23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 184-519859
Offentliggjort
23.09.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Landsbyggefonden

Vindere

Kontrakt om udvikling, videreudvikling, vedligeholdelse og eventuelt drift af et datavarehus-system

(02.05.2023)
KMD A/S
Lautrupparken 40
2750 Ballerup

Udvikling, videreudvikling og vedligeholdelse af datavarehus-system


Landsbyggefonden

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Landsbyggefonden
CVR-nummer: 62475412
Postadresse: Studiestræde 50
By: København V
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1554
Land: Danmark
Kontaktperson: Evy Ivarsson Nielsen
E-mail: eni@lbf.dk
Telefon: +45 33762126
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.lbf.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1f845555-d9ea-41c2-81d3-c04399aadead/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1f845555-d9ea-41c2-81d3-c04399aadead/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1f845555-d9ea-41c2-81d3-c04399aadead/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udvikling, videreudvikling og vedligeholdelse af datavarehus-system.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Landsbyggefonden udbyder kontrakt om udvikling, videreudvikling, vedligeholdelse og eventuelt drift af et datavarehus-system, som skal indsamle, opbevare, strukturere og analysere data fra bl.a. en række finansposteringssystemer og andre datakilder. Se yderligere i afsnit II.2.4).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Landsbyggefonden udbyder kontrakt om udvikling, videreudvikling, vedligeholdelse og eventuelt drift af et datavarehus-system, som skal indsamle, opbevare, strukturere og analysere data fra bl.a. en række finansposteringssystemer og andre datakilder, hvoriblandt en række vil være fastlagt på forhånd, mens andre skal kunne tilføjes senere.

Baggrunden for datavarehus løsningen er grundlæggende at skabe en struktureret sammenkobling af de databaser, som allerede eksisterer og kan tilgås i Landsbyggefonden. Derigennem at kunne tilbyde alle boligorganisationer en let adgang til en struktureret opstilling af deres egne data, som de for nuværende indberetter til Landsbyggefonden i forskellige indberetningsløsninger, samt kunne tilbyde øvrige interessenter adgang til relevant data, f.eks. kommune, rådgiver, m.m.

Kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i kravspecifikationen (Kontraktbilag 1), mens Ordregivers krav til Kontraktvilkår fremgår af Kontrakten.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 55 %
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan / Vægtning: 5 %
Kvalitetskriterium - Navn: Leverandørens Team / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 20 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil prækvalificere 4 ansøgere.

Udvælgelsen af ansøgere finder sted på grundlag af de bedste og mest relevante referencer ift. det, som Kontrakten vedrører.

Ved udvælgelsen tillægges det positiv vægt såfremt referencerne illustrerer en høj grad af:

- Erfaring med udvikling af og implementering af et datavarehus system, der indsamler, opbevarer, strukturerer og analyserer data fra flere forskellige datakilder og -strukturer, herunder både interne og eksterne datakilder.

- Erfaring med illustrering og tilgængeliggørelse af data for flere forskellige brugere, herunder via API’er.

- Erfaring med levering af et kundespecifikt datavarehus, herunder-licenser, integration, vedligeholdelse, support og udvikling til en sammenlignelig Kontraktværdi.

- Erfaring med flytning af datavarehus system til et andet driftsmiljø. Det tillægges særligt positiv vægt, hvis der er erfaring med flytning fra on-premise til cloud.

De ovenfor anførte elementer vægter lige.

Anføres flere end 5 referencer lægges alene de første fem til grund ved udvælgelsen.

Udvælgelsen finder sted på grundlag af ansøgers oplysninger i ESPD’et. Ordregiver forbeholder sig dog ret til når som helst at kræve, at ansøgere fremlægger al eller dele af den i udbudsbetingelsernes afsnit 16.1 anførte dokumentation, hvis Ordregiver skønner, at dette er nødvendigt for, at udbuddet kan gennemføres korrekt.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten træder i kraft ved begge Parters underskrivelse og løber i fire år fra Overtagelsesdagen eller når Rammebeløbet er opbrugt, jf. Bilag 4 (Priser og betalingsplan). Angivelsen af løbetiden på 48 måneder i afsnit II.2.7) gælder således fra Overtagelsesdagen. Kontrakten er uopsigelig i hele Kontraktens løbetid.

Tilbudsgiver er berettiget til at afgive sideordnede tilbud, se afsnit VI.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den økonomiske og finansielle kapacitet vurderes på baggrund af følgende:

• Tilbudsgivers omsætning i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår.

• Tilbudsgivers egenkapital i de tre seneste disponible regnskabsår.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

• Tilbudsgivers tre seneste årsrapporter

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravene. For ansøgere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske formåen gælder, at ansøgeren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravene.

Ved en sammenslutning af virksomheder (konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav:

· Omsætningskrav på minimum kr. 60.000.000 i gennemsnit over de seneste tre disponible årsregnskaber.

· Egenkapitalkrav på minimum kr. 10.000.000 i de seneste tre disponible årsregnskaber.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den tekniske og faglige kapacitet vurderes på baggrund af ansøgers referencer.

Referencekravet kan opfyldes via referencer, hvor ansøger har været leverandør eller underleverandør. Det afgørende er, at ansøger har udført det af referencen omfattede arbejde.

Bemærk, at en ansøger i sit eget ESPD alene kan angive egne referencer, dvs. for den pågældende juridiske person (f.eks. selskab). Dette indebærer eksempelvis, at koncernforbundne selskabers referencer kun kan tages i betragtning, hvis ansøgeren baserer sig på de pågældende koncernforbundne selskaber i relation til egnethed, og hvis der således indleveres særskilt ESPD og støtteerklæring for de pågældende koncernforbundne selskaber, jf. nedenfor.

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravet. For ansøgere der baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige formåen gælder, at ansøgeren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøgeren har mindst 1 sammenlignelig reference omfattende:

· Levering af et datavarehus system, der driftes af kunden (enten som on-premise) eller der driftes af ansøgeren (som en cloud-løsning).

· Videreudvikling og vedligeholdelse af et datavarehus system.

Referencerne skal være udført inden for de seneste tre år fra tidspunktet for ansøgningsfristen. Tidspunktet for udførelsen regnes fra overtagelsesdatoen af datavarehus systemet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal i hele kontraktperioden overholde databehandleraftalen (bilag 14).

Der henvises i øvrigt til kontrakten med bilag.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/10/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 04/11/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Anskaffelsen af datavarehuset er ikke opdelt i delaftaler, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 3.

---

Sideordnede tilbud:

Tilbudsgiver er berettiget til at afgive sideordnede tilbud. Tilbudsgiver kan afgive tilbud på en eller begge af følgende modeller:

1. Udvikling, videreudvikling og vedligeholdelse af datavarehus-system som en cloud-løsning (drift forestås af leverandøren ved brug af en cloud-udbyder)

2. Udvikling, videreudvikling og vedligeholdelse af datavarehus-system som en on-premise løsning (drift forestås af Ordregiver)

Kravene til hver model er nærmere beskrevet i Kontraktbilag 1 – Leverance og kravspecifikationen.

Tilbudsgiver kan maksimalt afgive to sideordnede tilbud.

Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på to sideordnede tilbud, skal der afleveres separate tilbud, hvilket i praksis gøres ved, at dokumenter entydigt navngives f.eks. “... model 1, cloud-løsning” eller “....model 2, on-premise løsning”

Der ydes ikke tilbudsvederlag.

---

Udelukkelsesgrunde:

Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens §§ 134a-136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, er udelukket fra at deltage i udbuddet. En ansøger, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende i §§ 134a-136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

---

Dokumentation:

Som foreløbig dokumentation for, at ansøgeren ikke er udelukket efter udbudslovens §§ 134a-136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, og for at ansøger opfylder de fastsatte minimumskrav til egnethed, skal ansøgeren med ansøgningen kun fremsende et korrekt udfyldt ESPD.

Som foreløbig dokumentation for, hvordan ansøgeren opfylder de i udbudsbekendtgørelsen fastsatte udvælgelseskriterier, skal ansøger med ansøgningen ligeledes kun fremsende et korrekt udfyldt ESPD.

Hvis ansøger er et konsortium, skal der for hver deltager i konsortiet som dokumentation for egnethed og opfyldelse af udvælgelseskriterierne (og for, at konsortiedeltagerne ikke er omfattet af de nævnte udelukkelsesgrunde) med ansøgningen fremlægges dokumentation i form af et korrekt udfyldt ESPD.

Hvis ansøger i relation til egnethed baserer sig på andre økonomiske aktørers formåen (underleverandører, koncernforbundne selskaber mv.), skal der for hver af de pågældende økonomiske aktører sammen med ansøgningen som dokumentation for egnethed og opfyldelse af udvælgelseskriterierne fremlægges et korrekt udfyldt ESPD.

---

Endelig dokumentation:

Forinden Ordregiver kan meddele tildelingsbeslutning, skal Ordregiver indhente dokumentation for rigtigheden af den vindende tilbudsgivers oplysninger i ESPD'et. Denne dokumentation vil for danske tilbudsgivere bestå af Serviceattest (udstedt ikke tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen) og seneste tre årsregnskaber. For udenlandske tilbudsgivere præsteres tilsvarende dokumentation.

Hvis tilbuddet afgives af et konsortium, skal der ligeledes indleveres korrekt udfyldt konsortieerklæring for konsortiet som helhed (evt. ved anvendelse af skabelon i udbudsbilag B). Hvis tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på støttende enheder, skal tilbudsgiver ligeledes indlevere korrekt udfyldt støtteerklæring, hvor den/de støttende enhed(er) juridisk forpligtiger sig til at stille sine ressourcer til rådighed (evt. ved anvendelse af skabelon i udbudsbilag C).

Såfremt tilbudsgiver ikke som led i sit tilbud har fremsendte underskrevet erklæring i henhold til Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 (udbudsbilag D) indhentes denne.

---

Berigtigelse:

Ordregiver forbeholder sig retten til inden for udbudsrettens rammer at foretage berigtigelse af indsendte oplysninger vedrørende tilbudsgivers opfyldelse af egnethed og efterhente manglende oplysninger i ESPD’et og tilbuddet generelt i henhold til udbudslovens § 159, stk. 5.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage skal, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3 være indgivet være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Når der indsendes en klage, skal der indbetales et klagegebyr på 20.000 kr. til Klagenævnet for udbud, jf. lovens § 5, stk. 4.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/09/2022

Send til en kollega

0.048