23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 233-671723
Offentliggjort
02.12.2022
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Vindere

02.22 SKI's indrapportering af konkret indkøb fra Sundhed.Dk

(30.10.2023)
DUBEX A/S
Gyngemose Parkvej 50
2860 Søborg

02.22 SKI's indrapportering af konkret indkøb fra Sundhed.Dk

(30.10.2023)
Unit IT A/S
Strandvejen 7
5500 Middelfart

02.22 SKI's indrapportering af konkret indkøb fra Sundhed.Dk

(30.10.2023)
PROGRESSIVE A/S
Tonsbakken 16, 3.
2740 Skovlunde

02.22 SKI's indrapportering af konkret indkøb fra Sundhed.Dk

(30.10.2023)
PROGRESSIVE A/S
Tonsbakken 16, 3.
2740 Skovlunde

02.22 SKI's indrapportering af konkret indkøb fra Sundhed.Dk

(30.10.2023)
Fellowmind Denmark A/S
Rosenørns Alle 1
1970 Frederiksberg C

02.22 SKI's indrapportering af konkret indkøb fra Sundhed.Dk

(30.10.2023)
Nuuday A/S
Teglholmsgade 1
2450 København SV

It-drift


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: Pakkerivej 6
By: Valby
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Emilie Wiborg Petersen
E-mail: ewp@ski.dk
Telefon: +45 33427000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f1cb2e62-c476-465f-b6a9-305b94902b21/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f1cb2e62-c476-465f-b6a9-305b94902b21/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f1cb2e62-c476-465f-b6a9-305b94902b21/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Indkøbscentral
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

It-drift

Sagsnr.: 02.22
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI udbyder hermed et dynamisk indkøbssystem for it-drift (02.22 It-drift). Det er frivilligt for de kunder, som fremgår af bilag B, Kundeliste, at gøre brug af det dynamiske indkøbssystem, når de skal anskaffe it-driftsydelser.

Det dynamiske indkøbssystem indeholder én samlet kategori.

Overordnet set indeholder det dynamiske indkøbssystem følgende syv ydelsesområder, med dertilhørende underliggende ydelser, tværgående ydelser og bestillingsydelser, som kunden kan anskaffe på tværs af:

• Clouddrift

• Datacenterdrift

• Co-Location

• Netværksdrift

• Applikationsdrift

• Slutbrugerservices

• Sikkerhedsservices

Under de syv ydelsesområder er der mulighed for at anskaffe kapacitet - eksempelvis cloudkapacitet og server- og storagekapacitet.

Der henvises i øvrigt til Bilag C, Systemets genstand for uddybning af de 7 ydelsesområder, som Systemets genstand består af.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 400 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72300000 Datatjenester
72900000 Computer backup og katalogkonvertering
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72253000 Help-desk og støttetjenester
72315200 Drift af datanetværk
72317000 Datalagring
72910000 Backup-service
72251000 Retablering efter katastrofe
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72700000 Datamatnetværkstjenester
72311000 Behandling og tabulering af data
72252000 Edb-arkivering
72320000 Databasevirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Systemets sortiment omfatter alle former for it-driftsydelser, som både traditionelle on-premise løsninger samt cloud-baserede løsninger og hybride løsninger.

Systemet omfatter it-driftsydelser under de syv ydelsesområder som er oplistede nedenfor og uddybet i Bilag C, Systemets genstand.

Herudover er leverandøren ansvarlig for, som led i sin levering af it-driftsydelser til kunden, at foretage de nødvendige operationelle tilpasninger og konfigurationer samt levere tværgående ydelser og bestillingsydelser relateret til it-driftsydelserne.

Leverandøren er bl.a. ansvarlig for at drifte, vedligeholde og administrere it-driftsydelserne og foretage de nødvendige småjusteringer, op-/nedskaleringer, konfigurationer, patchning, mv. og varetage service management processerne, herunder dokumentation, rapportering, ITIL-processerne og deltagelse i kundens governance-organisation som led i leveringen af it-driftsydelser til kunden. Leverandøren skal ligeledes sikre, at leverandørens it-driftsydelser har en høj grad af sikkerhed, hvilket leverandøren skal inkorporere i sine it-driftsydelser og sikre den nødvendige overvågning og kontrol med.

Leverandøren skal i forbindelse med de konkrete indkøb på systemet levere en transition ind-ydelse og i forbindelse med Leveringskontraktens hele eller delvise ophør ligeledes levere en transition ud-ydelse. Fælles for begge transitionsydelser er, at leverandøren skal varetage, drive og planlægge disse faser og bistå kunden, den afgivende leverandør og den modtagende leverandør i nødvendigt omfang, for at sikre en succesfuld transition.

Det er muligt at købe forskellige former for it-driftsydelser, der alle supplerer hinanden. Systemet har en høj grad af fleksibilitet og indeholder mange forskellige brugsscenarier, der gør det muligt at købe it-ydelser så som eksempelvis: offentligt tilgængelige cloud-værktøjer samt managed cloud services og administration af cloud-platforme, storage, backup, computing, fysisk gulvplads i et datacenter, racks til it-udstyr, WiFi-løsninger til kontorer, netværkskabler til datacentre, managed netværksløsninger, VPN-løsninger, drift af standard og specialudviklede applikationer, databasedrift, middlewaredrift, leje af computere, tablets, pc-skærme, headsets og dertilhørende mobile device management samt service desk, Security Operations Centre (SOC), drift af moderne kontor-applikationer herunder e-mail, samarbejdsplatforme, arkiveringssystemer, mv.

Overordnet set indeholder systemets kategori følgende syv ydelsesområder, med dertilhørende underliggende ydelser, tværgående ydelser og bestillingsydelser, som kunden kan anskaffe på tværs af:

• Clouddrift

• Datacenterdrift

• Co-Location

• Netværksdrift

• Applikationsdrift

• Slutbrugerservices

• Sikkerhedsservices

Under de syv ydelsesområder er der mulighed for at anskaffe kapacitet - eksempelvis cloudkapacitet og server- og storagekapacitet.

Der henvises i øvrigt til Bilag C, Systemets genstand for uddybning af de 7 ydelsesområder, som systemets genstand består af.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 400 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

SKI forbeholder sig retten til at forlænge systemets varighed via en bekendtgørelse herom jf. udbudslovens §

107.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

N/A

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende

oplysninger:

• Under ”Samlet årsomsætning” anføres ansøgers samlede nettoomsætning for senest disponible

regnskabsår.

• Under ”Finansielle nøgletal” anføres ansøgers soliditetsgrad, samlede egenkapital og samlede aktiver for senest disponible regnskabsår. Soliditetsgraden angives som forholdet mellem ansøgers samlede

egenkapital og ansøgers samlede aktiver.

Såfremt Ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C:

Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde og

underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt Ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den

økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og

hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede

oplysninger.

Yderligere informationer om opfyldelse af egnethedskravene vedrørende økonomisk og finansiel formåen

fremgår af udbudsbetingelsernes punkt 6.2.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal – for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

• Det er et minimumskrav, at ansøger i senest disponible regnskabsår har haft en nettoomsætning på minimum DKK 5 mio. eksklusive moms.

og

• Det er et minimumskrav, at ansøger i det senest disponible regnskabsår har haft en soliditetsgrad på minimum 5 %.

Ved det "seneste disponible regnskabsår" forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for ansøgers regnskabsaflæggelse på tidspunktet for ansøgningsfristen .

Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes ansøgers samlede nettoomsætning som summen af nettoomsætning i sammenslutningen. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, beregnes samlet nettoomsætning på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.

Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgivers samlede egenkapitals værdi i forhold til tilbudsgivers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100.

Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes den samlede soliditetsgrad som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes tilbudsgivers soliditetsgrad på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingen af en leveringskontrakt på baggrund af et konkret indkøb fra en kunde i systemet skal tilbudsgiveren, som kunden har til hensigt at tildele leveringskontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD vedr. økonomisk og finansiel formåen er korrekte.

Når kunden forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen:

• Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra det senest disponible regnskabsår på tidspunktet for anmodning om dokumentation med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste årlige samlede nettoomsætning og soliditetsgrad, herunder egenkapital og aktiver, fremgår.

Eller

• Såfremt nettoomsætningen ikke fremgår af årsregnskabet, kan nettoomsætningen dokumenteres via en erklæring på tro og love om, at den i ESPD’et anførte årlige nettoomsætning og/eller soliditetsgrad for det senest disponible regnskabsår er korrekte, underskrevet af en tegningsberettiget hos tilbudsgiveren.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

To referencer vedrørende tilsvarende opgaver, der er udført indenfor de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen, og som hver især har en værdi på minimum DKK 500.000 ekskl. moms.

Ved tilsvarende opgaver forstås opgaver indenfor et eller flere af nedenstående ydelsesområder:

1) Clouddrift, som defineret i udbudsmaterialets bilag C.

2) Datacenterdrift, som defineret i udbudsmaterialets bilag C.

3) Co-location, som defineret i udbudsmaterialets bilag C.

4) Netværksdrift, som defineret i udbudsmaterialets bilag C.

5) Applikationsdrift, som defineret i udbudsmaterialets bilag C.

6) Slutbrugerservices, som defineret i udbudsmaterialets bilag C.

7) Sikkerhedsservices, som defineret i udbudsmaterialets bilag C.

Krav til referencens indhold

Én reference skal omfatte hele eller dele af en konkret leverance under én kontrakt. Én reference kan således ikke omfatte flere kontrakter, uanset om modtageren er den samme. Da én reference skal omfatte en konkret leverance, kan referencen ikke omfatte en rammeaftale. Én reference kan dog godt omfatte hele eller dele af en konkret leverance under én kontrakt, der er baseret på en rammeaftale.

Kontrakten, som ansøger angiver som reference, kan være startet tidligere end 3 år før ansøgningsfristen og/eller løbe videre efter ansøgningsfristen, men der kan alene lægges vægt på den del af kontrakten, der er udført inden for de seneste 3 år før ansøgningsfristen. Ansøger skal derfor alene beskrive og angive værdien for den del, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før ansøgningsfristen. Ansøger står ved sin erklæring i ESPD’et inde for, at der alene er beskrevet og angivet værdien for den del af kontrakten, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før ansøgningsfristen.

Følgende angives for hver reference:

• En kort beskrivelse af leverancen med angivelse af, hvilket/hvilke ydelsesområder, der er indeholdt i leverancen. SKI opfordrer ansøger til at holde beskrivelsen kortfattet og præcis.

• værdien af de opgaver, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før ansøgningsfristen.

• en start- og slutdato for kontrakten.

• modtageren, dvs. Kundens navn.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit C. Eksempel på udfyldelse fremgår af udbudsbetingelsernes afsnit 6.3.1.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal – for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende teknisk og faglig formåen:

Det er et minimumskrav, at Ansøger oplyser 2 referencer på konkrete leverancer, der:

o Er udført indenfor de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen

o Vedrører tilsvarende opgaver, jf. ovenfor punkt III.1.3.

o Har en værdi på mindst DKK 500.000 ekskl. moms

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit C.

Tilbudsgiveren skal ikke fremlægge yderligere dokumentation for de beskrevne referencer i relation til teknisk og faglig formåen, idet disse referencer betragtes som endeligt dokumenteret ved beskrivelsen i ESPD. Referencerne i ESPD’et skal dog til enhver tid i systemets varighed opfylde minimumskravene til teknisk og faglig formåen, hvorfor deltagerne i det dynamiske indkøbssystem opfordres til at ajourføre sit ESPD, når det er relevant, ligesom SKI eller kunden kan anmode deltageren om at fremsende et nyt og ajourført ESPD.

Såfremt en eller flere referencer er udløbet i systemets løbetid, skal kunden, inden der foretages tildeling i forbindelse med et konkret indkøb, anmode tilbudsgiver om et opdateret ESPD indeholdende opdaterede referencer, der opfylder minimumskravene.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Ved køb på systemet vil der blive indgået en leveringskontrakt mellem kunden og leverandøren. Der er vedlagt et udkast til leveringskontrakt med udbudsmaterialet.

Materialet indeholder desuden en skabelon til trepartsaftale (særbilag A), der indgås mellem leverandøren, kunden og SKI, og som indeholder regulering af leverandørens forpligtelser overfor SKI, herunder om rapportering og opkrævning af betaling fra kunden til SKI.

Ansøgernes opmærksomhed henledes endvidere på, at der på systemet opstilles minimumskrav til CSR samt til indholdet af databehandleraftaler, ligesom materialet indeholder regulering vedrørende samhandel med Rusland, potentiel investeringsscreening og særbestemmelser vedrørende samfundskritiske it-systemer.

Det offentliggjorte Orienteringsnotat indeholder gennemgang af principperne for opbygningen af Leveringskontrakten.

SKI forbeholder sig retten til, indenfor rammerne af det skitserede og udbudsloven, at tilpasse udkast og skabeloner i systemets løbetid.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
Det dynamiske indkøbssystem kan blive anvendt af yderligere indkøbere
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 065-170231
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/01/2023
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

1) Ansøger må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 og

§ 137, stk. 1, nr. 2. Der henvises til udbudsbetingelserne for yderligere oplysninger om udelukkelsesgrunde,

eventuel »self-cleaning« og udfyldelse af ESPD.

2) Hvis ansøger støtter sig på støttende enheder, skal disse enheder aflevere støtteerklæring eller anden

dokumentation, der dokumenterer, at ansøger faktisk råder over disse enheders formåen. Dokumentationen

skal afleveres sammen med ansøgningen om optagelse i systemet i overensstemmelse med udbudslovens §

151, stk. 2.

3) SKI afholder informations- og spørgemøde for interesserede ansøgere, jf. nærmere oplysninger herom i udbudsbetingelsernes punkt 9.1.1.

4) SKI forbeholder sig ret til at udbyde kontrakter, rammeaftaler eller dynamiske indkøbssystemer med et

sammenfaldende sortiment, som dette dynamiske indkøbssystem (02.22), så længe det ikke forfølger et

usagligt formål.

5) SKI’s abonnenter, anført i bilag B kan benytte det dynamiske indkøbssystem frivilligt, og har

således en ret – men ikke en pligt – til at anvende systemet. Det bemærkes, at offentlige ordregivere, der tegner

abonnement hos SKI efter offentliggørelse af denne bekendtgørelse - efter aftale med SKI - vil kunne få adgang

til nærværende dynamiske indkøbssystem. SKI vil sikre, at offentliggørelse af nye ordregivere/abonnenter/

kunder i systemet sker i overensstemmelse med udbudslovens regler.

6) Hvis ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at

hæfte solidarisk.

Ad II.2.9): Antal ansøgere er angivet som et specifikt tal. Tallet er ikke udtryk for en begrænsning, men at der kræves et talformat i bekendtgørelsen. Der er ikke en begrænsning på antallet af økonomiske aktører, der kan optages i systemet.

Ad II.1.5): Den skønsmæssige vurdering af det dynamiske indkøbssystems anslåede værdi er angivet i punkt II.1.5). Den er blandt andet baseret på:

- Omsætning og omsætningsudvikling for den tidligere rammeaftale 02.22 (2018) It-driftskapacitet

- Kundesammensætningen og systemets frivillige natur

- Historisk forbrug på indkøbsområdet, Indkøbsdata og markedskendskab

- Forventninger til udviklingen og det fremtidige forbrug på indkøbsområdet

- Udvikling på cloudmarkedet

- Markedsanalytiske vurderinger af systemets forventede andel af hele den offentlige sektors indkøb af it-driftsydelser.

Der er tale om en 10-årig aftaleperiode, hvilket giver en vis usikkerhed om markedsudviklingen generelt, da systemet vedrører et marked i hastig udvikling og dermed giver det også usikkerhed om Systemets samlede potentiale.

Skønnet indebærer derfor både en vurdering af den anslåede værdi af systemet, og en vurdering af systemets maksimale værdi. På den baggrund er systemets maksimale værdi fastsat til DKK 13.800 mia. Denne værdi anses ikke for klart usandsynlig. Den maksimale værdi kan dog ændres i henhold til de enhver tid gældende udbudsregler.

Forskellen mellem systemets anslåede værdi og maksimale værdi er begrundet i usikkerheden om, hvad Systemets værdi ender med at blive. I den forbindelse er der blandt andet lagt vægt på følgende forhold:

- Overgangen fra en tidligere rammeaftale til et dynamisk indkøbssystem med den medfølgende fleksibilitet i sortiment og mulighed for at favne teknologisk udvikling

- Løbende leverandøroptag kan bidrage til at optimere konkurrencesituationen

- Teknologisk udvikling og markedets vækst

- Skønnet af systemets anslåede værdi og maksimale værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige saglige skøn af forbruget på udbudstidspunktet.

Ad IV.2.2): Ansøgninger om optagelse i systemet som fremsendes efter den 06. februar 2023, vil blive behandlet i løbet af 10 arbejdsdage, medmindre

særlige forhold gør sig gældende jf. udbudslovens § 105, stk. 4 og 5, hvorefter fristen for behandling kan forlænges til 15 arbejdsdage.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation, jf. § 7, stk. 1 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen, jf. § 7, stk. 2, nr. 2 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Klageren skal angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/11/2022

Send til en kollega

0.047