23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 155-440165
Offentliggjort
12.08.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Skatteforvaltningen/v. Administrations- og Servicestyrelsen

Vindere

Rammeaftale om bagage- og pallescannere

(08.05.2023)
Norad A/S
Ved Skoven 35
8541 Skødstrup

Rammeaftale om bagage- og pallescannere


Skatteforvaltningen/v. Administrations- og Servicestyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skatteforvaltningen/v. Administrations- og Servicestyrelsen
CVR-nummer: 19552101
Postadresse: Brændgårdvej 10
By: Herning
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Bodil Hesel
E-mail: Bodil.Hesel@adst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.skatteforvaltningen.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1401
Land: Danmark
E-mail: dfk@krfo.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=335606&B=SKATTEMINISTERIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=335606&B=SKATTEMINISTERIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=SKATTEMINISTERIET
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om bagage- og pallescannere

Sagsnr.: 21-1035260
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38581000 Udstyr til scanning af bagage
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af rammeaftale om bagage- og pallescannere til Skatteforvaltningen/v Toldstyrelsen og Kriminalforsorgen. Rammeaftalen inkluderer optioner på serviceaftaler med og uden reservedele samt en række tilkøbsoptioner på tilbehør til scannerne.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38582000 Røntgenkontroludstyr
38581000 Udstyr til scanning af bagage
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af rammeaftale om bagage- og pallescannere til Skatteforvaltningen/v Toldstyrelsen og Kriminalforsorgen.

Der udbydes scannere med tunnelåbninger i følgende ca.-mål (præcise intervaller for målene på tunnelåbningerne fremgår af kravspecifikationen):

A: 60x40 cm

B: 75X55 cm

C: 100X100 cm

D: 150X180 cm

Rammeaftalen inkluderer optioner på serviceaftaler med og uden reservedele, optioner på demontering af eksisterende scannerudstyr samt en række tilkøbsoptioner på tilbehør til scannerne.

For Skatteforvaltningen skal scannerne ved toldkontrol anvendes til at afdække, om der er skjult narkotika (både i fast og flydende form), våben, medicin, doping, CITES-effekter, kontanter, planter, smykker af ædelmetaller, cigaretter eller andre tobaksvarer, eller andre varer i bagage, der f.eks. medbringes af rejsende samt i post- og kurerforsendelser. Hvis andre dele af Skatteforvaltningen mod forventning får behov for at benytte Rammeaftalen, vil scannerne skulle bruges i forbindelse med sikkerheds- og adgangskontrol ved lokaliteter i Skatteministeriets koncern.

For Kriminalforsorgen skal bagage- og pallescannere anvendes af Kriminalforsorgens matrikler, herunder fængsler og arresthuse, når besøgende, ansatte mv. skal ind på matriklerne. Endvidere anvendes bagage- og pallescannere i forbindelse med modtagelse af varer. Der scannes bl.a. for om der er skjult narkotika (både i fast og flydende form), våben, medicin, doping, kontanter, cigaretter og andre tobaksvarer.

Prisbilaget (Bilag 2) indeholder en angivelse af dels det estimerede antal, Kunden forventer at købe af de enkelte, prissatte elementer i løbet af Rammeaftalens løbetid, dels det maksimale antal, Kunden kan købe af disse. Det estimerede antal er udtryk for Kundens bedste bud på, hvad forbruget vil være, når Kunden ser på aktuelle planer og forventninger til de kommende år. De maksimale mængder angiver de mængder, som Kunden maksimalt kan købe under Rammeaftalen. Forskellen på de to sæt tal er udtryk for de mange usikkerhedsmomenter, der knytter sig til Kundens behov og forbrug. I den forbindelse er det særligt følgende forhold, der giver anledning til en stor usikkerhedsmargin: Ændrede politiske prioriteringer og økonomiske tiltag, ændringer i Kundens behov på baggrund af ændret flow og mængde af de emner, der skal scannes (f.eks. af sikkerhedsmæssige årsager, på baggrund af ændret lovgivning etc.), på baggrund af ændring af antal lufthavne med væsentligt flow af udenrigsrejsende, på baggrund af eventuelle udvidelser og renoveringer af arrester og fængsler, uforudsete nedbrud af eksisterende scannere, øvrige uforudsete behov for udskiftninger i beholdningen af scannere f.eks. pga. teknologisk udvikling og realisering af flerårsaftalens projekter.

De udbudte produkter udbydes på én samlet kontrakt for Skatteforvaltningen v/Toldstyrelsen og én samlet kontrakt for Kriminalforsorgen. Begge kontrakter tildeles samme tilbudsgiver. Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i henhold til Udbudslovens § 49, idet det vurderes, at der er en sådan naturlig sammenhæng mellem de udbudte produkter og ydelser, at de mest hensigtsmæssigt varetages af samme leverandør.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter nedenstående optioner, som er uddybet i udbudsmaterialet:

- Service med og uden reservedele

- Demontering og bortskaffelse af eksisterende udstyr

- Overtræk formsyet specielt til det specifikke anlæg

- Ekstra sæt skærme i størrelsesintervallerne 23-25", 26-29" og 30-33" på stativ

- Ekstra bakker

- Transportbånd pr. meter

- Timepris for tekniker

- 21” skærmsæt bestående af 2 skærme til levering med scanneren

- 24” skærmsæt bestående af 2 skærme til levering med scanneren

- For scannertype A og B: Ekstra integrerede, vandrette rulleborde

- For scannertype B: Skråt transportbånd

- For scannertype D: Levering, opsætning og montering af autoværn rundt om scanneren

- Operatørbord med og uden lås

- Etablering af adgang til at se og styre billeder fra et andet lokale i bygningen

Derudover kan tilbudsgiver vælge at afgive tilbud på en option på AI automatisk detektion, men dette er ikke et krav.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Egenkapital

- Soliditetsgrad

- Samlet årsomsætning

Når ordregiver har vurderet, hvilket tilbud der er det økonomisk mest fordelagtige, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakt, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et. I forhold til ovenstående udvælgelseskriterier skal dokumentation fremlægges i form af årsregnskab/årsrapport for det seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er positiv.

• Det er et minimumskrav, at soliditetsgraden (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er minimum 10 %. Soliditetsgraden udregnes efter følgende formel: Soliditetsgrad = (Egenkapital x 100) / Samlede aktiver.

• Det er et minimumskrav, at den samlede årsomsætning, dvs. nettoomsætningen, for det seneste disponible regnskabsår er minimum 3.000.000 DKK.

For danske virksomheder, som er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen, er det senest, disponible regnskabsår det regnskabsår, som det på cvr.dk senest offentliggjorte regnskab relaterer sig til på datoen for tilbudsafgivelsen. For andre virksomheder (herunder de danske virksomheder, der ikke er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen og udenlandske virksomheder) gælder, at det senest disponible regnskabsår er det, som det senest endeligt afsluttede regnskab vedrører. Regnskabet – for disse andre virksomheder – skal dermed, for at blive betragtet som ”endeligt afsluttet”, være afsluttet i henhold til den gældende lovgivning, der gælder for virksomheden.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer

Når ordregiver har vurderet, hvilket tilbud der er det økonomisk mest fordelagtige, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakt, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et. I forhold til ovenstående udvælgelseskriterium anser ordregiver som udgangspunkt den i ESPD angivne referenceliste som endelig dokumentation for Tilbudsgiverens relevante erfaring, men kan dog vælge at kræve yderligere dokumentation, hvor det findes påkrævet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig reference for hver af de fire scannertyper/-størrelser, som er gennemført og godkendt inden for de seneste 5 år fra tilbudsfristen. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af bagage- og pallescannere til scanning i tolden, post- og kurervirksomhed, lufthavne, luftfragtselskaber, fængsler eller arresthuse.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Efter investeringsscreeningsloven (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/842) skal økonomiske aktører, i) som er hjemmehørende uden for EU eller EFTA, eller ii) som er under kontrol af eller underlagt betydelig indflydelse som defineret i loven fra en virksomhed hjemmehørende eller en statsborger fra et land uden for EU eller EFTA, ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at indgå en ”særlig økonomisk aftale” inden for en særligt følsom sektor eller aktivitet. Ordregiver vurderer, at indgåelse af kontrakten kan være omfattet af krav om tilladelse. Ansøger bør afklare, om ansøgers aftaleindgåelse vil være omfattet af et sådant krav. Se nærmere herom på https://erhvervsstyrelsen.dk/aftaler-omfattet-af-investeringsscreeningsloven.

Rammeaftalen indeholder desuden en CSR- og arbejdsklausul.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/09/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/09/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2026

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet downloades via https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=SKATTEMINISTERIET. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger man ind og kan herefter se en oversigt over alle udbud under Skatteministeriets koncern. Der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og tilbudsgivers/ansøgers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven finder følgende af Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud:

• Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

• Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Ordregiver afholder et informationsmøde på det tidspunkt og sted, som fremgår af udbudsbetingelserne. Frist for tilmelding fremgår ligeledes af udbudsbetingelserne.

Tilbuddet skal fremsendes på dansk. Årsrapport kan dog fremsendes på engelsk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 3529100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/08/2022

Send til en kollega

0.047