23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 140-399437
Offentliggjort
22.07.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Digitaliseringsstyrelsen

Vedligeholdelse og videreudvikling samt drift af borger.dk


Digitaliseringsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Digitaliseringsstyrelsen
CVR-nummer: 34 05 11 78
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1301
Land: Danmark
E-mail: kontraktstyring@digst.dk
Telefon: +45 41782298
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/11837a3f-5a80-4fd1-8eff-28c209b96d10/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/11837a3f-5a80-4fd1-8eff-28c209b96d10/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/11837a3f-5a80-4fd1-8eff-28c209b96d10/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/11837a3f-5a80-4fd1-8eff-28c209b96d10/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vedligeholdelse og videreudvikling samt drift af borger.dk

Sagsnr.: 2022-3728
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter følgende hovedområder:

A) Vedligeholdelse og videreudvikling af borger.dk-systemet

B) Udvikling af nye komponenter mv. i relation til borger.dk-systemet

C) Konsulentydelser herunder bl.a. UX/UI og grafiske ydelser, undervisning, testbistand og it-sikkerhedsrådgivning

D) Øvrige ydelser i forbindelse med transition fra nuværende leverandør samt ophørsydelser ved overdragelse til efterfølgende leverandør

E) Applikations-, infrastruktur-, datacenter- og netværksdrift mv. af borger.dk-systemet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 130 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
79900000 Øvrig forretningsservice og andre tjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Borger.dk-systemet benyttes som fællesbetegnelse for et system en række delsystemer, hvoraf borger.dk er det største delsystem, mens lifeindenmark.dk, Mit Overblik og Digital Post Webklient og app også indgår.

Borger.dk er Danmarks fællesoffentlige borgerportal rettet mod borgere og myndigheder og havde i 2021 70,7 mio. besøg.

Borger.dk udstiller informationer, herunder personlige informationer, via ca. 2.000 af myndighedernes selvbetjeningsløsninger. Samtidig er det en portal, der udover portalens eget indhold, også leverer tjenester og indhold til andre offentlige websites og præsenterer indhold og tjenester fra andre offentlige websites. På Mit Overblik kan borgerne logge på med NemID og MitID og se nogle af de oplysninger, det offentlige har om dem. Udover interaktive løsninger rettet direkte mod brugerne, udstiller og anvender borger.dk en lang række webservices i forhold til kommunikation med andre websites, backend-systemer og registre.

Demomiljøet (demo.borger.dk) er en egenudviklet .Net-delapplikation til undervisning af borgere i anvendelsen af NemID, Digital Post og borger.dk uden brug af personlig information.

Det er afgørende, at borger.dk er stabil, tilgængelig og brugervenlig, og dette er forretningskritisk.

Borger.dk er integreret med en række fællesoffentlige systemer, fx NemLog-in, eID-gateway samt en række datakilder bl.a. via Orkestreringskomponenten eller via direkte integration. Borger.dk-systemet rummer også visningsklienter for Digital Post.

Borger.dk er Sitecore baseret, Digital Post webklienten er baseret på Vue og Digital Post-appen er baseret på Flutter. Lifeindenmark.dk håndteres i samme applikation, som borger.dk.

Borger.dk-systemet er beskrevet nærmere i udbudsmaterialet.

Udbuddet omfatter følgende hovedområder:

A) Vedligeholdelse og videreudvikling af borger.dk-systemet inkl. alle administrative aktiviteter og service desk-ydelser. Dette omfatter bl.a. release management, styring og koordinering af deployment, styring af kildekode og versioner, initiel fejlsøgning og igangsættelse af fejlrettelser, teknisk support til kunden og andre af kundens samarbejdspartnere. Opgaverne kan variere i omfang.

B) Udvikling af nye komponenter mv. i relation til borger.dk-systemet. Dette omfatter blandt andet udvikling i relation til borger.dk-systemet samt tilhørende opgaver som fx analyse, løsningsdesign, test, idriftsættelse, dokumentation og ændringer af borger.dk-systemet.

C) Konsulentydelser herunder bl.a. UX/UI og grafiske ydelser, undervisning, testbistand og it-sikkerhedsrådgivning. Dette omfatter bl.a. ydelser såsom optimering af databaseindekser, rådgivning af kunden og kundens samarbejdspartnere om anvendelse og integration mv., testbistand særligt mht. brugertest og -involvering samt udarbejdelse af undervisningsmateriale.

D) Øvrige ydelser i forbindelse med transition fra nuværende leverandør samt ophørsydelser vedoverdragelse til efterfølgende leverandør, herunder bl.a. udarbejdelse af supplerende dokumentation.

E) Applikations-, infrastruktur-, datacenter- og netværksdrift mv. af borger.dk-systemet med tilhørende support.

Opgaverne skal udføres i tæt samarbejde med kunden samt kundens øvrige leverandører. Andre offentlige myndigheder kan også indgå i samarbejdet i forskellige sammenhænge.

Ordregiver ønsker at anvende en agil metode i forbindelse med opgaverne under punkt A) og B), og opgaverne skal løses i tæt samarbejde mellem leverandørens og ordregivers medarbejdere.

Opgaverne er underlagt vilkår i hhv. en "Rammeaftale om vedligeholdelse og videreudvikling af borger.dk" og en "Kontrakt om drift af borger.dk".

Ordregiver har ret, men ikke pligt, til at købe opgaverne under A), B), C) og D), og omfanget vil bl.a. afhænge af, hvorledes leverandøren præsterer samt eksterne forhold. Leverandøren får ingen eksklusivitet i forhold til disse opgaver.

Opgaverne under E) vil derimod være eksklusive for leverandøren under "Kontrakt om drift af borger.dk".

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Både "Rammeaftale om vedligeholdelse og videreudvikling af borger.dk" og "Kontrakt om drift af borger.dk" kan forlænges op til to gange på uændrede vilkår, og hver forlængelse kan være på op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Som udgangspunkt skal Leverandøren levere flere forskellige typer revisorerklæringer under "Kontrakt om drift af borger.dk". Kunden har ret til at fravælge enkelte eller alle revisorerklæringerne fra revisionsår til revisionsår. Denne option/fravælgelsesmulighed og de vederlagsmæssig konsekvenser heraf fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Borger.dk-systemet er forretningskritisk infrastruktur, der løbende udvikles og tilføjes nyt indhold, integrationer og data om borgerne. Høje krav til sikkerhed og tilgængelighed - også ved releases - sammenholdt med behov for løbende og økonomisk effektiv prioritering mellem drifts- og projektopgaver nødvendiggør, at hovedområderne, jf. pkt. II.2.4), ikke opdeles i delkontrakter.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

— Tilbudsgivers samlede årsomsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

- Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår afhængig af, hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moderselskab, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

For så vidt angår de enheder, som tilbudsgiver baserer sin finansielle og økonomiske formåen på, skal denne dokumentation bestå af en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige finansielle og økonomiske formåen, jf. udbudslovens §144, stk. 2. I forbindelse med anmodning om dokumentation vil ordregiver fremsende en skabelon til en støtteerklæring, som tilbudsgiveren kan vælge at benytte.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 50 mio. DKK i gennemsnit over de 3 seneste disponible regnskabsår. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes gennemsnittet på grundlag af tilbudsgivers og disse andre enheders samlede omsætning over de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning over de 3 seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

- Oversigt over referencer udført i løbet af de seneste 3 år, afhængigt af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, som kan dokumentere overholdelse af mindstekravet nedenfor.

For igangværende opgaver er det alene den del af leverancen, der allerede er udført på tilbudstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort og klar beskrivelse af den udførte leverance, herunder indeholdte ydelser i relation til mindstekrav.

Endvidere bedes referencen indeholde:

— Tilbudsgivers rolle(r) og andel i udførelsen af leverancen, herunder evt. deltagelse i et konsortium og evt. samarbejde med underleverandører.

— Tidspunkt eller periode for udførelsen af leverancen

— Både den årlige og den samlede økonomiske værdi af leverancen i danske kroner (DKK)

— Navn og kontaktdetaljer for kunden.

Ved angivelse af tidspunkt for leverancen bedes tilbudsgiver angive både datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning samt dato for, hvornår leverancen blev taget i brug. Er dette ikke muligt, fx fordi leverancen er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes tilbudsgiver i beskrivelsen af leverancen indsætte en begrundelse og angive periode(r).

Hvis tilbudsgiver er et konsortium, kan samme konsortiums leverancer anvendes fuld ud som referencer. I øvrige tilfælde kan tilbudsgiver kun anvende de konkrete dele af af et konsortiums leverance, som tilbudsgiver selv har været ansvarlig for udførslen af, som reference. Hvis tilbudsgive tidligere har udført dele af en leverance som underleverandør, kan tilbudsgiver på tilsvarende vis kun anvende disse konkrete dele af leverancen som reference.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i en referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders formåen vedrørende udførelsen af konkrete dele af den udbudte opgave, skal disse konkrete dele af opgaven også udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Én reference vedrørende udvikling og vedligeholdelse af en offentlig myndigheds borgerrettet website.

— Én reference vedrørende udvikling ved anvendelse af en agil metode.

— Én reference vedrørende udvikling og vedligeholdelse af et website, som er baseret på en Sitecore-platform.

— Én reference vedrørende systemintegration til fællesoffentlig infrastruktur fx NemLog-in, Datafordeleren eller et andet fællesoffentligt register eller fagsystem.

— Én reference vedrørende drift med tilgængelighedskrav for produktionsmiljøet på mindst 99,7 %, alle årets dage, døgnet rundt, målt over en kalendermåned.

I denne sammenhæng betragtes "udvikling" både som udvikling af ny funktionalitet og videreudvikling af eksisterende funktionalitet.

Den samme reference kan godt (men skal ikke nødvendigvis) benyttes til opfyldelse af flere eller alle de angivne mindstekrav.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Hensynet til samfundsansvar, herunder som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, er inddraget som vilkår. Leverandøren vil skulle overholde en arbejdsklausul i forbindelse med udførelse af opgaverne. Leverandøren opfordres til at anvende elever til at bistå til opfyldelsen af "Kontrakt om drift af borger.dk".

Miljø- eller klimahensyn er inddraget gennem ordregivers ønsker om brug af spildvarme og brug af vedvarende energi i forbindelse med driften.

Endvidere stilles krav, der sikrer overholdelse af både den til enhver tid gældende persondatalovgivning og EU's sanktioner mod Rusland på baggrund af situationen i Ukraine, jf. også punkt VI.3) Yderligere oplysninger.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/09/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/09/2022
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal indsende et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium), skal der indsendes et særskilt ESPD for hver af deltagerne. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indsendes et ESPD for hver af disse enheder.

Ved tildeling til en sammenslutning, skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Tilbudsgiver udelukkes fra udbuddet, hvis tilbudsgiver er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § § 135 og 136 samt udelukkelsesgrundene jf. § 137, stk. 1, nr. 2 (konkurs mv.) og nr. 3 (konkurrencefordrejning), medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig jf. udbudslovens § 138. En tilbudsgiver kan alene udelukkes, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at denne er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis tilbudsgiver ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed (self cleaning). Udbudslovens § 138, stk. 3 fastlægger, hvad der udgør tilstrækkelig dokumentation.

Ordregiver forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt under udbuddet at anmode tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele opgaven, også fremlægge dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § § 151 og 152, jf. § 153.

EU’s sanktioner mod Rusland betyder, jf. Artikel 5k i Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022, at ordregiver ikke antager tilbud, der er afgivet af:

a) russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland

b) juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i ovennævnte punkt a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller

c) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som omhandlet i ovennævnte punkt a) eller b), herunder, hvis de tegner sig for mere end 10 % af kontraktværdien, underentreprenører, leverandører eller enheder, hvis formåen er udnyttet, jf. udbudsdirektiverne.

Ved tilbudsafgivelsen bedes tilbudsgiver inkludere en erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver hverken falder ind under punkt a), b) eller c). Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen eller anvender underleverandører, bedes tilbudsgiver indsende en tilsvarende erklæring for hhv. hver af de enheder, som denne baserer sig på, og hver af de anvendte underleverandører.

Ordregiver forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt under udbuddet at kræve både afgivelse af erklæringer på tro og love underskrevet af de tegningsberettigede samt dokumentation for, at hverken tilbudsgiver, støttende enheder eller underleverandører er omfattet af EU's på tidspunktet gældende sanktioner mod Rusland.

Mht. punkt II.1.5) og II.2.6): Beløbene udgør skøn over hhv. den forventede kontraktsum (130 mio. DKK) og den maksimale kontraktsum (160 mio. DKK) for en periode på 4 år. Skønnet er baseret på det historiske forbrug af tilsvarende ydelser, budgetforhold samt forventning om stigende besøgstal, voksende forretningsportefølje, stigende sikkerheds- og compliancekrav og generelle prisstigninger og usikkerhed. Idet der er indregnet større risiko ved skønnet over den maksimale kontraktsum.

Mht. punkt II.2.7): Den anførte kontraktlængde er fra ikrafttrædelsestidspunkterne. Ud over den anførte kontraktlængde vil der være behov for en tidsmæssigt fleksibel ophørsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af borger.dk i forbindelse med de forventede genudbud.

Mht. punkt IV.2.4): Tilbud skal som udgangspunkt være på dansk. Mindre dele, fx tekniske beskrivelser, kan være på engelsk, norsk, eller svensk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/07/2022

Send til en kollega

0.047