23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 184-519653
Offentliggjort
23.09.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Frederikshavn Kommune

Vindere

Samarbejdsportal

(17.02.2023)
Netcompany A/S
Grønningen 17
1270 København K

Opdateringer

Rettelse
(27.09.2022)

VI.3
Placering af det tekst, der skal ændres:Yderligere oplysninger
I stedet for:
-
Læses:
Ifm. udbuddet gælder EU-forordning 576/2022, art. 1. nr. 23) , der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af art. 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v.
Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang.
Ordregiver kræver i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation dokumentation i form at underskrevet Tro og loveerklæring (udbudsmaterialets bilag 20) for tilbudsgiver og evt. underleverandørers for overholdelse af forbuddet.

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 19-10-2022
Læses:
Dato: 20-10-2022
Time: 12:00

Samarbejdsportal


Frederikshavn Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederikshavn Kommune
CVR-nummer: 29189498
Postadresse: Rådhus Allé 100
By: Frederikshavn
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9900
Land: Danmark
Kontaktperson: Udbudskonsulent Helle Haugaard Andersen
E-mail: indkoeb@frederikshavn.dk
Telefon: +45 98458620
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.frederikshavn.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wgvtfoiggz
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse</div>
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Samarbejdsportal

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Samarbejdsportal bestående af ESDH-system (Elektroniks Sags og Dokumenthåndtering) og intranet samt tilknyttede ydelser til brug for den samarbejdende og den administrative sagsbehandling i hele kommunen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72263000 Implementering af programmel
72268000 Levering af programmel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Frederikshavn Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Samarbejdsportal bestående af ESDH-system (Elektroniks Sags og Dokumenthåndtering) og intranet samt tilknyttede ydelser til brug for den samarbejdende og den administrative sagsbehandling i hele kommunen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i 3 x 2 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

3 x 2 års forlængelse.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal være registeret hos Erhvervs- og selskabsstyrelsen eller have tilsvarende autorisation eller medlemskab i det land, hvor ansøgers virksomhed er etableret.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgivers samlede årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår inden for kontraktens genstand

- Tilbudsgivers soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår

Soliditetsgraden beregnes efter følgende formel: Egenkapital × 100 / Aktiver

- Tilbudsgivers og eventuelle underleverandørers dækningssum for sin erhvervs- og produktansvarsforsikring

Under ”øvrige økonomiske og finansielle krav” skal Tilbudsgiver oplyse, hvis der i det seneste års aflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgivers samlede årsomsætning skal som minimum være 20 mio. kr. inden for kontraktens genstand

- Tilbudsgivers soliditetsgrad skal som minimum være 20 %

- Tilbudsgiver og eventuelle underleverandører skal have sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på 10 mio. kr.

- Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium eller en sammenslutning af virksomheder, eller såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders/virksomheders økonomiske og finansielle formåen, skal mindstekravene være opfyldt for de enheder/virksomheder, som Tilbudsgiver baserer sig på eller samlet set for sammenslutningen/konsortiet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Referenceliste

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Ansøger skal have minimum 2 referencer til danske offentlige institutioner eller offentligt ejede virksomheder (fx §60-selskaber) på tilsvarende ESDH-leverancer af konfigurerbare standard/rammesystemer, der aktuelt er under implementering eller i drift.

- Ansøger skal have minimum 2 referencer på levering af en intranet-leverancer til danske organisationer med mindst 500 brugere

- Ansøger skal endvidere have minimum 1 reference på levering af en tilsvarende ESDH-leverance til procesunderstøttelse.

- Ansøger skal endelig have minimum 1 reference på levering af agil/iterativ implementering i forbindelse med et konfigurerbart standard/rammesystem

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/10/2022
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 28/10/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@efst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/09/2022

Send til en kollega

0.094