23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 174-493436
Offentliggjort
09.09.2022
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Syddjurs Kommune - Børn og Læring

Vindere

IT system til styring af dagtilbud

(09.09.2022)
Assemble A/S
Valeursvej 12
2900 Hellerup

Profylaksebekendtgørelse vedrørende tildeling af kontrakt på IT system til styring af dagtilbud


Syddjurs Kommune - Børn og Læring

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Syddjurs Kommune - Børn og Læring
CVR-nummer: 29189978
Postadresse: Lundbergsvej 2
By: Ebeltoft
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8400
Land: Danmark
Kontaktperson: Karin Sonne
E-mail: kaso@syddjurs.dk
Telefon: +45 87535775
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/185795830.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.syddjurs.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Profylaksebekendtgørelse vedrørende tildeling af kontrakt på IT system til styring af dagtilbud

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der ønskes et IT system til styring af dagtilbud. Systemet skal anvendes til at understøtte administration af børn i alderen 0-18 år, og skal være en sagsbærende institutionsløsning der kan understøtte sagsbehandling, administration og give overblik over kommunens dagtilbud.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 10 232 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48000000 Programpakker og informationssystemer
48400000 Programpakke til forvaltning af forretningstransaktioner og privatsager
72211000 Programmeringsservice i forbindelse med systemer og brugerprogrammel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Syddjurs Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Systemet skal anvendes af de forvaltninger, institutioner og dagplejere, der administrerer opskrivninger, ventelister, indmeldelser, børn, samt organisering i daginstitutioner og dagplejen.

Systemet skal kunne understøtte forskellige former for administrative opdelinger af funktioner og arbejdsområder. Systemet skal derfor indeholde et dagplejemodul, et institutionsmodul, et pladsanvisningsmodul og et kapacitetsstyringsmodul, hvor data automatisk overføres imellem modulerne, eller tilsvarende.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 45
Pris - Vægtning: 55
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Aflevering til arkiv

Aflevering til Danmarks Statistik

Forlængelse af kontrakten med 2 x 24 måneder

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Det er en direkte tildeling på SKIs rammeaftale 02.19, hvorfor der ikke kræves en bekendtgørelse på ny.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

IT system til styring af dagtilbud

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
05/09/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Assemble A/S
CVR-nummer: 28895313
Postadresse: Valeursvej 12
By: Hellerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2900
Land: Danmark
E-mail: info@assemble.dk
Internetadresse: www.assemble.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 10 232 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 10 232 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/09/2022

Send til en kollega

0.049