23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 116-328554
Offentliggjort
17.06.2022
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Evida Service A/S - HRSI

Vindere

(17.06.2022)
Microsoft Danmark ApS
Kanalvej 7
2800 Kongens Lyngby

Microsoft Unified Supportaftale


Evida Service A/S - HRSI

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Evida Service A/S - HRSI
CVR-nummer: 40318941
Postadresse: Vognmagervej 14
By: Viborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Betzer
E-mail: udbud@evida.dk
Telefon: +45 77899000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/181318637.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.evida.dk/
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Microsoft Unified Supportaftale

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Evida Service A/S (herefter Evida) har behov for aftale om Microsoft Unified Support. Behovet omfatter support, assistance, fejlretning og konsulentydelser relateret til Evidas  eksisterende Microsoft produkter og services. Det er kun Microsoft selv, der kan levere den pågældende support. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72250000 System- og supporttjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Viborg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Evida har behov for aftale om Unified Support til Microsoft produkter og services. Kontrakten påtænkes som en direkte tildeling uden forudgående udbud efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet artikel 50, litra e, idet tjenesteydelsen alene kan leveres af en bestemt økonomisk aktør.

Aftalen omfatter support, assistance, fejlretning og konsulentydelser relateret til Evidas  eksisterende Microsoft produkter og services. Det kræver specifik teknisk adgang og knowhow at levere tjenesteydelsen og der findes, i dette specifikke tilfælde, ikke alternative leverandører end Microsoft selv.

Evida ønsker at indgå en 5-årig aftale om ovennævnte supportydelser fra Microsoft.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor

Udbuddet er ikke omfattet af direktivet

Forklaring:

Aftalen kan indgås ved et EU-udbud i form af en direkte tildeling uden forudgående udbud direkte med Microsoft, da der vurderes at være en eneleverandørsituation idet det er dokumenteret, der alene er én markedsaktør, der kan levere de efterspurgte ydelser idet:

1) det som følge af teknisk umulighed eller store tekniske vanskeligheder alene er Microsoft, der kan levere de påkrævede tjenesteydelser.

2) ydelsen ikke kan konkurrenceudsættes mellem forhandlere eller filialer i andre EU-lande.

3) der ikke findes nogen rimelige alternativer eller erstatninger til ydelserne, der kan anskaffes direkte hos Microsoft.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
14/06/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Microsoft Danmark ApS
CVR-nummer: 13612870
Postadresse: Kanalvej 7
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2800
Land: Danmark
E-mail: danmark@microsoft.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 4 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 4 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i afsnit V.2.1) er udtryk for datoen for afsendelse af denne bekendtgørelse. Aftalen vil tidligst blive indgået efter udløbet af fristen i § 4, stk. 1, nr. 2, i lov om Klagenævnet for Udbud (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/06/2022

Send til en kollega

0.047