23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 174-493448
Offentliggjort
09.09.2022
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Erhvervsstyrelsen

Vindere

(09.09.2022)
Nine A/S
1050 København K

Vedligehold af en række it-systemer og fælleskomponenter


Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Erhvervsstyrelsen
CVR-nummer: 10150817
Postadresse: Langelinie Allé 17
By: København Ø
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina T. Gardshodn
E-mail: chtgar@erst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.erst.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vedligehold af en række it-systemer og fælleskomponenter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Erhvervsstyrelsen har gennem 2020 og 2021 måttet kanalisere ekstraordinært mange ressourcer ind i arbejdet vedr. udvikling, vedligehold og videreudvikling af systemporteføljen til understøttelse af COVID-19-kompensationsordningerne, da det har været samfundskritisk at få udbetalinger igangsat og gennemført hurtigst muligt. Dette har medført, at det ikke har været muligt at opretholde det nødvendige dokumentationsniveau for en række af styrelsens øvrige samfundskritiske it-systemer og kernekomponenter. Udbedring af dokumentationsgrundlaget er blevet yderligere forhalet af et massivt fokus på it-sikkerhed i kølvandet på sikkerhedssituationen i Ukraine siden februar 2022.

Det er således for nuværende ikke muligt at konkurrenceudsætte de berørte it-systemer og kernekomponenter, hvorfor styrelsen foretager en direkte tildeling i medfør af udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, med henblik på opdatering af dokumentationen og efterfølgende konkurrenceudsættelse.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 48 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Erhvervsstyrelsen agter at tildele en kontrakt vedr. vedligehold og videreudvikling af følgende it-systemer og fælleskomponenter:

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR):

CVR omfatter registrering af virksomheder, produktionsenheder, reelle og legale ejere samt liberale erhverv. Registreringen sker via selvbetjeningssystemer, hvor det er muligt at foretage virksomhedsregistreringer fra opstart til ophør. Løsningen består af 12 systemer/komponenter.

Kontrol:

Kontrol omfatter løsningen Hvidvask og systemet FRAK (FRAkendelser og Konkurser). Hvidvask benyttes til behandling af registreringssager om optagelse i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask. FRAK består af to registre, som er henholdsvis Register om frakendelse af retten til at drive erhvervsvirksomhed og Konkurskarantæneregistret. Kontrol består af 4 systemer/komponenter.

Fælleskomponenter:

Fælleskomponenter omfatter funktionalitet (byggeklodser), som alle Erhvervsstyrelsens fagsystemer kan benytte, herunder:

• Sagsbehandling og dokumenthåndtering

• Oplysninger om personer, organisationer og organisatoriske enheder

• Beskedfordeler, der styrer afsendelse af beskeder ud af forskellige beskedkanaler

• Opkrævning af gebyrer og afgifter med interface til Navision

Hertil kommer funktionalitet til tekstadministration og batchhåndtering. Samlet set består fælleskomponenter af 10 systemer/komponenter.

Sikkerhed:

Sikkerhed omfatter funktionalitet til administration og adgangsstyring til alle Erhvervsstyrelsens it-løsninger. Sikkerhed består af 8 systemer/komponenter.

ERST Distribution:

ERST Distribution er en løsning bestående af 7 systemer/komponenter til fremsøgning og distribution af data til både eksterne og interne anvendere.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Erhvervsstyrelsen har gennem 2020 og 2021 måttet kanalisere ekstraordinært mange ressourcer ind i arbejdet vedr. udvikling, vedligehold og videreudvikling af systemporteføljen til understøttelse af COVID-19-kompensationsordningerne, da det har været samfundskritisk at få udbetalinger igangsat og gennemført hurtigst muligt. Dette har medført, at det ikke har været muligt at opretholde det nødvendige dokumentationsniveau for en række af styrelsens øvrige samfundskritiske it-systemer og kernekomponenter. Udbedring af dokumentationsgrundlaget er blevet yderligere forhalet af et massivt fokus på it-sikkerhed i kølvandet på sikkerhedssituationen i Ukraine siden februar 2022.

En afgørende forudsætning for at kunne konkurrenceudsætte vedligehold og videreudvikling af eksisterende it-systemer og kernekomponenter er, at dokumentationen for disse giver en potentiel tilbudsgiver tilstrækkelig indsigt i kodeopbygning, integrationer, funktionalitet osv. Da dokumentationen for it-systemerne og kernekomponenterne ikke er på et tilstrækkeligt niveau, jf. ovenstående, er det alene medarbejderne hos de eksisterende leverandører, der for nuværende kan forestå vedligehold og videreudvikling.

Af disse grunde er det for nuværende umuligt for andre økonomiske aktører at videreføre arbejdet med at vedligeholde og videreudvikle de i II.2.4) anførte it-systemer og kernekomponenter.

Erhvervsstyrelsen er opmærksom på at undgå leverandør lock-in, men det har i den konkrete situation ikke været muligt henset til den travlhed, der har hersket grundet det store arbejde med COVID-19-kompensationsordningerne og efterfølgende Ukraine-situationen. Erhvervsstyrelsen får med denne kontrakttildeling et juridisk grundlag for at opbygge den nødvendige dokumentation, hvorefter vedligehold og videreudvikling af systemerne og kernekomponenterne kan konkurrenceudsættes løbende, efterhånden som de bliver færdigdokumenterede. Kontrakten har en løbetid på 6 måneder med mulighed for 6 x 1 måneds forlængelse.

Kontraktindgåelserne vil foregå på baggrund af paradigmet for vedligeholdelseskontrakter under delaftale 1 i Erhvervsstyrelsens it-rammeaftale for 2020-2024. Dels for at sikre en effektiv kontraktindgåelsesproces, dels for at sikre konkurrencedygtige vilkår og priser.

Samlet set er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at betingelserne i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 og stk. 4 er opfyldt.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
22/08/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Nine A/S
CVR-nummer: 30714024
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1050
Land: Danmark
Internetadresse: www.nine.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 48 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §

2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/09/2022

Send til en kollega

0.063