23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 138-394869
Offentliggjort
20.07.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Danmarks Miljøportal

Opdateringer

Rettelse
(25.07.2022)

III.2.2)
I stedet for:
I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der lægger til grund for principperne i FN's Global Compact, samt OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.
Rammeaftalen stiller krav om overholdelse af databeskyttelsesretlig lovgivning.
Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
Ordregiver vurderer, at indgåelse af kontrakten kan være omfattet af krav om tilladelse efter investeringsscreeningsloven (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/842). Se nærmere i udbudsbetingelserne.
Læses:
Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 som ændret ved forordning (EU) 2022/576. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Danmarks Miljøportal forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at tilbudsgiverne ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve dokumentation for tilbudsgivernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold.
I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der lægger til grund for principperne i FN's Global Compact, samt OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.
Rammeaftalen stiller krav om overholdelse af databeskyttelsesretlig lovgivning.
Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
Ordregiver vurderer, at indgåelse af kontrakten kan være omfattet af krav om tilladelse efter investeringsscreeningsloven (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/842). Se nærmere i udbudsbetingelserne.

Udbud af rammeaftale om it-konsulentbistand med specialiserede Microsoft Azure-kompetencer til drift, test, udvikling, vedligehold og support af it-systemer baseret på Microsoft Azure komponenter


Danmarks Miljøportal

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Miljøportal
CVR-nummer: 29776938
Postadresse: Nyropsgade 30
By: København V
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1602
Land: Danmark
Kontaktperson: Ane Klok
E-mail: anklo@miljoportal.dk
Telefon: +45 31361727
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.miljoeportal.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten v/ Miljøministeriet
CVR-nummer: 12854358
Postadresse: Slotsholmsgade 12
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1216
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Møller Christiansen
E-mail: lamch@mst.dk
Telefon: +45 24429300
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.mim.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=337049&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=337049&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om it-konsulentbistand med specialiserede Microsoft Azure-kompetencer til drift, test, udvikling, vedligehold og support af it-systemer baseret på Microsoft Azure komponenter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftale omfatter IT-konsulentbistand med specialiserede Microsoft Azure-kompetencer til drift, test, udvikling, vedligehold og support af it-systemer. Danmarks Miljøportals systemportefølje består for nuværende af 25 systemer.

DMP 2022 i tal:

100 000 brugere

5 000 000 besøgende årligt

4 TB data ud pr. måned

3 TB data ind pr. måned

Ydelserne omfattet af Rammeaftalen kan også være knyttet til statslige myndigheders it-systemer baseret på Microsoft Azure-komponenter.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72212460 Udvikling af programmel til analyse-, forsknings-, beregnings- eller prognoseformål
72212461 Udvikling af programmel til analyse- eller forskningsformål
72212517 Udvikling af it-programmel
72254100 Systemafprøvning
72261000 Programmelsupport
72265000 Konfigurering af programmel
72315100 Support af datanetværk
72315200 Drift af datanetværk
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Hovedstadsområdet samt Odense

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen har til formål at understøtte den overordnede drift, udvikling, vedligeholdelse, support og videre udvikling af DMP’s it-systemet mhp. at sikre, at Danmark lever op til de økonomiske og opgavemæssige krav, som det påhviler DMP at udføre på vegne af de til DMP’s tilknyttede partnerorganisationer. Grundet DMP’s overordnede formål, herunder i forhold til at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning, at sikre et ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, at fremme digitale sagsgange på miljøområdet samt at styrke formidlingen til offentligheden, gennemføres udbuddet af Rammeaftalen som et fælles udbud for DMP og Staten v/Miljøministeriet, således at Ydelserne, inden for Rammeaftalens formål, også skal leveres til statslige myndigheders it-systemer baseret på Microsoft Azure-komponenter. Rammeaftalen forvaltes af DMP.

Rammeaftalen omfatter nedenstående hovedydelser, som er nærmere beskrevet i udbudsmaterialets Bilag A.

DRIFT:

Driftsydelsen omfatter bl.a.:

- Administration af MS Azure platform incl. IaaS, PaaS og SaaS komponenter.

- Databaseteknologier, herunder MS Azure SQL (+ server), MS Azure Serverless SQL, MS Azure PostGreSQL, MS Azure Managed SQL, MS Azure Document DB (e.g. Cosmos), MS Azure Data Factory, MS Azure Data Lake, MS Azure Storage account / blob storage.

Understøtte best practice indenfor: Modtagelse af installationspakker, Azure DevOps, Backup af databaser og kode, Dokumentation af applikationer og infrastruktur, Drift- og økonomioptimering af Microsoft Azure, Opsætning og nedtagning af miljøer, Skalering og kapacitetsstyring af Azure ressourcer, Rapportering, identificering af vigtige indikatorer og rapportering på disse, herunder statistik til ledelsesinfo fra applikationsovervågningen, Logning, overvågning, varsling mv., herunder overvågning af fagsystemer og store ’GIS installationer’, Implementering af sikkerhedsforbedringer samt patching af servere, Udfyldning og vedligeholdelse af releaselog, vedligeholdelse af release-pipelines, Rådgivning inden for drift og vedligehold, support af andre udviklingsleverandører i anvendelser af teknologier i MS Azure, Automatisk validering af infrastrukturelle rutiner/konfigurationer, Automatiseret test, samt rapportering.

TEST

Testydelsen omfatter bl.a. test i agile og traditionelle projekter, manuelle og maskinelle tests, udarbejdelse og eksekvering af teststrategier, planlægning, gennemførelse og styring af tests i Azure DevOps, udarbejdelse af testcases på baggrund af user stories og andre brugerbehov, bistand til kommunikation mellem projektleder, team og forretningen, dokumentation af tests samt rådgivning i automatisering af test ved ny udvikling og mindre vedligehold.

UDVIKLING/VIDEREUDVIKLING

Udviklings-/videreudviklingsydelsen omfatter bl.a. applikationsudvikling/videreudvikling for Kunden samt rådgivning vedrørende »best practice« inden for relevante sikkerhedsstandarder med henblik på udvikling af webservices, webgrænseflader og applikationsudvikling i øvrigt. Udviklingsopgaver skal løses via en agil og eventuel en DevOps udviklingsmodel, som løbende udføres i iterationer i samarbejde med Kunden.

SUPPORT OG VEDLIGEHOLDELSE

Support og vedligeholdelse omfatter bl.a. 3rd level support samt opgaver vedr. vedligehold og konfiguration.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på 2 x 24 måneder: Ydelserne har en høj kompleksitet og skal skræddersys DMPs unikke egenudviklede systemer. Der er tale om samfundskritiske ydelser, der understøtter vigtige miljøforvaltningsmæssige forpligtelser. Systemerne spiller en ikke ubetydelig rolle ift. den aktuelle klimadagsorden. Mangelfuld levering af disse ydelser risikerer at forårsage væsentlige samfundsmæssige skader.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ikke krav herom.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af føl-gende oplysninger:

- Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

- Tilbudsgivers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel ka-pacitet:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, såfremt offent-liggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysnin-gerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sam-menslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, af-hængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne om-sætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i se-neste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutnin-gen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virk-somheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de delta-gende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og fi-nansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. For så vidt angår de enheder, som tilbudsgiver baserer sin finansielle og økono-miske formåen på, skal denne dokumentation bestå af en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige finansielle og økonomiske formåen, jf. ud-budslovens § 144, stk. 2. I forbindelse med anmodningen om dokumentation vil ordregiver fremsende en skabelon til en støtteerklæring, som tilbudsgiveren kan vælge at benytte.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i den seneste disponible regnskabsår. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enhe-ders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i den seneste di-sponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 50 000 000 mio. i det seneste dispo-nible regnskabsår. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B. Der skal i det hele henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning vedr. gennemgang af reglerne om dokumentation: https://www.kfst.dk/media/54605/gennemgang-af-reglerne-om-dokumentation_240220.pdf

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stiller ikke krav herom.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der lægger til grund for principperne i FN's Global Compact, samt OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Rammeaftalen stiller krav om overholdelse af databeskyttelsesretlig lovgivning.

Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Ordregiver vurderer, at indgåelse af kontrakten kan være omfattet af krav om tilladelse efter investeringsscreeningsloven (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/842). Se nærmere i udbudsbetingelserne.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/08/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/08/2022
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

I forbindelse med udløb af rammeaftalen omfattet af dette udbud.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske via Digitale Udbud, jf. adressen i pkt. I.3). Tilbudsgiver skal indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens (UBL) § 148, stk. 1, nr. 1-3 samt § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 3 og nr. 4 og nr. 5, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD skal være underskrevet af den støttende enhed.Tilbudsgiver kan i dette udbud basere sig på andre aktørers økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i pkt. III.1.2. Aktører, der stiller sin økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i UBL §§ 134 a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrunden anført i UBL § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 og nr. 6, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i henhold til UBL § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af tilbudsgiveren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke tilbudsgiveren. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til UBL § § 151-152, jf. §153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i UBL §§ 153-155, 157 og 158 kan ansøger og tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra ansøgere og tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. Ift. pkt. II.2.6) bemærkes, at den samlede maksimale værdi af de af rammeaftalen omfattede ydelser udgør DKK 150 mio. til 200 mio. Forskellen er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi. Den anslåede værdi er udtryk for ordregivers skøn over det forventede træk på rammeaftalen pba. historisk forbrug sammenholdt med det øgede fokus på klima og miljø, mens den maksimale værdi udtrykker den højeste værdi af samtlige kontrakter, der skal leveres inden for rammeaftalens løbetid. Der er herved taget højde dels for ordregivers forventninger baseret på et mest sandsynligt træk på rammeaftalen, dels for den forventede usikkerhed, der er forbundet med dette skøn. I forhold til den anslåede værdi gøres der særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen, og det anførte skøn indebærer ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalen. Ift. pkt. II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra kontraktunderskrivelse. Ud over den anførte kontraktlængde vil der ifm. kontraktens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase mhp. at sikre en uforstyrret funktion af DMP’s systemer i forbindelse med evt. genudbud. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i UBL § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikkeopfylder udbudsmaterialets formelle krav. Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/07/2022

Send til en kollega

0.096