23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 219-628642
Offentliggjort
14.11.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Energistyrelsen

Rammeaftale vedr. tjenesteydelse for udvikling og drift af 'Offentligt Energiforbrug' og 'Energieffektivitetsplaner' og dertilhørende databaser på SparEnergi.dk


Energistyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energistyrelsen
CVR-nummer: 59778714
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Line Victoria Blirup Jensen
E-mail: lvbj@ens.dk
Telefon: +45 33927486
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ens.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=345873&B=KEFM
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=345873&B=KEFM
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedr. tjenesteydelse for udvikling og drift af 'Offentligt Energiforbrug' og 'Energieffektivitetsplaner' og dertilhørende databaser på SparEnergi.dk

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formålet med den udbudte rammeaftale er at sikre effektiv drift, vedligehold og udvikling af de to digitale tjenester, ’Offentligt Energiforbrug’ og ’Energieffektivitetsplaner’ samt tilhørende databaser på SparEnergi.dk. Leverandøren skal bl.a. stå for kvalitetssikring af data og den tekniske udvikling. Leverandøren skal desuden levere løbende teknisk support, formidling og datahåndtering. Driften og udviklingen skal ske i tæt dialog med Energistyrelsen, og leverandøren har til opgave at sørge for omkostningseffektiv drift.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72300000 Datatjenester
72310000 Databehandling
72320000 Databasevirksomhed
72330000 Indholds- eller datastandardiserings eller -klassificeringstjenester
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med den udbudte rammeaftale er at sikre effektiv drift, vedligehold og udvikling af de to digitale tjenester, ’Offentligt Energiforbrug’ og ’Energieffektivitetsplaner’ samt tilhørende databaser på SparEnergi.dk. Leverandøren skal bl.a. stå for kvalitetssikring af data og den tekniske udvikling. Leverandøren skal desuden levere løbende teknisk support, formidling og datahåndtering. Driften og udviklingen skal ske i tæt dialog med Energistyrelsen, og leverandøren har til opgave at sørge for omkostningseffektiv drift. Opgavens hovedfokus er drift og vedligehold af de to digitale tjenester samt afvikling og overførsel af den nuværende OEF-database i Drupal 7 til Drupal 9, men opgaven er ikke blot et migrationsprojekt fra Drupal 7; det er udvikling af en helt ny OEF-database med nyt design og indhold, med udgangspunkt i brugerorienteret indhold og design, samt automatisering, således at der er en klar og systematisk sammenhæng mellem udvikling og drift. Det er en del af udviklingsopgaven, at OEF-databasen endvidere kan udvides til f.eks. udvikling af undersider eller omfatte andre offentlige myndigheder, f.eks. kommuner og regioner (jf. kommende EU-regulering). Der skal hertil etableres en effektiv driftsorganisation, hvor de primære driftsopgaver er datahåndtering og formidling. Da opgaven indeholder teknisk programmering, er det et krav til løsningen og teamet, at leverandøren har kendskab til teknisk udvikling af hjemmesider i Drupal 9 og arbejdet med content management (CMS), hvilket tydeligt skal fremgå af CV’er og referencer. Desuden er det et krav til løsningen af opgaven, at leverandøren bruger det allerede udviklede fundament for EEP-databasen i Drupal 9 til den videre drift.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

- Tilbudsgivers samlede årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

- Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Baserer virksomheden sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre, skal virksomheden i forbindelse med tilbuddet dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation for, at ansøgeren eller tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen. Det skal dokumenteres, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. I modsat fald vil ordregiver ikke lægge vægt på andre enheders formåen. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som tilbudsgiveren kan benytte.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til det niveau der kræves til årsomsætning:

- 5 mio. kr. årligt de seneste tre disponible regnskabsår.

Hvis der ikke kan forelægges regnskab for tre seneste disponible regnskabsår, såfremt virksomheden f.eks. ikke har været etableret så dette kan forelægges, så skal virksomheden fremlægge de to seneste regnskabsår. Hvis der ikke kan forelægges regnskab for to seneste disponible regnskabsår, såfremt virksomheden f.eks. ikke har været etableret så dette kan forelægges, så skal virksomheden fremlægge det seneste regnskabsår. Hvis der ikke kan forelægges regnskab for det seneste regnskabsår, såfremt virksomheden f.eks. ikke har været etableret så dette kan forelægges, så skal virksomheden fremlægge regnskab fra etableringstidspunktet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/12/2022
Tidspunkt: 23:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/12/2022
Tidspunkt: 23:00
Sted:

Energistyrelsen

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Medarbejdere i Energistyrelsen vil åbne tilbud. Det vil ikke være muligt at overvære åbning.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/11/2022

Send til en kollega

0.047