23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 133-379793
Offentliggjort
13.07.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

ATP

Drift, vedligehold og videreudvikling mv. af Debitorsystemet


ATP

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: ATP
CVR-nummer: 43405810
Postadresse: Kongens Vænge 8
By: Hillerød
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Bernhard
E-mail: cb@atp.dk
Telefon: +45 70111213
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/176968713.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://atp.dk/
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://permalink.mercell.com/176968713.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: ATP
CVR-nummer: 43405810
Postadresse: Kongens Vænge 8
By: Hillerød
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Bernhard
E-mail: cb@atp.dk
Telefon: +45 70111213
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/147286852.aspx
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/176968713.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Drift, vedligehold og videreudvikling mv. af Debitorsystemet

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

ATP genudbyder drift, vedligehold og videreudvikling af Debitorsystemet (Systemet) til Udbetaling Danmark (UDK). Systemet er udviklet af KMD A/S, som i dag yder drift, vedligehold og videreudvikling mv.

Tryk her https://permalink.mercell.com/176968713.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 240 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
72250000 System- og supporttjenester
72253000 Help-desk og støttetjenester
72253100 Help-desk-tjenester
72253200 Systemsupport
72254000 Programmeltestning
72254100 Systemafprøvning
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72261000 Programmelsupport
72262000 Programmeludvikling
72263000 Implementering af programmel
72265000 Konfigurering af programmel
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
72268000 Levering af programmel
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Hillerød & Allerød

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Debitorsystemet indeholder følgende hovedelementer: En selvbetjeningsløsning som udstilles via borger.dk til borgere, et modul til sagsbehandling i UDK for ca. 50 kundeservicemedarbejdere (som behandler ca. 200.000 opkald per år) og en kerne, SAP PSCD (Public Sector Collection and Disbursement), til at varetage opkrævning hos borgere af for meget udbetalt ydelse og løbende bidrag for ordninger hørende under Udbetaling Danmark kommunal. De ordninger, der opkræves på vegne af er, Familieydelser, Boligstøtte, Pension, Barselsdagpenge og SAL (Standard Administrations Løsningen - SAL indeholder en række mindre ordninger). Der er ca. 2 mio. opkrævninger af for meget udbetalt ydelser årligt.</p>

Til produktionsmiljøet er der etableret omkring 30 integrationspunkter til interne ATP-systemer og eksterne systemer.

Fagsystemets kerne, SAP PSCD, beregner og beslutter opkrævning-, rykker-, og om kravet skal sendes til inddrivelse eller i betalingsevnevurdering på vegne af den enkelte kravtype fra fagsystemerne. Retsgrundlaget for opkrævningsvirksomheden er primært fastlagt i lov om Udbetaling Danmark, de enkelte ydelseslove, gældsinddrivelsesloven samt ved Ankestyrelsens praksis.

Der er to indgangsveje for UDK's interne brugere. SAPUI5 er et web-baseret bruger interface der benyttes, når en bruger skal tilgå systemet for at foretage diverse funktionelle opgaver, som f.eks. at få et overblik over en borgers samlet gæld eller tilgodehavende i Debitor systemet (dokumenter, journalnotater, dødsbo, etc.). Den anden indgangsvej - SAP GUI - benyttes af administratorerne til blandt andet at tilrette systemparametre.

SAP backenden består af SAP's ERP Central Component software (ECC), der indeholder al SAP backend funktionaliteten. Debitor funktionaliteten er baseret på SAP PSCD. Kommunikationen mellem SAPUI5 og SAP backend, foregår gennem SAP Netweaver Gateway komponenten.

Systemet kører pt. på en SAP HANA platform og består pt. af ét produktionsmiljø, ét udviklingsmiljø, ét testmiljø, ét eksternt testmiljø, ét uddannelsesmiljø, ét konverteringsmiljø og ét præproduktionsmiljø.

Systemet er under kontinuerlig videreudvikling og forbedring, herunder ifm. ny lovgivning, løbende forbedring af kundeoplevelser via selvbetjeningsløsningen. Der forventes behov for et SAP S/4HANA opgraderingsprojekt i Driftsfasen, som medtages i dette udbud som en option. Derudover kan der eventuelt komme tilkoblinger af nye fagsystemer.

Leverandøren skal levere ydelser til ATP i form af:

A: Transition af Systemet fra eksisterende leverandør.

B: Drift (infrastrukturdrift og applikationsdrift) - Leverandøren skal stille infrastruktur til rådighed og drive Systemet. Driften vil bl.a. omfatte tilrådighedsstillelse af infrastruktur (herunder forskellige miljøer), monitorering og overvågning, driftsrapportering, support og afhjælpning ift. driftsrelaterede problemer, incident management, capacity management, release management mv.

C: Vedligehold - Leverandøren skal vedligeholde Systemet, hvilket bl.a. vil omfatte fejlretning, opdatering og patching af software og gennemførelse af performanceforbedringer. Leverandøren skal endvidere levere support.

D: Videreudvikling af Systemet og andre tilknyttede konsulentydelser, som bl.a. kan omfatte videreudvikling og implementering af eventuelle effektiviseringer, ændringer af Systemet og implementering af ny eller ændret funktionalitet, bl.a. som følge af ændret eller ny lovgivning, uddannelse mv.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 240 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

ATP kan forlænge Kontraktens varighed to (2) gange med op til 24 måneder pr. gang.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer indenfor de seneste tre (3) år. Relevansvurderingen foretages på baggrund af, hvorvidt og i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige ydelser. jf. punkt III.1.3, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsen punkt II.1.4) og II.2.4). Antallet af ansøgers referencer tillægges vægt i forbindelse med vurderingen.

Ansøgere skal dog maksimalt anføre tre referencer på maksimalt 10.000 tegn (inkl. mellemrum) pr. reference. Såfremt ansøger anfører mere end tre referencer, eller såfremt en reference indeholder mere end 10.000 tegn (inkl. mellemrum), vil ATP ved vurderingen af ansøgers egnethed alene lægge vægt på de første tre referencer henholdsvis de første 10.000 tegn (inkl. mellemrum) i hver reference.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optionen består af en SAP HANA opgradering. Optionen er beskrevet i Bilag 03A (Behovsopgørelse), Bilag 18A (Projektaftale for Option 1) samt Bilag 05 (Priser og betalingsplan), pkt. 6.2.1.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Vedr. punkt II.1.6) bemærkes det, at baggrunden for ikke at opdele kontrakten i delkontrakter er, at det vurderes, at der kan opnås bedre priser og bedre kvalitet ved ikke at opdele kontrakten. I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn inklusive prisen for forlængelsesoptioner. ATP forventer, at kontraktens værdi ligger i intervallet 190 - 240 millioner DKK eksklusiv moms.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD i Mercell anføre følgende oplysninger:

(i) Ansøgers gennemsnitlige egenkapital for de seneste tre (3) disponible regnskabsår.

(ii) Ansøgers gennemsnitlige årsomsætning i de seneste tre (3) disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at Ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: (Egenkapital): Virksomhedens balance og resultatopgørelse eller uddrag heraf i de seneste tre (3) disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen og resultatopgørelsen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. (Omsætning): Erklæring om virksomhedens gennemsnitlige årsomsætning i de seneste tre (3) disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Såfremt Ansøger baserer sig på andre enheders formåen (Fx et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal Ansøger fremlægge støtteerklæringer, eller anden dokumentation, der godtgør, at Ansøgeren faktisk råder over denne formåen, jf. Udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring samt skabelon for konsortieerklæring er vedlagt udbudsmaterialet. Ordregiver kræver, at Ansøger og den juridiske enhed, som Ansøgeren baserer sin økonomiske og finansielle formåen på hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. Den eller de andre enheder, som Ansøger støtter sig på, skal afgive selvstændige versioner af ESPD'et i Mercell.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgers gennemsnitlige egenkapital i de seneste tre (3) disponible regnskabsår skal være mindst 5 mio. kr.

Ansøgers gennemsnitlige årsomsætning i de seneste tre (3) disponible regnskabsår skal være mindst 50.000.000 kr.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD i Mercell anføre følgende oplysninger:

Antal medarbejdere: Ansøger skal i ESPD i Mercell oplyse om virksomhedens gennemsnitlige antal beskæftigede medarbejdere (inklusive antallet af ledende medarbejdere) i det seneste år.

Referencer: Ansøger skal i ESPD i Mercell oplyse om de maksimalt tre (3) mest relevante referencer for sammenlignelige udførte ydelser inden for de seneste tre år, jf. udbudsbekendtgørelsen punkt II.1.4) og II.2.4). jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.9). Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

ATP ser gerne, at referencerne oplistes på følgende måde i de fem felter i ESPD (onlineformular):

(i) Navn på referencen samt kontakt hos referencen - dette indsættes i feltet "Modtagere" - dette skal ske for hver enkelt reference.

(ii) Startdato for leverancens begyndelse - dette indsættes i feltet "Startdato" - dette skal ske for hver enkelt reference

(iii) Slutdato for evt. ophør af samarbejde - dette indsættes i feltet "Slutdato" - dette skal ske for hver enkelt reference. Er det ikke muligt at anføre hhv. startdato eller slutdato, bedes Ansøger i beskrivelsen angive, hvordan datoer er fastsat.

(iv) Angivelse af leverancens økonomiske værdi - dette indsættes i feltet "Beløb" - dette skal ske for hver enkelt reference.

(v) I feltet "Beskrivelse" indsættes for hver enkelt reference detaljer om leverancen i forhold til opgavebeskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4 og II.2.4. Beskrivelsen af leverancen skal indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II 2.4) anførte hovedydelser leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3) og punkt II.2.9). Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte Ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få verificeret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter. Såfremt Ansøger baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal Ansøger fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at Ansøgeren faktisk råder over denne formåen jf. Udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring samt skabelon for konsortieerklæring er vedlagt udbudsmaterialet. Den eller de andre enheder, som Ansøger støtter sig på, skal afgive selvstændige versioner af ESPD'et i Mercell.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgers gennemsnitlige antal beskæftigede medarbejdere (inklusive antallet af ledende medarbejdere) i det seneste år skal være på minimum 75 personer.

Ansøger skal indenfor de seneste tre (3) år have udført mindst èn (1) reference, som er sammenlignelig med den udbudte opgave.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang med tilhørende dokumentations- og håndhævelsesbestemmelser. Der er desuden indarbejdet en arbejdsklausul samt en klausul vedr. straffeattester i kontrakten med tilhørende dokumentations- og håndhævelsesbestemmelser. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 061-160656
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/09/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem (Mercell), jf. adressen i udbudsbekendtgørelsen punkt I.3). Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via Mercell.

Spørgsmål vedr. prækvalifikation bør stilles så betids, at ordregiver kan fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb, se tidsplan i udbudsbetingelserne for anbefalet spørgefrist. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før ansøgningsfristens udløb, kan ikke forventes besvaret i forbindelse med prækvalifikationsfasen.

Ansøger besvarer det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) direkte i Mercell som et foreløbigt bevis for de i Udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Der er tale om foreløbigt bevis for: 1) at Ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor, og 2) at Ansøgeren opfylder de eventuelle mindstekrav til egnethed økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet, der er fastsat ovenfor i punkt III.1.2) og III.1.3). Ordregiveren skal udelukke en Ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke Ansøgere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-3 eller nr. 5-6, medmindre Ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. Udbudslovens § 159, stk. 2. For Ansøgere, der er hjemhørende i Danmark kan dokumentationen udgøres af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5.

I relation til punkt I.3) bemærkes, at ordregiver på grund af et fortrolighedshensyn, jf. udbudslovens § 132, stk. 2, jf. § 5, stk. 2, har undladt at give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til en begrænset del af udbudsmaterialet i form af yderligere oplysninger om systemerne, som i stedet kan tilgås i et fysisk datarum på ATP's lokation i Hillerød. Det er kun de prækvalificerede ansøgere (Tilbudsgivere), der får adgang til datarummet. Se udbudsbetingelserne for nærmere information.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver Ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra transitionsdagen. Ud over den anførte kontraktlængde vil der i forbindelse med kontraktens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af Systemet i forbindelse med evt. genudbud.

I relation til punkt IV.2.4) bemærkes, at Tilbud, inklusive bilag, skal afleveres på dansk. Eventuelle licensbetingelser til standardprodukter eller eventuelle generelle produktbeskrivelser, samt eksempler på dokumentation (dog undtaget brugerdokumentation) som måtte være en del af Tilbudsgivers tilbud, kan dog vedlægges tilbuddet på engelsk.

Forhandlingsforløbet: Der henvises til udbudsbekendtgørelsens punkt IV.1) samt en nærmere beskrivelse i udbudsbetingelserne. Ansøgere/Tilbudsgivere modtager intet honorar for deltagelse i denne udbudsforretning.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/07/2022

Send til en kollega

0.062