23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 131-372882
Offentliggjort
11.07.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT P/S

Udbud af levering, installation og idriftsættelse samt løbende service af en radar til forbedring af overvågning af bemandet og ubemandet luftfart


HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT P/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT P/S
CVR-nummer: 35475346
Postadresse: Lufthavnvej 131
By: Odense N
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5270
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Klit Johansen
E-mail: ckljo@hca-airport.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/264f4c2d-9a4a-42d3-b4b3-67a0a8179451/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/264f4c2d-9a4a-42d3-b4b3-67a0a8179451/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/264f4c2d-9a4a-42d3-b4b3-67a0a8179451/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/264f4c2d-9a4a-42d3-b4b3-67a0a8179451/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Lufthavnsrelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af levering, installation og idriftsættelse samt løbende service af en radar til forbedring af overvågning af bemandet og ubemandet luftfart

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Hans Christian Andersen Airport P/S ønsker at indgå kontrakt med én leverandør vedrørende levering, installation og idriftsættelse af en radar til overvågning af bemandet og ubemandet luftfart (herefter "Radaren") med en løbende serviceforpligtigelse af Radaren i 2 år.

Den udbudte kontrakt indeholder derudover en option for ordregiver til at forlænge leverandørens løbende serviceforpligtigelse i op til 8 år (2 x 48 måneder).

Radaren skal være leveret, installeret og klar til idriftsættelse senest 31. marts 2023. Derudover skal leverandøren umiddelbart efter levering af Radaren gennemføre et testforløb, der skal være afsluttet senest 30. april 2023.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38100000 Navigationsinstrumenter og meteorologiske instrumenter
38120000 Meteorologiske instrumenter
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Hans Christian Andersen Airport P/S ønsker at indgå kontrakt med én leverandør vedrørende levering, installation og idriftsættelse af en radar til overvågning af bemandet og ubemandet luftfart (herefter "Radaren") med en løbende serviceforpligtigelse af Radaren i 2 år.

Kontrakten indeholder derudover en option for ordregiver til at forlænge leverandørens løbende serviceforpligtigelse i op til 8 år (2 x 48 måneder). Levering af alt arbejde, herunder alle nødvendige reservedele, til brug for opfyldelsen af leverandørens serviceforpligtigelse er indeholdt i den løbende serviceforpligtigelse.

Leveringen, installationen og idriftsættelsen af Radaren skal ske i tæt samarbejde med ordregiver og dennes rådgivere. Radaren skal være leveret, installeret og klar til idriftsættelse senest 31. marts 2023.

Leverandøren skal umiddelbart efter levering af Radaren gennemføre et testforløb, der afsluttes ved afholdelsen af en afleveringsforretning, hvorpå Radaren skal godkendes af ordregiver. Ordregivers godkendelse er en forudsætning for korrekt levering af Radaren. Testforløbet af Radaren skal igangsættes umiddelbart efter levering af Radaren og skal være afsluttet senest 30. april 2023.

Derudover er leverandøren forpligtet til at gennemføre et uddannelsesforløb for de medarbejdere hos ordregiver, for hvem dette er relevant. Selve gennemførelsen af uddannelsesforløbet skal koordineres og tilrettelægges i samråd med ordregiver i umiddelbar forlængelse af indgåelsen af kontrakten. Leverandørens vederlag for uddannelsesforløbet er indeholdt i det vederlag, som leverandøren modtager for levering, installation og idriftsættelse af Radaren.

Kontrakten er ikke udbudt i delkontrakter. Baggrunden herfor er, at ordregiver har vurderet, at en opdeling vil medføre en række uhensigtsmæssige juridiske og praktiske grænseflader.

Ordregivers budget for indkøbet af Radaren er fastsat til 9.750.000 kr. ekskl. moms. Midlerne til brug for indkøbet er tildeling gennem det fynske erhvervsfyrtårn NextGen Robotics.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling i henhold til udbudslovens §§ 61-66 (Lov nr. 1564 af 15. december 2015). Baggrunden herfor er, at ordregiver har vurderet, at kontrakten som følge af indkøbets særlige beskaffenhed er så komplekst, at kontrakten ikke kan tildeles uden forudgående forhandling, jf. udbudslovens § 61, stk. 1, litra c. Ordregiver kan træffe tildelingsbeslutning på baggrund af de indledende tilbud. Det er således ikke givet, at der indledes forhandlinger. Ordregiver giver hurtigst muligt efter tilbudsfristens udløb besked om, hvorvidt der indledes forhandlinger med tilbudsgiverne. Forhandlingerne vil i så fald blive gennemført på dansk og afholdes på ordregivers lokation i Odense.

Ansøgningsfristen er mandag den 17. august 2022, kl. 12.00. Det er forventningen, at underretning om prækvalifikation sker den 22. august 2022. Tilbudsfristen for det indledende tilbud er den 22. september 2022 kl. 12.00, således at det er hensigten, at forhandlingsmøderne - såfremt ordregiver vælger at indlede forhandlinger - afholdes i uge 40. Den endelige tilbudsfrist er fastsat til den 26. oktober 2022 kl. 12.00. Det forventes, at der sker underretning om tildelingsbeslutning den 4. november 2022.

Medmindre det udtrykkeligt fremgår, at et givent forhold skal betragtes som et mindstekrav/mandatory, er alle dele af udbudsgrundlaget krav. Kategoriseringen er udtryk for, at ordregiver forud for den endelige tilbudsfrist kan ændre på vilkåret.

www.udbuddet.dk er den elektroniske platform, der anvendes til gennemførelsen af udbuddet. Ansøger/tilbudsgiver skal derfor oprettes som licenshaver hos www.udbuddet.dk for at kunne deltage i udbuddet.

Oprettelsen kan ske uden omkostning. Spørgsmål vedrørende www.udbuddet.dk skal stilles direkte til www.udbuddet.dk via supportfunktionen, der kan træffes via telefon +45 7022 7007. Der udbetales ikke vederlag til tilbudsgiverne for disses deltagelse i udbuddet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetsparametre / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Serviceforpligtigelse / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Uddannelsesforløb / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 20
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 29
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten indeholder en option for ordregiver til at forlænge leverandørens løbende serviceforpligtigelse i op til 8 år (2 x 48 måneder). Forlænger ordregiver kontrakten med 2 x 48 måneder, løber kontrakten frem til den 30. april 2033, hvorefter den ophører.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der modtages ansøgninger fra flere end 3 egnede virksomheder, vil ordregiver udvælge de 3 virksomheder, der af ordregiver vurderes som værende de bedst egnede virksomheder til at levere den udbudte opgave.

Med "de bedst egnede virksomheder" forstås de 3 virksomheder, som via referencerne har mest relevant erfaring med tilsvarende opgaver. Med "tilsvarende opgaver" forstås levering, installation og idriftsættelse af en radar til luftrumsovervågning, herunder overvågning af droner i en afstand af minimum 3 nm. Det er ikke et krav, at radaren til luftrumsovervågning er blevet leveret, installeret og idriftsat i en lufthavn.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder en option for ordregiver til at forlænge leverandørens løbende serviceforpligtigelse i op til 8 år (2 x 48 måneder). Forlænger ordregiver kontrakten med 2 x 48 måneder, løber kontrakten frem til den 30. april 2033, hvorefter den ophører.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten træder i kraft den dag, kontrakten underskrives, og løber indtil hver part i henhold til kontrakten har

opfyldt de forpligtigelser, som påhviler dem i medfør af kontrakten og dennes bilag, medmindre ordregiver udnytter muligheden for at forlænge kontrakten. Forlænges kontrakten ikke, løber kontrakten frem til 30. april 2025.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

- Ansøgers årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

- Ansøgers egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår, og

- Ansøgers soliditetsgrad i procent for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Med "afsluttede regnskabsår" menes regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt regnskab.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx støttevirksomhed) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder desuden, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Hvis en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligtelser under kontrakten.

Dokumentation: Ansøgerne skal på anmodning, dvs. ikke som en del af ansøgningen, fremsende de seneste revisorgodkendte årsregnskaber eller en tilsvarende revisorerklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, såfremt ordregiver ikke kan tilgå disse oplysninger på et offentligt tilgængeligt sted (CVR.dk eller tilbudsgivers egen hjemmeside), ligesom ansøgerne på anmodning skal fremsende en ledelses- eller revisorerklæring om, at der ikke siden seneste regnskabsaflæggelse er sket væsentlige ændringer i ansøgers økonomiske situation.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

- En årsomsætning på minimum 15 mio. kr. i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

- En egenkapital på minimum 25 mio. kr. i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår, og

- En soliditetsgrad på minimum 20 % i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et give oplysning om følgende:

- De tilsvarende opgaver som ansøger inden for de seneste tre år (regnet fra fristen for ansøgning) har udført.

Med "tilsvarende opgaver" forstås levering, installation og idriftsættelse af en radar til luftrumsovervågning, herunder overvågning af droner i en afstand af minimum 3 nm. Det er ikke et krav, at radaren til luftrumsovervågning er blevet leveret, installeret og idriftsat i en lufthavn.

Referencerne/de "tilsvarende opgaver" som angives i ESPD'et bør indeholde en redegørelse for af opgaven, beløb, tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af arbejdet/opgaven samt kontaktoplysninger på en kontaktperson.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx støttevirksomhed) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder desuden, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

Bemærk: Ansøger opfordres til maksimalt at anføre 5 referencer. Angivelse af mere end 5 referencer vil ikke medføre, at ansøgningen betragtes som ukonditionsmæssig.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, anses af ordregiver for at være den endelige dokumentation for ansøgers tekniske og faglige kapacitet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal inden for de seneste tre år (regnet fra fristen for ansøgning) have udført mindst to (2) tilsvarende opgaver.

Med "tilsvarende opgaver" forstås levering, installation og idriftsættelse af en radar til luftrumsovervågning, herunder overvågning af droner i en afstand af minimum 3 nm. Det er ikke et krav, at radaren til luftrumsovervågning er blevet leveret, installeret og idriftsat i en lufthavn.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder bodsbestemmelser, hvorefter leverandøren ifalder en bod på 10.000 kr. for hver påbegyndt arbejdsdag, fristen for levering eller for gennemført testforløb ikke overholdes.

Ordregivers manglende fremsendelse af påkrav vedrørende bod medfører ikke bortfald af leverandørens pligt til at betale bod. Ordregiver kan helt eller delvist honorere udstedte fakturaer ved en erklæring om modregning med forfaldne bodsbeløb.

Kontrakten stiller derudover krav om, at leverandøren er forpligtet til at stille sikkerhed for opfyldelsen af sine forpligtigelser. Sikkerhedsstillelsen skal svare til 15 % af det vederlag, som leverandøren modtager for levering, installation og idriftsættelse af Radaren samt for gennemførelse af Uddannelsesforløbet. Sikkerhedsstillelsen skal stilles i form af en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti af et af ordregiver godkendt pengeinstitut, kautionsforsikringsselskab eller tilsvarende senest 10 kalenderdage efter kontraktens underskrivelse.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/08/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde ved at udfylde ESPD'ets Del III, afsnit A-B ("Obligatoriske udelukkelsesgrunde") og Del III, afsnit C ("Frivillige udelukkelsesgrunde"):

Del III (alle punkter):

- Grunde vedrørende straffedomme

- Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

- Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger

Bemærk: Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 134a-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til kontrakten, medmindre ansøger fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i ud-budslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(6), blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til kontrakten, medmindre ansøger fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Ansøgerne skal på anmodning, dvs. ikke som en del af ansøgningen, fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder), som dokumentation for at ansøger ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester udstedt efter 1. juli 2022. Serviceattesten vil blive afkrævet de virksomheder, som prækvalificeres, jf. udbudslovens § 151, stk. 2. Ordregiver har således besluttet - for at sikre at udbudsprocessen gennemføres korrekt - at kræve, at de virksomheder, som prækvalificeres, skal aflevere dokumentation for underbygning af ansøgernes oplysninger angivet i ESPD'et. Efter tilbudsfristens udløb vil indhentelsen af dokumentation for den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakten, være begrænset til en anmodning til den pågældende tilbudsgiver om at bekræfte, at den dokumentation, som er afleveret i forlængelse af prækvalifikationsansøgningen, fortsat er retvisende (i det omfang det er relevant).

Det følger af udbudsbetingelsernes afsnit 2.9, at tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sig sit tilbud i 10 uger efter tilbudsfristen for det endelige tilbud. Tilbudsgivers vedståelsesfrist for det endelige tilbud berøres ikke af underretningen om tildelingsbeslutning. Angivelsen i udbudsbekendtgørelsens pkt. IV.2.6 er således ikke retvisende, idet dette pkt. i udbudsbekendtgørelsen ikke kan rumme oplysninger angivet i antal uger.

Der ydes ikke vederlag for ansøgernes og tilbudsgiverne deltagelse i udbudsprocessen.

For så vidt angår den obligatoriske udelukkelsesgrund i § 134a er denne ikke dækket af ESPD'et, da der ikke pt. er et felt, som favner forholdet. Oplysning om hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrunden bedes derfor oplyses i ESPD'et i det felt, som ordregiver gør tilgængeligt for ansøgerne.

Fakturering i henhold til kontrakten skal ske elektronisk ved fremsendelse af e-mail til invoice@hca-airport.dk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende

om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20.000 kr. til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/07/2022

Send til en kollega

0.047