23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 181-512765
Offentliggjort
20.09.2022
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Region Sjælland

Kontrakt vedr. AMK-kontrolrumssystem


Region Sjælland

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Yasmin Kristensen
E-mail: anetkr@regionsjaelland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø.
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
E-mail: anetkr@regionsjaelland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://rn.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt vedr. AMK-kontrolrumssystem

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af en offentlig kontrakt vedrørende anskaffelse og implementering af et standard Kontrolrumssystem til Præhospitalt Center i Region Sjælland. Der henvises i øvrigt til punkt II.2.4 nedenfor.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 52 730 825.00 DKK / Højeste bud: 64 450 000.00 DKK taget i betragtning
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
72268000 Levering af programmel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Næstved

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

1) Baggrund og formål:

Udbuddet vedrører anskaffelse af et kontrolrumssystem til AMK-Vagtcentralen og mobilapplikationer til de tilhørende præhospitale enheder. Der efterspørges en fungerende idriftsat standardløsning, der tilpasses Region Sjællands (og Region Nordjyllands, hvis relevant) behov, herunder i forhold til integration til regionens tilknyttede systemer. Udbuddet gennemføres og projektledes af Region Sjælland, mens Region Nordjylland har option på at indgå kontrakt svarende til den udbudte, tilpasset Region Nordjyllands særlige forhold.

Præhospitalt Center har i Region Sjælland ansvaret for den præhospitale indsats og regionens samlede sundhedsberedskab på tværs af regionens sygehuse og øvrige virksomheder. Præhospitalt Center modtager og håndterer alle sundhedsfaglige 1-1-2-opkald samt opgaver relateret hertil, visiterer og disponerer ambulancer og øvrige præhospitale ressourcer, og sørger for siddende og liggende patientbefordring.

Sundhedsberedskabet koordineres med kommuner, politikredse og andre myndigheder fra regionens AMK-Vagtcentral. Regionens beredskab er i dagligdagen målrettet akut sygdom og tilskadekomst hos den enkelte patient. Samtidig skal beredskabet håndtere og koordinere regionens indsats ved større ulykker og beredskabshændelser. Der er ca. 15 medarbejdere i AMK-Vagtcentralen, der dagligt arbejder i i Kontrolrumssystemet. På nuværende tidspunkt er der ca. 60 ambulancer og 25 sygetransportskøretøjer på gaden i det daglige, men dette antal vil øges når Region Sjælland skifter fra den nuværende responstidsmodel til en beredskabsmodel. På tværs af disse køretøjer køres der på en typisk hverdag:

- A-kørsler: 130-140 stk.

- B-kørsler: 110-120 stk.

- C- kørsler: 40-50 stk.

- D-kørsler: 140-150 stk.

Præhospitalt Center anvender i dag et standard kontrolrumssystem, som understøtter centerets ansvarsområde. Præhospitalt Center står dog overfor nogle ændringer i løbet af de næste par år, idet der i regionen er truffet en politisk beslutning om at hjemtage dele af ambulancedriften. Samtidig er der et krav om at overgå fra en responstidsmodel til en beredskabsmodel.

2) Hovedydelserne:

- Levering og implementering af løsning: Leverandøren stiller de nødvendige licenser til rådighed for Kunden, og forestår tilpasning til- og implementering i Kundens it-miljø. Leverancen omfatter endvidere dokumentation og uddannelse af Løsningens Administratorer.

- Service og vedligeholdelse: Leverandøren har ansvaret for vedligeholdelse af hele Løsningen og den tilhørende dokumentation.

- Løbende ændring, tilpasning og udvikling af Løsningen: Leverandøren skal på baggrund af Kundens anmodninger kunne foretage ændring, tilpasning, og udvikling af Løsningen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten omfatter følgende optioner.

Option på uddannelse af slutbrugere inden overtagelsesdagen, jf. Kontraktens bilag 13.

Option på konvertering af data vedrørende behandlingssteder. jf. Kontraktens bilag 13.

Option på konvertering af øvrig data, jf. Kontraktens bilag 13.

Option på indgåelse af tilsvarende kontrakt mellem Leverandøren og Region Nordjylland, jf. Kontraktens bilag 13.1.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet er ikke opdelt i flere delaftaler af rettighedsrelaterede og leveringssikkerhedsrelaterede årsager.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 022-055133
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

AMK-kontrolrumssystem

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/09/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Locus A/S
CVR-nummer: 12154232
Postadresse: Tangen 6
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
E-mail: dennis.ahm@enghouse.com
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 52 730 825.00 DKK / Højeste bud: 64 450 000.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

- Fortrolighed: Ordregiver kan ikke give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til det fulde udbudsmateriale fra datoen for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen, idet bilag 2.4, der indeholder oplysninger om integration til SINE radionettet er underlagt fortrolighed, jf. udbudslovens § 5, stk. 2, og § 132, stk. 2.

For at få adgang til denne afgrænsede del af materialet skal man som tilbudsgiver, efter man har modtaget opfordring til at afgive tilbud, underskrive fortrolighedserklæringen uploadet i CTM og fremsende den til Region Sjælland via CTM. Ordregiver fremsender herefter oplysninger elektronisk til den oplyste modtager i fortrolighedserklæringen, om hvorledes der opnås adgang til materialet hurtigst muligt og senest to dage efter den underskrevne fortrolighedserklæring er kommet Ordregiver i hænde.

Idet Ordregiver ikke giver fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet, jf. § 132, stk. 2, er fristen for afgivelse af tilbud forlænget med 5 dage, jf. § 133.

- Forhandling: Ordregiver forbeholder sig ret til at initiere yderligere forhandlings- og tilbudsrunder, såvel som at tildele Kontrakten på grundlag af de tilbud, der foreligger ved afslutning af hver tilbudsrunde. Der vil ikke ske økonomisk kompensation til Tilbudsgivere, der deltager i forhandlingerne.

- De obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § § 135 og 136 samt de frivillige

udelukkelsesgrunde, i Udbudslovens § 137 stk. 1 nr. 2 og 6 finder anvendelse i nærværende

udbud. Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt denne er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 135 - 136 og/eller de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137 stk. 1 nr. 2 og 6, medmindre

udelukkelse kan undlades på grundlag af Udbudslovens øvrige bestemmelser, herunder §

138.

- Forud for tildeling af kontrakt skal Ordregiver sikre sig, at den Tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger endelig dokumentation for

oplysninger, der er afgivet i ESPD. Det samme gælder for de virksomheder, som den

vindende Tilbudsgiver eventuelt måtte basere sit tilbud på, eller indgå i et konsortium med. Uanset ovenstående kan Ordregiver på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen kræve dokumentation fremlagt, hvis det skønnes nødvendigt for korrekt gennemførelse af udbudsprocessen. Der fastlægges i den forbindelse en passende frist for Ansøger/Tilbudsgiver til at fremlægge den ønskede dokumentation.

For danske virksomheder vil dokumentation for oplysningerne afgivet i ESPD-formularens

Del III bestå i en Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten må være op til 3 måneder gammel regnet fra Ordregivers anmodningstidspunkt. Dokumentation for en udenlandsk Tilbudsgiver afhænger af mulighederne i det pågældende land. Bemærk at oplysningerne, der afgives af Tilbudsgiver i ESPD-formularens Del IV C, på baggrund af udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3, i udgangspunktet udgør dokumentation for opfyldelse af mindstekravet i udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3 og, at oplysningerne endvidere indgår i vurderingen, der lægges til grund for Ordregivers begrænsning af Ansøgere, der opfordres til at afgive Tilbud. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at kontakte den eller de angivne referencer, med henblik på verificering af oplysningerne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: N/A
By: N/A
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbuddet eller beslutninger truffet i forbindelse hermed, f.eks. tildeling af kontrakten, skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/09/2022

Send til en kollega

0.062