23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 015-039240
Offentliggjort
20.01.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Odense Kommune

Beskæftigelsessystem - Kernesystem i Økosystem til Beskæftigelsesindsatsen (KØBI)


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Laila Kibsgaard Kristensen
E-mail: laik@odense.dk
Telefon: +45 23626900
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/df3e5fc6-d841-433c-8a95-c7040649bb16/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/df3e5fc6-d841-433c-8a95-c7040649bb16/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/df3e5fc6-d841-433c-8a95-c7040649bb16/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Beskæftigelsessystem - Kernesystem i Økosystem til Beskæftigelsesindsatsen (KØBI)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører tilrådighedsstillelse af et beskæftigelsessystem med tilknyttede ydelser. Systemet skal fungere som et kernefagsystem i et "økosystem" af it-systemer og integrationer, som skal understøtte kommunens sagsbehandling i Beskæftigelsesindsatsen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det udbudte Beskæftigelsessystem skal indgå i "Økosystemet", som er et landskab af velintegrerede uafhængige systemer med forskellige kvaliteter og fra forskellige leverandører. Kernen i Økosystemet skal være fagsystemet Beskæftigelsessystemet, som skal integreres med Støttemoduler og andre systemer. Udbuddet omfatter Kernesystemet og integrationer dertil/derfra, men ikke de omkringliggende Støttemoduler. Se i øvrigt definitioner af Økosystem, Støttemoduler, Kernesystem m.v. i kontraktens afsnit 2.

Idet Kernesystemet indgår i Økosystemet, så omfatter udbuddet også ydelser omkring samarbejde og udvikling på tværs i Økosystemet, herunder også med 3. parter, samt mulighed for udfasning af funktionalitet fra Kernesystemet i takt med at Økosystemet kan modnes med Støttemoduler.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Omkostningskriterium - Navn: Udfasningsoption / Vægtning: 5%
Omkostningskriterium - Navn: Implementering / Vægtning: 5%
Omkostningskriterium - Navn: Driftssamarbejde / Vægtning: 5%
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 25%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse i op til 12 måneder. Denne option på forlængelse kan udnyttes 3 gange, dvs. samlede mulige forlængelsesperiode er 36 måneder. Anslået værdi i felt II.2.6 er inkl. alle 3 optioner.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136, hvis ikke tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Ordregiver har tilvalgt alle frivillige udelukkelsesgrunde i ESPD’et i nærværende udbud.

Ansøger skal levere minimum 3 referencer på et dansksproget beskæftigelsessystem for kommuner eller andre sammenlignelige offentlige kunder, hvoraf minimum 1 reference er en kommune med mindst 50.000 indbyggere.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1: Virksomhedsmodul via Støttemodulleverandør (udfasningsoption)

Option 2: E-læring

Option 3: Pladsregnskab

Option 4: Universelle markeringer

Optionerne er beskrevet i udbudsmaterialet i bilag 2.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i delaftaler med henblik på at opnå de muligheder for transaktionsomkostningsminimering og stordriftsfordele, der ligger i at samle kontrakten på kernesystemet ved én leverandør.

Ansøger og tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med deltagelse i udbudsforretningen er ordregiver uvedkommende og kan ikke kræves refunderet af ordregiver.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et anføre referencer, der viser, at tilbudsgiver indenfor de seneste 3 år har leveret tilrådighedsstillelse, drift, support og vedligeholdelse af et dansksproget beskæftigelsessystem til kommuner eller andre sammenlignelige offentlige kunder. Beskæftigelsessystemet i referencerne skal understøtte relevant dansk lovgivning for beskæftigelsesforvaltning.

Udvælgelsen af ansøgere vil blive foretaget efter følgende udvælgelseskriterier:

• Kundens sammenlignelighed: Jo mere kunden ligner Odense Kommune i indbyggertal, jo bedre

• Antallet af referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal levere minimum 3 referencer på et dansksproget beskæftigelsessystem for kommuner eller andre sammenlignelige offentlige kunder, hvoraf minimum 1 reference er en kommune med mindst 50.000 indbyggere.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Udkast til kontraktvilkår indgår i udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/02/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/02/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136, hvis ikke tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Ordregiver har tilvalgt alle frivillige udelukkelsesgrunde i ESPD’et i nærværende udbud.

Ordregiver forventer at anmode om dokumentationen efter at prækvalifikationen er foretaget. Tidspunktet for dokumentation begrundes med, at det ikke vil være hensigtsmæssigt for nogle af parterne at der udarbejdes tilbud og deltages i forhandlinger, såfremt tilbudsgiver er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, eller ikke opfylder egnethedskriterierne.

I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation:

• Ansøgers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenland-ske ansøgere

• Hvis ansøger baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. pkt. 6.7: Støtteerklæring un-derskrevet af støttende enheder samt serviceattest.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

Dokumentation må maksimalt være 6 måneder gammel.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/01/2023

Send til en kollega

0.047