23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 238-682649
Offentliggjort
09.12.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Fødevarestyrelsen

Vindere

Drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Generelt landbrugsregister (GLR) og Centralt Husdyrbrugsregister (CHR)

(23.10.2023)
CGI Danmark A/S
Lautrupvang 4 B
2750 Ballerup

Opdateringer

Rettelse
(14.12.2022)

IV.2.6
I stedet for:
Varighed i måneder : 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
Læses:
Varighed i måneder : 8 (fra den anførte dato for modtagelse af endelig tilbud)

Rettelse
(09.01.2023)

III.1.3
Placering af det tekst, der skal ændres:III.1.3
I stedet for:
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Hver reference må maksimalt fylde tre (3) A4-sider. Der vil særligt være fokus på referencer, hvor ansøger viser at de har haft det samlede og fulde ansvar for applikationsdrift, - vedligeholdelse og videreudvikling.
Der lægges vægt på referencer, hvor ansøger har haft ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling af applikationer inden for Oracle (DB, Forms, ADF og Weblogic) og Linux. Det ses gerne at referencer i videst muligt omfang er fra sammenlignelige offentlige kunder set i forhold til størrelse, myndighed og kompleksitet.
For hver reference skal følgende oplyses:
— Modtager af Leverancen og eventuel kontaktperson
— Tidspunktet for udførelsen og kontraktperioden
— Kontraktstørrelsen – angiv antal timer
— Beskrivelse af referencen med fokus på transition (hvis dette er gældende for referencen), drift, vedligeholdelse og videreudvikling af applikationer.
Læses:
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Hver reference må maksimalt fylde tre (3) A4-sider. Der vil særligt være fokus på referencer, hvor ansøger viser at de har haft det samlede og fulde ansvar for applikationsdrift, - vedligeholdelse og videreudvikling.
Der lægges vægt på referencer, hvor ansøger har haft ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling af applikationer inden for Oracle (DB, Forms, ADF og Weblogic) og Linux. Det ses gerne at referencer i videst muligt omfang er fra sammenlignelige offentlige kunder set i forhold til størrelse, myndighed og kompleksitet.
For hver reference skal følgende oplyses:
— Modtager af Leverancen og eventuel kontaktperson
— Tidspunktet for udførelsen og kontraktperioden
— Kontraktstørrelsen – både den årlige og den samlede økonomiske værdi af leverancen i danske kroner (DKK)
— Beskrivelse af referencen med fokus på transition (hvis dette er gældende for referencen), drift, vedligeholdelse og videreudvikling af applikationer.

Rettelse
(11.01.2023)

III.1.3
Placering af det tekst, der skal ændres:III.1.3
I stedet for:
Ansøgeren skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:
.......
Endvidere bedes referencen indeholde:
— Ansøgerens rolle(r) og andel i udførelsen af leverancen, herunder evt. deltagelse i et konsortium og evt. samarbejde med underleverandører.
— Tidspunkt eller periode for udførelsen af leverancen
— Både den årlige og den samlede økonomiske værdi af leverancen i danske kroner (DKK)
— Navn og kontaktdetaljer for kunden.
Læses:
Ansøgeren skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:
.......
Endvidere bedes referencen indeholde:
— Ansøgerens rolle(r) og andel i udførelsen af leverancen, herunder evt. deltagelse i et konsortium og evt. samarbejde med underleverandører.
— Tidspunkt eller periode for udførelsen af leverancen
— Kontraktstørrelsen – angiv antal timer
— Navn og kontaktdetaljer for kunden.

Drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Generelt landbrugsregister (GLR) og Centralt Husdyrbrugsregister (CHR)


Fødevarestyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fødevarestyrelsen
CVR-nummer: 62534516
Postadresse: Stationsparken 31-33
By: Glostrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Craig Till Reumert
E-mail: crtre@fvst.dk
Telefon: +45 72276665
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/322057
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Landbrugsstyrelsen
CVR-nummer: 20814616
Postadresse: Nyropsgade 30
By: København V
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1780
Land: Danmark
E-mail: mail@lbst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://lbst.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:

Kontrakten omfatter et fælles udbud imellem Fødevarestyrelsen og Landbrugstyrelsen

I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=344687&B=FVST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=344687&B=FVST
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Generelt landbrugsregister (GLR) og Centralt Husdyrbrugsregister (CHR)

Sagsnr.: 2022-42-1341-00037,
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at genudbyde drift, vedligeholdelse og videreudvikling af eksisterende systemkompleks GLR/CHR, at indgå en aftale om drift, vedligeholdelse og videreudvikling af GLR/CHR samt dennes underliggende delsystemer og applikationer.

Leverancen, der ønskes anskaffet, består af følgende hovedbestanddele:

1) Etablering og Transition af Platformen og klargøring til Drift af Systemkomplekset

2) Drift, Vedligeholdelse samt Videreudvikling af Systemkomplekset GLR/CHR

GLR / CHR systemkomplekset er et særdeles vigtigt og forretningskritisk for Ordregiverne.

CHR er yderligere kategorisere som et samfundskritisksystem.

Der henvises til kontraktens Bilag 1: Situationsbeskrivelse for yderligere information.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 150 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72300000 Datatjenester
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72900000 Computer backup og katalogkonvertering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

GLR/CHR er et Systemkompleks, der er etableret med henblik på at opfylde Danmarks forpligtelser i henhold til Rådets forordning 3508/92 af 27. november 1992 om et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EF-støtteordninger med senere ændringer.

GLR/CHR består i dag af de to registre GLR og CHR med en række øvrige delsystemer og applikationer. Til Systemkomplekset hører endvidere Integrationer (databaselink, webservices og ftp-løsninger), til og fra systemer, som ikke er omfattet af Systemkomplekset. GLR/CHR er udviklet løbende siden etableringen i 1993.

GLR er Landbrugsstyrelsens centrale database til registrering af landbrugsbedrifter og landbrugsarealer. Formålet med GLR er at samle data om landbrugsbedrifter og -arealer centralt, så disse kan benyttes på tværs af ministeriet til både administration, forskning og til brug for udveksling af data med andre offentlige myndigheder. Lovgrundlaget for GLR er primært EU-lovgivningen samt national lovgivning vedrørende gødskningsanvendelse og økologisk landbrug. GLR er forretningskritisk.

CHR er Fødevarestyrelsens centrale database til registrering af besætninger og husdyr. Formålet med CHR er at kunne levere en hurtig og effektiv smittesporing ved udbrud af smitsomme husdyrsygdomme som fx mund- og klovesyge eller svinepest. Endvidere overvåges en række sygdomme med henblik på at undgå sygdomsudbrud hos mennesker og dyr.

GLR/CHR Systemkomplekset. CHR er beredskabsmæssigt et samfundskritiske system. GLR er forretnings-kritisk.

Ikrafttræden, varighed, forlængelse og opsigelse fremgår af Kontraktens afsnit 68.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 180 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten har en samlet varighed på ni (9) år fordelt på fem (5) obligatoriske år samt option på yderligere (2) to gange 24 måneders forlængelse.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelser.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer vurderes alle referencer, således at det vurderes hvorvidt referencerne tilsammen dokumenterer en høj grad af relevant erfaring, jf. pkt. III. 1. 3

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten har en samlet varighed på ni (9) år fordelt på fem (5) obligatoriske år samt option på yderligere (2) to gange 24 måneders forlængelse.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Mht. punkt II.1.5) og II.2.6): Beløbene udgør skøn over hhv. den forventede kontraktsum (150 mio. DKK) og den maksimale kontraktsum (180 mio. DKK) for 9 år. Skønnet er baseret på det historiske forbrug af tilsvarende ydelser, samt stigende sikkerheds- og compliancekrav, generelle prisstigninger og usikkerhed. Idet der er indregnet større risiko ved skønnet over den maksimale kontraktsum.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

— Ansøgerens samlede årsomsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.

— Ansøgerens egenkapital i hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår,

— Ansøgerens soliditetsgrad i hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår, og

— Ansøgerens erhvervsansvarsforsikring oplysninger

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøgeren opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

- Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår afhængig af, hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moderselskab, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

For så vidt angår de enheder, som ansøgeren baserer sin finansielle og økonomiske formåen på, skal denne dokumentation bestå af en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige finansielle og økonomiske formåen, jf. udbudslovens §144, stk. 2. I forbindelse med anmodning om dokumentation vil ordregiver fremsende en skabelon til en støtteerklæring, som ansøgeren kan vælge at benytte.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1. Minimum samlet årsomsætning på 100.000.000 kr. i hvert af de seneste tre regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgeren og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår.

2. Positiv egenkapital i hvert af de seneste tre regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

3. Soliditetsgrad skal for alle tre regnskabsår være positiv.

4. Erhvervsansvarsforsikring på min. 5 mio.kr.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

Der ønskes minimum tre (3), maksimalt fem (5) referencer vedr. drift, vedligeholdelse og videreudvikling af applikationer baseret på teknologier beskrevet i Bilag 1 (Situationsbeskrivelsen), i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen, hvor opgavens omfang minder om Ordregivers forhold hvad angår volumen og kompleksitet i Systemkomplekset og it-platformen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på tidspunktet for ansøgningsafgivelse, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, om minimumskravene til teknisk og faglig formåen er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelser, der allerede er udført på tidspunktet for ansøgningsafgivelse, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort og klar beskrivelse af den udførte leverance, herunder indeholdte ydelser i relation til mindstekrav.

Endvidere bedes referencen indeholde:

— Ansøgerens rolle(r) og andel i udførelsen af leverancen, herunder evt. deltagelse i et konsortium og evt. samarbejde med underleverandører.

— Tidspunkt eller periode for udførelsen af leverancen

— Både den årlige og den samlede økonomiske værdi af leverancen i danske kroner (DKK)

— Navn og kontaktdetaljer for kunden.

Ved angivelse af tidspunkt for leverancen bedes ansøgeren angive både datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning samt dato for, hvornår leverancen blev taget i brug. Er dette ikke muligt, fx fordi leverancen er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøgeren i beskrivelsen af leverancen indsætte en begrundelse og angive periode(r).

Hvis ansøgeren er et konsortium, kan samme konsortiums leverancer anvendes fuld ud som referencer. I øvrige tilfælde kan ansøgeren kun anvende de konkrete dele af af et konsortiums leverance, som tilbudsgiver selv har været ansvarlig for udførslen af, som reference. Hvis ansøgere tidligere har udført dele af en leverance som underleverandør, kan ansøgeren på tilsvarende vis kun anvende disse konkrete dele af leverancen som reference.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i en referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders formåen vedrørende udførelsen af konkrete dele af den udbudte opgave, skal disse konkrete dele af opgaven også udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Hver reference må maksimalt fylde tre (3) A4-sider. Der vil særligt være fokus på referencer, hvor ansøger viser at de har haft det samlede og fulde ansvar for applikationsdrift, - vedligeholdelse og videreudvikling.

Der lægges vægt på referencer, hvor ansøger har haft ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling af applikationer inden for Oracle (DB, Forms, ADF og Weblogic) og Linux. Det ses gerne at referencer i videst muligt omfang er fra sammenlignelige offentlige kunder set i forhold til størrelse, myndighed og kompleksitet.

For hver reference skal følgende oplyses:

— Modtager af Leverancen og eventuel kontaktperson

— Tidspunktet for udførelsen og kontraktperioden

— Kontraktstørrelsen – angiv antal timer

— Beskrivelse af referencen med fokus på transition (hvis dette er gældende for referencen), drift, vedligeholdelse og videreudvikling af applikationer.

Ansøger bedes anvende Bilag A (Referencer) i forbindelse beskrivelsen af referencerne. Dette sikrer at referencerne beskrives ud fra en ensartet struktur ift. at inkludere de ønskede informationer i referencerne. Ansøger skal dog udfylde feltet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type” i ESPD’et med en henvisning til Bilag A (Referencer), hvor Ansøger har beskrevet sine referencer i overensstemmelse med kravene.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Jf. investeringsscreeningsloven (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/842) skal økonomiske aktører, i) som er hjemmehørende uden for EU eller EFTA, eller ii) som er under kontrol af eller underlagt betydelig indflydelse som defineret i loven fra en virksomhed hjemmehørende eller en statsborger fra et land uden for EU eller EFTA, ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at indgå en ”særlig økonomisk aftale” inden for en særligt følsom sektor eller aktivitet.

Ordregiver vurderer, at indgåelse af kontrakten kan være omfattet af krav om tilladelse. Ansøger bør afklare, om ansøgers aftaleindgåelse vil være omfattet af et sådant krav. Se nærmere herom på https://erhvervsstyrelsen.dk/aftaler-omfattet-af-investeringsscreeningsloven.

Kontrakten indeholder desuden en CSR- og arbejdsklausul.

Endvidere stilles krav, der sikrer overholdelse af både den til enhver tid gældende persondatalovgivning og EU's sanktioner mod Rusland på baggrund af situationen i Ukraine, jf. også punkt VI.3)

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 162-292370
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/01/2023
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal indsende et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium), skal der indsendes et særskilt ESPD for hver af deltagerne. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indsendes et ESPD for hver af disse enheder.

Ved tildeling til en sammenslutning, skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Tilbudsgiver udelukkes fra udbuddet, hvis tilbudsgiver er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § § 135 og 136 samt udelukkelsesgrundene jf. § 137, stk. 1, nr. 2 (konkurs mv.) og nr. 3 (konkurrencefordrejning), medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig jf. udbudslovens § 138. En tilbudsgiver kan alene udelukkes, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at denne er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis tilbudsgiver ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed (self cleaning). Udbudslovens § 138, stk. 3 fastlægger, hvad der udgør tilstrækkelig dokumentation.

Ordregiver forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt under udbuddet at anmode tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele opgaven, også fremlægge dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § § 151 og 152, jf. § 153.

Særligt vedrørende embargo:

I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v.

Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang.

Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for Tilbudsgivers og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen.

Det vil medføre udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en Tilbudsgiver eller dennes underleverandør er omfattet af forbuddet.

Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgiver og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen.

Særligt vedr. opdeling af kontrakten:

GLR / CHR Systemkomplekset er både samfunds- og forretningskritisk, hvorfor det vurderes risikofyldt at opdele Kontrakten i delkontrakter, som resulterer i øget leverance og leverandørstyring. Ordregiver har derfor valgt ikke at udbyde Kontrakten i særskilte delkontrakter, da det findes mest hensigtsmæssigt – mht. til høje krav til sikkerhed og tilgængelighed - at der er én kontraktsansvarlig leverandør for alle ydelser.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Oplysninger om klageprocedure kan findes i klagevejledning fra Klagenævn for Udbud på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/12/2022

Send til en kollega

0.078