23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 159-453559
Offentliggjort
19.08.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Odense Kommune

Opdateringer

Rettelse
(16.09.2022)

Tilbudsfrist
Placering af det tekst, der skal ændres:På baggrund af ordregives opfølgning/præcisering om udfyldelse af tilbudslisten forlænges fristen for afgivelse af tilbud til tirsdag den 20. september 2022.
I stedet for:
Dato: 15-09-2022
Time: 12:00
Læses:
Dato: 20-09-2022
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
Odense

Vask og leje af mopper og klude


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Cayan Cetin
E-mail: cce@odense.dk
Telefon: +45 23269877
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7ddaf739-9761-4352-ba9c-1acab6d2fe4d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7ddaf739-9761-4352-ba9c-1acab6d2fe4d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7ddaf739-9761-4352-ba9c-1acab6d2fe4d/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vask og leje af mopper og klude

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Odense Kommune udbyder hermed kontrakt vedrørende en vaske- og lejeløsning af mopper og klude, der indgår i et komplet rengøringssystem med fremførere og skafter passende til de tilbudte mopper, således alle dele let kan kombineres og benyttes i den daglige rengøring i Odense Kommune

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 27 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering af en totalløsning på en leje- og vaskeydelse for ordregivers køb af rengøringssystem bestående af klude og mopper med tilhørende skafter og fremførere til sikring af korrekt og komplet brug af rengøringssystemet. Derudover skal tilbudsgiveren levere nødvendige opbevaringsløsninger til brug for beskidte produkter, et webbasseret system samt øvrige ydelser som naturligt indgår i leverancen. Tilbudsgiveren forestår afhentning af brugte og beskidte produkter samt levering af nye i henhold til ordregivers beholdningsoversigt der understøtter den cirkulerende mængde. Tilbudsgiver forestår ligeledes vask og klargøring på eget vaskeri.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 27 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2023
Slut: 28/02/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har mulighed for at forlænge kontrakten 2 gange i op til 12 måneder ad gangen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive sin årlige omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers omsætning skal i det seneste disponible regnskabsår eller som gennemsnitlige i de 3 seneste regnskabsår udgøre minimum 15 mio. kr.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive sammenlignelige referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal angive mindst 3 sammenlignelige referencer der vedrører håndtering af vaskeriydelser på eget vaskeri, kombineret med planlægning og logistik af transport imellem eget vaskeri og referencens lokaliteter i en fast ordning, samt digital beholdningsstyring af referencens beholdning. Referencerne skal vedrøre opgaver af samme art, som det udbudte, og således vedrøre levering af en vaske-og lejeløsning, men det er ikke et krav, at alle referencer skal vedrøre mopper og klude, idet vask og leje af tekstiler (måtter og beklædning) også accepteres. Dog skal minimum 1 reference vedrøre vask og leje af mopper og klude. Sammenlignelige referencer indebærer, at referencerne skal vedrøre afhentning og levering til minimum 100 lokationer ugentligt samt beholdningsstyring for minimum 100 lokationer samtidigt.

Hver enkelt reference skal have en omsætning på minimum 5 mio. kr. pr. år.

Det er et krav at tilbudsgiver selv har udført arbejdet. Såfremt tilbudsgiver ikke selv har udført arbejdet, skal denne støtte sig på evt. underleverandørers referencer, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 9.6.

Referencerne skal vedrøre løbende samarbejder, f.eks. en flerårig kontrakt/rammeaftale og således ikke enkeltstående arbejder.

Referencerne skal have været i drift i minimum 12 måneder.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/09/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/09/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil i dette udbud anvende alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes punkt 9.1

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/08/2022

Send til en kollega

0.062