simuleringsværktøj til Allokering

Option 5 Data fra IoT Sensor

Option 6 Planlægningsmodul

Option 7 Kundeportal

Option 8 Allokeringskontrol

Option 9 Tidsregistrering

Option 10 Automatisk allokering

Option 11 Kursusregistrering

Option 12 Samarbejdsportal

Option 13 Integration til Kvantum

Option 14 KEID Databank

Option 15 SIEM

Option 16 Integrationer til Kontaktperson

Option 17 Import af data via browser

Option 18 Datakonvertering

Option 19 Datamigrering

Option 20 Konsulentyder

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal være registeret i cvr registret eller lign. eller have tilsvarende autorisation eller medlemskab i det land, hvor ansøgers virksomhed er etableret.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde nedenstående minimumskrav:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 25 % i det seneste disponible regnskabsår.

- Ansøger skal have en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. pkt. 6.1, har afleveret en underskrevet egenerklæring, jf. pkt. 5.1.2, og som opfylder minimumskravene til egnethed, jf. pkt. 6.2, vil Ordregiver ved udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, lægge vægt på:

Reference der i videst muligt omfang svarer til den udbudte løsning og Ordregivers behov, jf. pkt. 3

I hvor høj grad den konkrete referencekunde har en størrelse og kompleksitet svarende til Ordregivers.

Antallet af relevante referencer (idet flere relevante referencer vægtes mere positivt end færre, dog ikke flere end tre (3)).

Udvælgelsen vil blive foretaget på grundlag af oplysningerne om ansøgers tekniske og faglige formåen, jf. pkt. 6.2.3 og økonomiske og finansielle formåen, jf. pkt. 6.2.2, idet Ordregiver dog forbeholder sig ret til at inddrage oplysninger, der findes andre steder i ansøgningen, der efter Ordregivers skøn har betydning for udvælgelsen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal fremlægge mindst 2 referencer på den betydeligste leverance i lighed med kontraktens genstand, der er udført inden for de seneste 3 år

Ved lighed med kontraktens genstand forstås referencer, der i højest mulig grad svarer til den udbudte kontrakt, som er beskrevet i pkt. 2.4. Det er ikke nødvendigt at have leveret på samtlige parametre.

Ved levering indenfor de seneste 3 år forstås, at datoen for overtagelsesdagen til den leverede løsning ligger indenfor de seneste 3 år, regnet fra tidspunktet for offentliggørelse af udbudsmaterialet.

Referencen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

En klar beskrivelse af løsning.

Ansøgers rolle i forbindelse med løsning.

Modtager af løsningen

Kontaktinformation på kontaktpersonen hos modtager af løsningen.

Tidspunktet for den faktiske dato for overtagelsesprøven af den samlede løsning.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/07/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/08/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/06/2022

Send til en kollega

0.094