23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 150-427267
Offentliggjort
05.08.2022
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Færdselsstyrelsen

Udbud af kontrakt med én leverandør vedr. produktion, personalisering og distribution af takografkort, generation 2 version 2


Færdselsstyrelsen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Færdselsstyrelsen
CVR-nummer: 40850031
Postadresse: Sorsigvej 35
By: Ribe
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 6760
Land: Danmark
Kontaktperson: Ronnie Haugen
E-mail: roha@fstyr.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/98de3e1d-5b47-44e0-95fe-346f536818f1/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt med én leverandør vedr. produktion, personalisering og distribution af takografkort, generation 2 version 2

II.1.2) Hoved-CPV-kode
22455000 Id-kort
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Færdselsstyrelsen har ansvaret for at udstede takografkort i Danmark og skal gennemføre et udbud vedr. produktion, personalisering og distribution af takografkort, generation 2, version 2.

Kontrakten omfatter de fire typer af takografkort: førerkort, kontrolkort, værkstedskort og virksomhedskort. Leverandøren skal også kunne producere specimenkort og testkort.

Kontrakten omfatter en etableringsfase, hvor designet af takografkortene fastlægges, typegodkendelser opnås, de krævede dokumenter udarbejdes mv., som nærmere angivet i udbudsmaterialet.

Færdselsstyrelsen forventer efter etableringsfristen at købe følgende antal takografkort om året, baseret på et gennemsnit af forbruget for 2019-2021:

- Førerkort: 18.850 kort

- Kontrolkort: 100 kort

- Værkstedskort: 785 kort

- Virksomhedskort: 3.285 kort

Leverandøren skal levere alle takografkort, som bestilles i hele kontraktens løbetid efter etableringsfasen.

Ordregiver forventer, at det årlige gennemsnit kan svinge med +/- 15 procent.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 15 801 944.71 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
22450000 Tryksager med sikkerhedstryk
72310000 Databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, hvor ordregiver forventer at prækvalificere 3 ansøgere til at afgive indledende tilbud.

Efter modtagelse af de indledende tilbud afholder ordregiver individuelle forhandlingsmøder med alle tilbudsgivere, der rettidigt har afleveret et indledende tilbud. Det forventes, at der afholdes et forhandlingsmøde af 2 timers varighed med hver tilbudsgiver. Forhandlingerne gennemføres i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet, og alle tilbudsgivere får tildelt den samme tid til forhandlinger med ordregiver.

Forhandlingerne afholdes virtuelt via Teams og gennemføres på dansk eller engelsk.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Den indgåede kontrakt omfatter tre optioner.

Ordregiver henviser til beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, da kontraktens genstand ikke er egnet til opdeling. Kontraktens hovedgenstand dækker produktion af varer med enkelte forskelle, hvorfor opdeling ikke medfører konkurrencemæssige fordele. Der ydes intet vederlag, honorar eller lign. for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver beslutter at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 048-123935
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Kontrakt vedrørende produktion, personalisering og distribution af takografkort generation 2 version 2

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
28/07/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Thales DIS Danmark A/S
CVR-nummer: 16882194
Postadresse: Industriparken 29
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 15 801 944.71 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/08/2022

Send til en kollega

0.047