23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 133-379712
Offentliggjort
13.07.2022
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Københavns Professionshøjskole S/I

Begrænset udbud af rammeaftale af support, vedligehold og videreudvikling af it-løsning for Københavns Professionshøjskole


Københavns Professionshøjskole S/I

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Professionshøjskole S/I
CVR-nummer: 30891732
Postadresse: Humletorvet 3
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1799
Land: Danmark
Kontaktperson: Klaus Hansen
E-mail: klha@kp.dk
Telefon: +45 41898196
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/182835526.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/182835526.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/182835526.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Selvejende statsinstitution.
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Begrænset udbud af rammeaftale af support, vedligehold og videreudvikling af it-løsning for Københavns Professionshøjskole

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72212331 Udvikling af programmel til projektstyring
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører indgåelse af rammeaftale på support, vedligehold og videreudvikling af it-løsning, nærmere betegnet Aktør, for Københavns Professionshøjskole (herefter benævnt Ordregiver).

Tryk her https://permalink.mercell.com/182835526.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50324100 Vedligeholdelse af systemer
72253200 Systemsupport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud vedrører indgåelse af rammeaftale på support, vedligehold og videreudvikling af it-løsning, nærmere betegnet Aktør, for Københavns Professionshøjskole (herefter benævnt Ordregiver).

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, og består både af en prækvalifikationsfase og en tilbudsfase.

Det vil udelukkende være de prækvalificerede virksomheder, der vil have mulighed for at afgive tilbud.

Nærværende udbud vedrører Ordregivers ønske om indgåelse af en rammeaftale angående support, vedligehold og videreudvikling af en it-løsning (Aktør)

Systemet Aktør anvendes af Ordregiver til at udarbejde forkalkulation (budget) og efterkalkulation (regnskab) på alle aktiviteter, som vedrører Indtægtsdækket Virksomhed (IDV) samt rekvireret Åben Uddannelse (ÅU). Aktør er implementeret i nuværende udgave hos Ordregiver i 2019

Aktør integrerer med følgende systemer hos Ordregiver:

mTIME - som bruges til tidsregistrering af forbrugte timer på den enkelte aktivitet. De allokerede timer sendes fra Aktør til mTIME via webserver.

Navision - Alle regnskabsposter på aktiviteternes alias sendes hver nat fra Navision til Aktør, hvor de ved søgning vises i projektrapportering. Projektrapport er opsat i en særlig visning (mapning) alt efter projekttype.

Navision - sagsmodulet - Aktive alias kan hentes i Aktør via kørsel fra Navision. Påført alias i Aktør er et krav for at ovennævnte data hentes.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen indgås for 24 måneder. Aftalen kan herefter forlænges i 2 x 12 måneder

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

- Ansøger bedes anføre tre (3) sammenlignelige referencer.

o Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de tre (3) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest ansøgningsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer Ordregiver (hvor relevant) på referencerne med nyeste startdato.

o Referencerne skal være udført inden for de seneste fem (5) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb.

o Ordregiver vil se bort fra referencer der er afsluttet mere end fem (5) år før ansøgningsfristen.

o For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste fem (5) år, vil Ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som Ansøger har løst inden for de seneste fem (5) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Det er Ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

- Referencerne skal indeholde følgende:

o Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig med nærværende opgave. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer).

o Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne. Hvor der er tale om løbende samarbejde oplyses værdien af opgaver, der er udført inden for de seneste fem (5) år.

o Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under "Beskrivelse". For referencer som endnu ikke er afsluttet (hvor samarbejdet stadig pågår) efterlades feltet "Slutdato" blankt/tomt.

o Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Hvad Ordregiver forstår som sammenlignelige referencer fremgår nedenfor Valg mellem flere egnede ansøgere i punkter A-C.

Ordregiver vil på baggrund af de anførter referencer vurdere følgende positivt i forbindelse med udvælgelsen:

A. I hvilket omfang referencerne omfatter erfaring med overtagelse af videreudvikling og vedligeholdelse af sammenlignelige it-systemer, herunder it-systemer der anvendes til kalkulationer eller tilsvarende.

B. I hvilket omfang referencerne omfatter eksterne integrationer, herunder integration til Navision eller tilsvarende.

C. I hvilket omfang referencer omfattede løbende support til superbrugere.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den maksimale omsætning i rammeaftalens løbetid er DKK. 2500.000.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Ansøger bedes anføre tre (3) sammenlignelige referencer.

o Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de tre (3) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest ansøgningsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer Ordregiver (hvor relevant) på referencerne med nyeste startdato.

o Referencerne skal være udført inden for de seneste fem (5) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb.

o Ordregiver vil se bort fra referencer der er afsluttet mere end fem (5) år før ansøgningsfristen.

o For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste fem (5) år, vil Ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som Ansøger har løst inden for de seneste fem (5) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Det er Ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

- Referencerne skal indeholde følgende:

o Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig med nærværende opgave. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer).

o Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne. Hvor der er tale om løbende samarbejde oplyses værdien af opgaver, der er udført inden for de seneste fem (5) år.

o Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under "Beskrivelse". For referencer som endnu ikke er afsluttet (hvor samarbejdet stadig pågår) efterlades feltet "Slutdato" blankt/tomt.

o Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Hvad Ordregiver forstår som sammenlignelige referencer fremgår nedenfor. Valg mellem flere egnede ansøgere i punkter A-C.

A. I hvilket omfang referencerne omfatter erfaring med overtagelse af videreudvikling og vedligeholdelse af sammenlignelige it-systemer, herunder it-systemer der anvendes til kalkulationer eller tilsvarende.

B. I hvilket omfang referencerne omfatter eksterne integrationer, herunder integration til Navision eller tilsvarende.

C. I hvilket omfang referencer omfattede løbende support til superbrugere.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 29/08/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/07/2022

Send til en kollega

0.047