23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 138-393947
Offentliggjort
20.07.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Statens Serum Institut

Udbud på levering af 50 µl conductive filter tips til brug på Hamilton® Microlab® vantage liquid handling systems®


Statens Serum Institut

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Statens Serum Institut
Postadresse: Artellerivej 5
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Maria Matzen
E-mail: Maria.matzen@twobirds.com
Telefon: +45 30777972
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e5d7ed7e-6357-433a-a30a-0ce42342916c/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e5d7ed7e-6357-433a-a30a-0ce42342916c/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e5d7ed7e-6357-433a-a30a-0ce42342916c/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e5d7ed7e-6357-433a-a30a-0ce42342916c/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på levering af 50 µl conductive filter tips til brug på Hamilton® Microlab® vantage liquid handling systems®

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Statens Serum Institut (herefter SSI) udbyder en rammeaftale med to leverandører på levering af 50 µl conductive filter tips til brug på Hamilton® Microlab® vantage liquid handling systems®.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit II. Udbuddet omfatter alene en tilbudsfase.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 250 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38437100 Pipetter
38437000 Laboratoriepipetter og tilbehør
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Levering i Ishøj, 2635

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Statens Serum Institut (herefter SSI) udbyder en rammeaftale med to leverandører til levering af 50 µl conductive filter tips til brug på Hamilton® Microlab® vantage liquid handling systems®.

Varen er nærmere beskrevet i bilag 2 Kravspecifikation.

SSI’s behov for varen vil i hele rammeaftalens løbetid variere i omfang. Det endelige omfang, både i forhold til mængde samt antallet af bestillinger bestemmes af SSI's løbende ordrer. SSI kender ikke det endelige behov, idet behovet i særdeleshed afhænger af smitteudviklingen for COVID-19.

Rammeaftalen indeholder ikke en på forhånd fastsat mængde. Ordregiver forventer indkøb af en grundmængde på 690 000 styk pr. år, samt en option på op til 2 100 000 styk pr. år. Kunden kender ikke det endelige behov, idet behovet udelukkende afhænger af smitteudviklingen for COVID-19.

Rammeaftalen er anslået at have en forventet grundværdi på cirka DKK 750 000 pr. år, og en maksimumværdi af DKK 2.250.000 pr. år. Værdien pr. år er fastsat ud fra et forventet forbrug fra kontraktindgåelse og 12 måneder frem. Det forventede forbrug er baseret på SSI’s forbrug i ultimo 2021/primo 2022, men afhænger som tidligere nævnt udelukkende af regeringens fremadrettede teststrategi.

Værdien angivet i II.I.5) og II.2.6) er altså angivet som rammeaftalens anslået værdi pr. år i 3 år, altså DKK 750 000 i 3 år, svarende til DKK 2 250 000.

Værdien er fastsat med udgangspunkt i, at ordregiver gør brug af adgangen til at forlænge rammeaftalen – men ikke har behov for at gøre brug af rammeaftalens tilkøbsoptioner, jf. rammeaftalens punkt 3.2. Rammeaftalens maksimale værdi udgør DKK 6 750 000 for de 3 år.

Rammeaftalen forventes indgået med 2 leverandører. Bestillinger under rammeaftalen vil blive tildelt på baggrund af direkte tildeling til leverandør nr. 1. Fremgangsmåden for direkte tildeling er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud aflevere vareprøver, jf. udbudsbetingelserne punkt 4.9. Det er vigtigt tilbudsgiver er opmærksom på, at levering skal ske inden tilbudsfristens udløb.

Kontrakten er ikke opdelt i delkontrakter. Ordregiver har vurderet, at en opdeling ikke vil give en bedre konkurrence henset til, at grundværdien allerede er meget lav sammenholdt med tærskelværdien.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 250 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges på uændrede vilkår i op til to gange á 12 måneder, jf. Rammeaftalens punkt 4.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen omfatter endvidere option på en betydelig udvidelse af rammeaftalens samlede værdi, således at den samlede værdi efter brug af optionen udgør DKK 2 250 000 pr. år svarende til DKK 6 750 000.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af aftalen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen udvælgelseskriterier.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen udvælgelseskriterier.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

- Rammeaftalen indeholder en ændringsklausul vedr. ordregivers ret til at udvide rammeaftalens samlede værdi, såfremt ordregiver får et øget behov grundet særlige omstændigheder. Ved særlige omstændigheder forstås eksempelvis, at ordregivers behov ændres som følge af en samfundskritisk sygdom eller ved at regeringens teststrategi i forbindelse med COVID-19 ændres.

- Levering skal ske i henhold til INCOTERM 2020 DDP.

- Øvrige vilkår fremgår af rammeaftalen med bilag.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/08/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

- Udbudssystemet:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. For at benytte udbudssystemet skal tilbudsgiver oprette en bruger. Tilbudsgiver kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode. Såfremt ansøger måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudsportalen, kan ansøger i dagtimerne (kl. 09:00- kl. 16:00) på arbejdsdage rette telefonisk henvendelse til Ethics Support på telefonnummeret +45 7022 70 07. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere ansøger, vil der blive offentliggjort information herom på Ethics.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem.

- Udelukkelse:

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. 1 om overtrædelser på det miljø-, sociale eller arbejdsretlige område og nr. 2 om konkurs mv.

- Dokumentation:

Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens §148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens § § 151 og 152.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3.

Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest (max 6 måneder gammel). Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

- Tilbud der afleveres efter tilbudsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

- Nærmere detaljer og betingelser for afgivelse af tilbud fremgår af udbudsbetingelserne, som er vedlagt udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/07/2022

Send til en kollega

0.046