23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 127-361615
Offentliggjort
05.07.2022
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Vindere

(05.07.2022)
D2L Europe Ltd
Kitchener,

Leaning Management System (LMS), Brightspace (DTU Learn)


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Tekniske Universitet - DTU
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Anker Engelunds Vej 1
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Katrine Freiesleben Petersen
E-mail: kafre@dtu.dk
Telefon: +45 45252525
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.dtu.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Leaning Management System (LMS), Brightspace (DTU Learn)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
48930000 Programpakke til uddannelses- og underholdningsformål
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

DTU ønsker at fortsætte anvendelsen af D2L’s Learning Management System (LMS) – læringssystem, som DTU har anvendt siden 2017. Som følge heraf ønsker DTU at indgå en ny aftale med D2L vedrørende nye licenser til brugen af deres LMS. Systemet blev købt og konfigureret/tilpasset udviklet til DTU i 2017. Sidenhen har DTU udviklet en datastrøm til systemet, som LMS’et anvender. Systemet bruges af DTU’s studerende, undervisere og andet administrativt personale. Systemet understøtter uddannelsesaktiviteter som både dækker klasserumsundervisning, fjernundervisning samt efteruddannelse. Systemet anvendes som en platform, hvor studerende kan aflevere opgaver, og hvor der kan vises undervisningsindhold til kurser og andre aktiviteter, hvor studerende er aktive. Desuden anvendes systemet også til kommunikationsformål, herunder meddelelser til både undervisere, studerende og andet administrativt personale.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48190000 Programpakke til undervisningsformål
48517000 It-programpakke
48900000 Diverse programpakker og computersystemer
48931000 Programpakke til uddannelsesformål
72212190 Udvikling af programmel til undervisningsformål
80420000 E-læringstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Systemet, som DTU ønsker at fortsætte med at bruge ved køb af nye licenser, blev købt i 2017. DTU betalte D2L ca. 235.000 kr. ekskl. moms for at tilpasse og konfigurere systemet til DTU. Derudover har DTU brugt en stor mængde interne ressourcer (både tid og penge) på at tilpasse, udvikle og lære systemet at kende.

Systemet har nogle funktioner, som er nødvendige for DTU, herunder, at systemet:

- kan tilgås af minimum 15.000 brugere

- er Cloud-baseret,

- understøtter DTU’s overgang til Education 3.0 med den studerende i centrum, hvor underviseren faciliterer den studerendes evne til selv at tilegne sig viden,

- understøtter skræddersyede læringsforløb,

- kan administreres ved E-læring, herunder blended learning,

- kan integreres med Learning Tools Interoperability (LTI) og have tilgængelighed for Application Programming Interface (API),

- kan tilgås med single sign on solution – WAYF

- kan supportere LaTeX, HTML, CSS, Javascript, Python og lignende,

- er brugervenligt, og det har mulighed for fleksibel opbygning,

- kan håndtere rettelse af opgaver direkte i systemet,

- har udviklingspotentiale med løbende opdateringer og mulighed for tilføjelse af nye moduler

- kan understøtte aktiv læring og samarbejde mellem de studerende (collaboration) samt giver mulighed for Peer assessment.

- kan understøtte kurser og uddannelser med internationale samarbejdspartnere,

- kan integreres med andre systemer, som anvendes på DTU, og systemer som har med undervisningen at gøre, fx STADS (fremtidige Kopernikus), kursusdatabasen og lignende,

- kan tilbyde dialogbaseret undervisning med mulighed for online forløb og diskussionsfora,

- kan tilgås fra mobiltelefoner, tablets og computer.

- kan tilbyde support

- kan tilbyde mulighed for, at selvhjælp/brugere kan dele viden, fx med online guides, online communities of practice, idebank og lignende.

- kan tilbydes på forskellige sprog.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Technical Account Manager

Uplift

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Kontrakten med D2L vil blive indgået uden forudgående udbudsbekendtgørelse i henhold til § 80, stk. 3, idet:

- DTU har et et legitimt og reelt krav om at fortsætte med at bruge det eksisterende læringssystem for at fortsætte driften på DTU blandt studerende, lærer og andet administrativt personale.

- En udskiftning af læringssystemet vil afstedkomme uforholdsmæssige omkostninger og tidsforbrug for DTU, herunder udgifter til køb af platform, implementering med hjælp fra ekstern konsulent, tests, udvikling af scrips, tilretning af eksisterende systemlandskab og læringsværktøjer, overførelse af data og træning af ca. 15.000 brugere. Derudover er DTU ved at moderniserere arbejdsprocesser og governance med henblik på at højne den digitale modenhed i DTU’s administration, bl.a. i forbindelse med udviklingen af et nyt system, Student Information System (kaldet Kopernikus). Her fokuseres blandt andet på det bagvedliggende systemlandskab, hvorfor introduktion til et nyt læringssystem på nuværende tidspunkt vil højne kompleksiteten af denne modningsproces yderligere.

- Det anses for umuligt at opnå et bedre tilbud/pris fra en anden leverandør, da denne ville skulle indarbejde avance i sit tilbud og samtidig løfte skifteomkostningerne ved køb af et andet system, herunder omkostninger for implementering, tilpasning, læring mv. på DTU.

- Der foreligger manglende konkurrence af tekniske årsager, da læringssystemet er integreret med DTU’s eksisterende systemlandskab. Systemlandskabet er opbygget af flere egen-udviklede systemer, så som Kursusbasen, DTU Inside, DTUbasen mm., som ikke er udviklet med henblik på tilkobling til større læringssystem. DTU’s systemer har fået udviklet scripts og synkroniseringer til det eksisterende læringssystem, som ikke uden videre kan tilsluttes et andet læringssystem med anden opbygning. Derudover har DTU tilsluttet læ-ringssystemet til relevante læringsværktøjer. Dette gennem synkroniseringer til videoplat-formen Panopto (går live 1. september), Microsoft Teams og flere systemer til plagiat-check.

DTU har forsøgt at lave en beregning på, hvad det kostede at købe og implementere det nuværende system. Det er DTU’s vurdering, at omkostningerne vil blive de samme eller højere, hvis DTU i dag skulle købe nyt system. Hvis DTU skulle afholde et udbud vedrørende køb af et nyt system, ville disse omkostninger blive angivet som skifteomkostninger, der ville blive indregnet i tilbudsgiveres priser i tilfælde af et systemskifte.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
30/06/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: D2L Europe Ltd
By: Kitchener,
NUTS-kode: CA Canada
Land: Canada
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over prækvalifikation:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af en kontrakt:

Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

Klage over tildeling under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud):

Klage over tildeling af en kontrakt under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen skal være indgivet 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen er tildelt/indgået, hvis denne underretning indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 2.

Klage over tildeling af en rammeaftale:

Klage over tildeling af en rammeaftale skal være indgivet 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 3.

Klage over direkte tildeling:

Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

Klage over offentlige indkøb under tærskelværdien:

Klage over overtrædelser af indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiver har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse; og 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 4, nr. 1 og 2. Klage over prækvalifikation for indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 5.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2022

Send til en kollega

0.047