23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 140-399351
Offentliggjort
22.07.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

ARGO I/S

En skalerbar løsning for drift og outsourcing af grundlæggende server-, storage- og firewallinfrastruktur


ARGO I/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: ARGO I/S
CVR-nummer: 13507406
Postadresse: Håndværkervej 70
By: Roskilde
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Indkøbsafdelingen
E-mail: info@argo.dk
Telefon: +45 46347500
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/183350504.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.argo.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/183350504.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/183350504.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

En skalerbar løsning for drift og outsourcing af grundlæggende server-, storage- og firewallinfrastruktur

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formålet med den udbudte ydelse er ARGOs indkøb af driftsrelaterede services via en skalerbar løsning for drift og outsourcing af grundlæggende server-, storage- og firewallinfrastruktur, for herigennem at sikre stabil drift samt beskytte Ordregivers infrastruktur, faciliteter, personale og aktiver for hele ARGO med opstart d. 1. november 2022. De specifikke behov er uddybet i udbudsmaterialet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Sjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med den udbudte ydelse er ARGOs indkøb af driftsrelaterede services via en skalerbar løsning for drift og outsourcing af grundlæggende server-, storage- og firewallinfrastruktur, for herigennem at sikre stabil drift samt beskytte Ordregivers infrastruktur, faciliteter, personale og aktiver for hele ARGO med opstart d. 1. november 2022. De specifikke behov er uddybet i udbudsmaterialet.

Kontrakten angår hosting, sikkerhed og backup til brug for den daglige drift i organisationen. Kontraktens varighed er af 2 år med mulighed for forlængelse med henholdsvis 1 år og 1 år ved kundens udnyttelse af optionerne i kontrakten. Såfremt kunden ønsker at udnytte optionerne, skal der varsles til Leverandøren herom i god tid.

Hvis optionerne ikke udnyttes af kunden, udløber kontrakten automatisk 2 år efter opstart.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2022
Slut: 01/11/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 optioner som hver især udgør 1-årig forlængelse. Dvs. kontraktens udløber senest d. 1. november 2026.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

2 optioner som hver især udgør 1-årig forlængelse. Dvs. kontraktens udløber senest d. 1. november 2026.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Samlet årsomsætning

Tilbudsgiver skal have haft en samlet årsomsætning på minimum 10.000.000 kr. i det seneste afsluttede regnskabsår.

- Øvrige økonomiske og finansielle krav

Tilbudsgiver skal erklære at have en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have haft en samlet årsomsætning på minimum 10.000.000 kr. i det seneste afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgiver skal erklære at have en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Udførelse af tjenesteydelser af den anførte type

Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 år have udført mindst 3 kontrakter af lignende karakter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 år have udført mindst 3 kontrakter af lignende karakter.

Tilbudsgiver bedes oplyse: (1) Beskrivelse: Gennemsnitlig xx (2) Beløb: Gennemsnitlig årsomsætning for xx (3) Startdato: Dato for modtagelse af første leverance; (4) Slutdato: Dato for modtagelse af sidste leverance (hvis relevant); (5) Modtagere: Navn og kontaktoplysninger på kunde.

Hvis tilbudsgiver oplyser mere end 5 kontrakter, så vil kun de 5 nyeste kontrakter (regnet fra startdato) blive taget i betragtning.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/08/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der tages forbehold for at udbudsloven er ændret men ikke opdateret i Mercell. Har derfor stillet krav om medtagelse af § 134 a En virksomhed skal udelukkes, hvis denne er etableret i et land, der er optaget på den gældende EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, og ikke har tiltrådt WTOs Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er): </div>

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/07/2022

Send til en kollega

0.031