23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 133-381005
Offentliggjort
13.07.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

HOFOR A/S

Levering af enheder til overvågning af vandspejlsniveau i boringer samt opsætning og supportering


HOFOR A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Gade Brøbeck
E-mail: sorbro@hofor.dk
Telefon: +45 27953827
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=336842&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=336842&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Produktion og distribution af vand, gas, varme og køl, samt afledning af spildevand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af enheder til overvågning af vandspejlsniveau i boringer samt opsætning og supportering

Sagsnr.: 24.02-05865
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38423000 Udstyr til trykmåling
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten omhandler levering af vandstandsmålere, dataloggere, boringsafslutninger, transmission af data, opsamling af data og udstilling af data til HOFOR i et specifikt format til HOFORs IoT Platform.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31711120 Transducere
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72300000 Datatjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omhandler levering af vandstandsmålere, dataloggere, boringsafslutninger, transmission af data, opsamling af data og udstilling af data til HOFOR i et specifikt format til HOFORs IoT Platform.

Der skal leveres og installeres ca. 320 enheder med mulighed for yderligere indkøb. Kontrakten vil have en varighed på min. 10 år.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten løber, indtil den opsiges af en af parterne.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1: Hætter/boringsafslutninger, niveausensorer og dataloggere til de lokale værkers pejleboringer.

Option 2: Drifts- og Supportvederlag omfatter reparationer uden beregning i vedligeholdelsesperioden.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Omsætning i seneste regnskabsår og egenkapital i de seneste tre disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Omsætning (seneste regnskabsår) udgør minimum 800.000. DKK.

Positiv egenkapital i de seneste tre disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse referencer.

Kvalitetsledelsessystem.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal påvise mindst 2 referencer fra lignende leverancer. Ved lignende forstås leverancer som indeholder vandmålere, dataloggere, dataopsamling, tilpasning af datamodeller og dataoverførsel.

For hver reference, bør tilbudsgiverne angive følgende i referencelisten:

I. Navn på Ordregiver

II. Projektets samlede projektøkonomi

III. Periode for projektering og evt. udførelse

IV. Beskrivelse af projektets omfang og indhold

Ansøger skal have et kvalitetsledelsessystem baseret på ISO 9001:2015 eller tilsvarende.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

En økonomisk aktør, herunder underleverandører til ansøgere, udelukkes fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 135-136.

Derudover udelukkes en økonomisk aktør fra deltagelse, hvis denne er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i Udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 2 vedrørende insolvens.

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Krav om sikkerhedsstillelse og garantier fremgår af udkast til kontrakt inkl.bilag.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form, men hvor tilbuddet afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar for opgavens udførelse samt udpege en fælles befuldmægtiget.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/08/2022
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 19/03/2023

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Opgaven forventes genudbudt, når den udbudte aftale udløber.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr.593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20.000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/07/2022

Send til en kollega

0.047