23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 138-394870
Offentliggjort
20.07.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Novafos A/S

Udbud af SRO-konsulenter til renseanlæg i Novafos A/S


Novafos A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Novafos A/S
CVR-nummer: 31884993
Postadresse: Blokken 9, 1. sal
By: Birkerød
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Rafi Baronian
E-mail: rba@novafos.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/182757989.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.novafos.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/182757989.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/182757989.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af SRO-konsulenter til renseanlæg i Novafos A/S

Sagsnr.: S22-1185
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrør levering af SRO-konsulentydelser til Renseområdet i Novafos A/S

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42961000 Overvågnings- og styresystem
42961200 Scada eller tilsvarende system
65120000 Drift af et vandrensningsanlæg
72150000 Konsulentvirksomhed vedrørende edb-revision og maskinel
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Novafos er i gang med implementering af nyt SCADA-system på vores renseanlæg, og derfor har Novafos brug for assistance fra eksterne som kan projektere, dokumenterer og programmere vores renseanlæg.

Det er i Novafos' interesse at have konsulenter som vil være Novafos kontaktpersoner og som vil blive introduceret i vores standarder, arbejdsprocesser og derved opbygning af knowhow så det vil blive udnyttet bedst muligt.

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet, mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i Ydelsesbeskrivelsen.

Den anslåede værdi af Rammeaftalen (i alt 4 år inklusive mulighed for forlængelse) udgør 12 mio. kr. eksklusive moms.

Den maksimale værdi af Rammeaftalen er anslået til 14,5 mio. kr. eksklusive moms.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: CV'er og kompetencer / Vægtning: 30%
Kvalitetskriterium - Navn: Løsning af case / Vægtning: 30%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge Rammeaftalen med 1x12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 5 mio. kr. eksklusive moms årligt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 5 mio. kr. eksklusive moms årligt.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal kunne fremvise minimum to referencer inden for de seneste 3 år. Referencerne skal vedrøre levering af ydelser, som er omfattet af udbuddets område

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

At være igangværende eller gennemført inden for de seneste 3 år. At mindst én reference skal have en størrelse svarende til minimum 500.000 kr. eksklusive moms pr. årsbasis. At referencerne vedrør levering af SRO-konsulentydelser til et renseanlæg.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren er ikke berettiget til at anvende underleverandører ved opfyldelsen af denne Rammeaftale. Kontrakten omfatter et CSR-klausul.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/09/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/09/2022
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §134a, § 135, stk. 1 til 3 og § 136. Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-5.

I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation: Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere. Revisorpåtegnet årsregnskab indeholdende tilbudsgivers egenkapital i indtil det seneste disponible regnskabsår.

I forhold til referencer udgør referencelisten i ESPD'et den endelige dokumentation, og de vindende tilbudsgivere skal i så fald ikke fremsende yderligere dokumentation for referencerne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/07/2022

Send til en kollega

0.05