23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 032-092694
Offentliggjort
14.02.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Skive Vand A/S

Vindere

Købs- og Totalleverandørkontrakt

(06.09.2023)
Saint Gobain Distribution Denmark A/S
Park Allé 370
2605 Brøndby

Prækvalifikationsfase - Skive Vand - Fjernaflæste vandmålere


Skive Vand A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skive Vand A/S
CVR-nummer: 30238974
Postadresse: Norgesvej 5
By: Skive
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7800
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Rosenberg, Plan & Projekt på vegne af ordregiver
E-mail: pia.rosenberg@planprojekt.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/196097949.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://www.skivevand.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hem Vandværk A.m.b.a.
CVR-nummer: 38566520,
Postadresse: Rudemøllevej 14
By: Skive
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7800
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Rosenberg, Plan & Projekt på vegne af ordregiver
E-mail: pia.rosenberg@planprojekt.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/196097949.aspx
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Thorum-Hinnerup Vandværk
CVR-nummer: 41019654
Postadresse: Ågårdsholmvej 18
By: Roslev
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7870
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Rosenberg, Plan & Projekt på vegne af ordregiver
E-mail: pia.rosenberg@planprojekt.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/196097949.aspx
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Lundø bys Vandværk
CVR-nummer: 82278958
Postadresse: Lundøvej 151
By: Højslev
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7840
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Rosenberg, Plan & Projekt på vegne af ordregiver
E-mail: pia.rosenberg@planprojekt.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/196097949.aspx
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/196097949.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/196097949.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Prækvalifikationsfase - Skive Vand - Fjernaflæste vandmålere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38552000 Elektroniske målere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Skive Vand er vandforsyningsselskab i Skive kommune.

Skive Vand ønsker etablering af nye fjernaflæste vandmålere som erstatning for de 14.383 vandmålere, der i dag er placeret i forsyningsområdet.

Projektet omfatter levering og montage af 14.377 fjernaflæste vandmålere hos Skive Vands kunder, herunder kundebooking og -service, samt levering af 6 større fjernaflæste vandmålere, som monteres af Skive Vand.

Det skal understreges, at det angivne målerantal ikke er præcist, og må forventes at kunne variere, på baggrund af blandt andet nybyggeri, i udbygningsperioden.

Projektet omfatter desuden automatisk datahjemtagning fra de nye fjernaflæste vandmålere til et centralt hjemtagningssystem, via en netværksløsning etableret, ejet og drevet af tilbudsgiver over en 15-årig periode.

Tryk her https://permalink.mercell.com/196097949.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32571000 Kommunikationsinfrastruktur
38421100 Vandmålere
39370000 Vandinstallationer
72590000 Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udover levering af vandmålere og selve den fysiske udskiftning/etablering af vandmålere for Skive Vand ved den enkelte kunde herunder booking og servicering af forbrugerne , skal der etableres en netværksløsning for automatiske hjemtagning af målerdata.

Etablering af den komplette netværksløsning, herunder eventuelle forstærkere, antenner, master, m.v. og/eller anvendelse af eksisterende netværk, er omfattet af dette udbud, og skal udføres/tilbydes af tilbudsgiveren ( I det følgende benævnt Totalleverandøren)  eller dennes underentreprenør. Det skal understreges, at netværket etableres, ejes og drives af totalleverandøren eller dennes underleverandør, og at Skive Vand således hverken investeringsmæssigt eller drift- og vedligeholdelsesmæssigt har med netværket at gøre.

Der ønskes en løsning, hvor totalleverandøren har ansvaret for at levere en samlet løsning til automatisk hjemtagning af målerdata fra vandmålere til et centralt placeret hjemtagningssystem, hostet af totalleverandøren. Valget af løsning er op til totalleverandøren, men løsningen skal sikre en døgnperformance på timeværdier på mindst 97,0 %.

Totalleverandøren kan tilbyde at hjemtage målerdata via en løsning med et selvstændigt netværk som ejes af totalleverandøren. Eller totalleverandøren kan indgå underleverandøraftale med en tredje part for anvendelse af et nyt eller eksisterende netværk.

Den samlede opgave omfatter

- levering og montage af 14.377 fjernaflæste og fuldt elektroniske vandmålere, herunder kundebooking og service samt vagtordning

- levering af 6 større fjernaflæste og fuldt elektroniske vandmålere

- installation, opsætning og indkøring af komplet hjemtagningssystem - hostet af totalleverandøren

- automatisk datahjemtagning fra vandmålere til hjemtagningssystem via netværk ejet af totalleverandøren eller tredje parts underleverandør til totalleverandøren

- automatisk integration til Skive Vands afregningssystem

- 15-årig drifts- og hostingaftale for hjemtagningssystem

- 15-årig datahjemtagningsaftale

- uddannelse af Skive Vands montører af vandmålere og brugere af hjemtagningssystemet

- komplet dokumentation af den samlede opgave

Aflæsning via drive-by kan ikke indgå for de fjernaflæste vandmålere. Datahjemtagningen

skal således foregå automatisk mindst en gang i døgnet med timeværdier.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Leverancens kvalitet / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Hjemtagningssystem, drift, service mv. i aftaleperioden / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering i udrulningsfasen / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 180
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der vil blive prækvalificeret tre tilbudsgivere til at afgive tilbud. Modtages færre end tre egnede og konditionsmæssige ansøgninger, forbeholder Skive Vand sig ret til at gennemføre udbuddet med færre end tre ansøgere.

Modtages flere end tre ansøgninger, som opfylder egnethedskravene, finder udvælgelsen sted på et objektivt og sagligt grundlag med udgangspunkt i de tre referencer fra lignende

projekter.

Referencer, der omfatter

- alle ydelserne gennemført af ansøgeren, som totalleverandør, dvs. leverance og montage af vandmålere, kundebooking, etablering af netværksløsning til automatisk datahjemtagning til centralt system, med efterfølgende drift, og hvor målerdata stilles til rådighed for øvrige IT-systemer, prioriteres højt. Jo flere af denne type projekter jo højere prioriteres leverandøren.

- projekter omfattende vandmålere i forbindelse med et masseudrulningsprojekt, og som omfatter flere målere end minimumskravet, prioriteres højt. Jo flere målere der

er indeholdt i de angivne referencer jo højere vil de blive prioriteret.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Vedrørende optioner skal opmærksomheden henledes på at levering af vandmålere mv. til Hem Vandværk A.m.b.a., Thorum-Hinnerup Vandværk og I/S Lundø bys Vandværk indgår som optioner. Øvrige optioner fremgår af udbudsbeskrivelsen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgere, der befinder sig under omstændighederne som anført i Udbudslovens § 134a, 135 - 137 er udelukket fra at deltage i udbuddet. En ansøger, der på et hvilket som helst

tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundene § 135-137, vil blive udelukket fra udbuddet, med mindre den pågældende inden for en af Skive Vand

fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser ansøgers pålidelighed, jf. Udbudslovens § 138.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1. Omsætning i hvert af de tre seneste regnskabsår

2. Egenkapital i hvert af de tre seneste regnskabsår

3. Resultat i hvert af de tre seneste regnskabsår før skat

4. Soliditetsgrad i hvert af de tre seneste regnskabsår (Egenkapital x 100 / Samlede aktiver)

5. Perioderegnskab for 2022, alternativ erklæring fra virksomhedens faste revisor eller økonomidirektør om, at der ikke er sket væsentlige negative ændringer i virksomhedens balancer eller egenkapital siden seneste årsregnskab

6. Gældende erhvervsansvarsforsikring

7. At krav til sikkerhedsstillelse og forudbetalingsgaranti kan opfyldes

8. Serviceattest

9. Støtteerklæringer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindste krav:

a. Positiv egenkapital i hvert af de seneste tre regnskabsår

b. Soliditetsgrad på minimum 10 % i hvert af de tre seneste regnskabsår

c. Perioderegnskabet for 2022 og/eller erklæringen skal udvise positiv egenkapital

d. Gældende erhvervsansvarsforsikring

e. Der skal kunne stilles sikkerhed for kontraktens opfyldelse, på 15 % af kontraktværdien

f. Det er et minimumskrav, at den/de krævede serviceattest, som ikke er udstedt tidligere end 1. september 2022, vedlægges ansøgningen.

g. Det er et minimumskrav at de krævede støtteerklæringer fra økonomiske aktører, ansøgeren baserer sig på, er vedlagt ansøgningen

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tre referencer erhvervet inden for de 5 seneste år fra lignende projekter omfattende målerleverance og -montage, kundebooking og -servicering, etablering og drift af netværk til automatisk datahjemtagning til centralt system, hvor målerdata stilles til rådighed for øvrige IT-systemer. Der kan være tale om igangværende eller afsluttede opgaver.

Følgende skal oplyses.

1.1. Kort beskrivelse af opgaven og dens omfang, herunder antal målere, datakommunikationsform, service- og driftsomfang

1.2. Ansøgers konkrete rolle i forbindelse med opgaven, herunder hvilke underleverandører der eventuelt har været anvendt til hvilke opgaver

1.3. Referencens økonomiske værdi

1.4. Dato for opgavens udførelse

1.5. Kundens navn, adresse, telefonnummer, mail og kontaktperson

Det skal oplyses, at Skive Vand forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste kontaktpersoner for indhentning af yderligere information om ansøgeres løsning af opgaverne, samt lægge det til grund for en vurdering af indkomne ansøgninger om prækvalifikation.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav:

a. Fremlæggelse af tre referencer fra lignende projekter.

b. Mindst én af referencerne skal omfatte et projekt vedrørende masseudskiftning af vandmålere (min. 5.000 stk.).

c. Mindst én af referencerne skal omfatte en opgave, hvor ansøger har udført opgaven som totalleverandør af målere, montage, netværk, hjemtagningssystem, datahjemtagning og efterfølgende drift.

Kravet vedrørende mindst én reference vedrørende vandmålere (b) og mindst én reference vedrørende totalleverandør (c) kan opfyldes ved en reference, der omfatter begge dele eller ved to referencer.

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Der skal kunne stilles sikkerhed for 15% af kontraktsummen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/03/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/02/2023

Send til en kollega

0.047