23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 150-427451
Offentliggjort
05.08.2022
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Region Syddanmark

Kontrakt om levering, implementering og vedligeholdelse af Sydtelefoni til Region Syddanmark


Region Syddanmark

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Lis Hermind
E-mail: lib@rsyd.dk
Telefon: +45 40180152
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om levering, implementering og vedligeholdelse af Sydtelefoni til Region Syddanmark

Sagsnr.: 22/7954
II.1.2) Hoved-CPV-kode
32500000 Telekommunikationsleverancer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Implementering, drift og vedligehold af en telefoniløsning, hvilket vil sige fastnettelefoni, mobiltelefoni og videoinfrastruktur inklusive videoenheder.

Den anslåede værdi er opgjort for en 8 årig periode.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 280 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32250000 Mobiltelefoner
32360000 Udstyr til samtaleanlæg
32543000 Omstillingsborde til telefoner
32550000 Telefonudstyr
32551300 Hovedtelefonsæt
32571000 Kommunikationsinfrastruktur
32573000 Kommunikationsbetjeningssystem
64000000 Post- og telekommunikationstjenester
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Vejle

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omhandler levering, implementering, Drift og vedligehold af Ordregivers telefoniløsning, hvilket vil sige fastnettelefoni, mobiltelefoni og videoinfrastruktur inklusiv videoenheder på Ordregivers mange enheder. Regionens hovedopgave er sundhedsvæsenet, men regionen har også ansvar for den regionale udvikling og specialiserede sociale tilbud. Forretningsomfanget er således bredt, og omfatter mange funktioner, hvor telefoni-løsningen har afgørende betydning for patienter, pårørende og andre borgere i regionen. Ordregiver ønsker derfor et godt samarbejde med Leverandøren i hele Kontraktens løbetid, båret af gensidig positiv, professionel og ansvarlig holdning. Telefoni-løsningen er en vital del af Ordregivers infrastruktur, og en høj driftssikkerhed er af afgørende betydning. Der forventes et tæt samarbejde med Leverandøren, hvilket afspejles i udbuddets høje krav til governance og samarbejdsform, både i normaldrift og i beredskabssituationer. Løsningen omtales i sin helhed som Sydtelefoni-løsningen, og dækker: Intern og ekstern telefoni, kontaktcenter-funktionalitet (herunder køsystemer, telefonsvarere, omstilling m.v.), optagelse af samtaler, unified communication og collaboration, video- og audio-møder, webkonferencesystem, samt integration til 3. parts systemer (Active Directory, Microsoft Exchange, DECT, alarm- og kaldesystemer mv). Løsningen dækker derudover også indkøb af hardware, enheder og tilbehør (jf. Underbilag 3.2 Sortiment). Og endelig indeholder Leverancen indkøb af fastnetabonnementer, mobilabonnementer, herunder også telemetri og mobilt bredbånd, m.v.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Overførsel af statusinformation

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele en kontrakt på grundlag af det indledende tilbud.

Ordregiver vil give saglig feedback til de deltagende tilbudsgivere baseret på det indledende tilbud.

Ordregiver afholder informationsmøde for interesserede ansøgere, jf. Udbudsbetingelserne pkt. 4 Tidsplan.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 061-159997
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Kontrakt om levering, implementering og vedligeholdelse af Sydtelefoni til Region Syddanmark

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/08/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: NUUDAY - TDC Erhverv A/S & NetDesign A/S
CVR-nummer: 40075291
Postadresse: Teglholmsgade1
By: København SV
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 2450
Land: Danmark
E-mail: bidmanagement@tdc.dk
Telefon: +45 70709090
Internetadresse: http://www.tdc.dk
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 800 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 800 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres elektronisk via det internetbaserede udbudssystem, Complete Tender Management (CTM) fra EU-Supply. Dette gælder således for al skriftlig korrespondance, herunder Ordregivers besvarelse af spørgsmål, Ansøgers fremsendelse af ansøgning og Tilbudsgivers fremsendelse af tilbud mv. Såfremt dele af udbudsprocessen ikke foregår via CTM, vil det fremgå af udbudsbetingelserne.

Tilbudsgiver, Andre Enheder og Sammenslutninger skal på Ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til Udbudslovens §§ 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et i forbindelse med prækvalifikationen.

Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode Tilbudsgiver, Sammenslutningens deltagere eller Andre Enheder om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. Udbudslovens § 151, stk. 4.

Hvis Tilbudsgiver, Sammenslutningens deltagere eller Andre Enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

Skifteretten v. Domstolsstyrelsen

Skatteforvaltningen

ATP

Politiet (Kriminalregistret)

Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles hos Virk.

Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af Serviceattesten, som fastsat af Ordregiver i opfordringsskrivelsen.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. to (2) uger fra bestilling af serviceattesten til denne er modtaget.

Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i Sammenslutningen eller Andre Enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud.

Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dækker alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD’ets Del IV – Udvælgelseskriterier sker på følgende måde:

Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om den prækvalificerede ansøgers samlede omsætning, medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

Der er ikke krav om, at oplysninger om referencer skal verificeres.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der findes ikke et sådant organ
By: X
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/08/2022

Send til en kollega

0.047