23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 040-116655
Offentliggjort
24.02.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Region Syddanmark

Vindere

Udbud af kontrakt om vedligeholdelse, support og videreudvikling af RHS (Regionernes Høringsportal System)

(18.09.2023)
Commentor A/S
Visionsvej 51, 3.
9000 Aalborg

Udbud af kontrakt om vedligeholdelse, support og videreudvikling af RHS (Regionernes Høringsportal System)


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Hans Christian Ries
E-mail: Hans.Christian.Ries@rsyd.dk
Telefon: +45 29201561
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Jan Sjørup Nielsen
E-mail: jan.sjoerup.nielsen@regionh.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alléen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Nils Morten Sevelsted Berthelsen
E-mail: nimb@regionsjaelland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://regionsjaelland.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: John Ryan Pedersen
E-mail: John.Ryan@RU.RM.DK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://RU.RM.DK
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Eskild Nilas Laursen
E-mail: eskild.laursen@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://rn.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
CVR-nummer: 18848082
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Sener Can
E-mail: seca@vd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.vejdirektoratet.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=354408&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=354408&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt om vedligeholdelse, support og videreudvikling af RHS (Regionernes Høringsportal System)

Sagsnr.: 22/15112
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på vedligeholdelse, support og videreudvikling af regionernes høringsportal system (RHS).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48329000 Billedbehandlings- og arkiveringssystem
48610000 Databasesystemer
48614000 Dataregistreringssystem
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
72240000 Systemanalyse og programmering
72253200 Systemsupport
72262000 Programmeludvikling
72263000 Implementering af programmel
72265000 Konfigurering af programmel
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

RHS (Regionernes Høringssystem) er udviklet og idriftsat som et færdigt webbaseret system til brug for publicering og høring af parternes planer og tilladelser mm. Ordregiver ønsker ved nærværende udbud at indgå aftale med en ekstern IT-leverandør om vedligehold, support og videreudvikling af RHS.

Ydelsen består overordnet set af følgende tre dele:

(a) Vedligeholdelsesdelen

Vedligeholdelsesdelen omfatter drift og opdatering af diverse fælles miljøer vedrørende Systemet, vedligehold af Backlog med Ændringer og Fejl (Issue Tracking System) samt egen projektledelse, administration, mv.

(b) Supportdelen

Supportdelen omfatter løbende support til regionernes projektgruppe. Supportydelserne falder i to kategorier:

Generel support – dvs. support på de elementer af Systemet, der er fælles for alle regionerne og finansieres af RHS Samarbejdet.

Lokal Support – dvs. support på regionale installationer af Systemet. Lokal Support er omfattet af Kontrakten, men finansieres af de enkelte regioner.

(c) Videreudvikling

Videreudvikling af Systemet skal ske løbende i takt med, at tilpasninger, fejlrettelser og nye funktioner efterspørges af regionerne, der sker udvikling af browserne, m.m., hvis projektgruppen stiller krav herom, eller hvis regionerne i øvrigt ønsker at opgradere Systemet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejdsorganisation / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Leverancesikkerhed / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 25 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Med et skriftligt varsel på 3 måneder til udgangen af kontraktperioden kan ordregiver kræve kontraktperioden forlænget på uændrede vilkår med op til 1 år. Kontraktperioden kan efter ordregivers valg forlænges 2 gange således, at den samlede kontraktperiode maksimalt løber i 6 år fra systemoverdragelsesdagen.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil prækvalificere 3 ansøgere.

Udvælgelsen af ansøgere finder sted på grundlag af de bedste og mest relevante referencer, som dokumenterer kompetencer og erfaring med:

• Udvikling af Web applikationer ved brug af og anvendelse af .NET CORE 5 eller senere

• Udvikling af systemer som gør brug af Nemlogin & MitID til identifikation af brugeren.

• Udvikling af Web Apps til brug på tablets og smartphones.

• Udvikling af brugerflader i overensstemmelse med statens design principper.

Ved udvælgelsen lægges vægt på, at ansøger har en høj grad af erfaring med alle ovennævnte nævnte discipliner.

Ved udvælgelsen vil der desuden blive lagt vægt på, at der er minimum én af de udvalgte ansøgere, der er en mikro eller lille (små) virksomhed i overensstemmelse med Europa-Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder.

Ved udvælgelsen vægtes de bedste og mest relevante referencer højere, end at der blandt de udvalgte ansøgere er en mikro eller lille (små) virksomhed. Dvs. hvis de tre ansøgere med de bedste og mest relevante referencer alle er mellemstore virksomheder, udvælges disse fremfor en evt. mikro eller lille (små) virksomhed. Hvis eksempelvis en mikrovirksomhed og en mellemstor virksomhed vurderes at have lige gode og relevante referencer, udvælges mikrovirksomheden fremfor den mellemstore virksomhed.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ad II.1.6: Anskaffelsen er ikke opdelt i delaftaler. Årsagen hertil er, at det ikke er vurderet kommercielt og økonomisk hensigtsmæssigt at opdele anskaffelsen i delaftaler.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den økonomiske og finansielle kapacitet vurderes på baggrund af følgende:

• Ansøgers gennemsnitlige nettoomsætning i de tre seneste disponible regnskabsår

• Ansøgers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår

Oplysningerne skal af ansøger angives i det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD). Som dokumentation for, at ansøger opfylder de ovenfor opstillede krav til egnethed, skal ansøger indlevere udfyldt ESPD-dokument (via EU-Supply).

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

• Tilbudsgivers tre seneste årsrapporter eller

• anden dokumentation hvoraf omsætningen fremgår, f.eks. revisorpåtegnet erklæring.

Ved en sammenslutning af virksomheder (konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende krav til økonomisk og finansiel formåen:

• Nettoomsætning på minimum kr. 2.000.000 i gennemsnit over de seneste 3 disponible årsregnskab.

• Soliditetsgrad på 15 % i det seneste disponible regnskabsår.

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravene. For ansøgere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske formåen gælder, at ansøgeren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravene.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den tekniske og faglige formåen vurderes på baggrund af ansøgerens anførte referencer.

Ansøger skal angive sine referencer i ESPD’ens del IV.C.

Bemærk, at en ansøger i sit eget ESPD alene kan angive egne referencer, dvs. for den pågældende juridiske person (f.eks. selskab). Dette indebærer eksempelvis, at koncernforbundne selskabers referencer kun kan tages i betragtning, hvis ansøgeren baserer sig på de pågældende koncernforbundne selskaber i relation til egnethed, og hvis der således indleveres særskilt ESPD og støtteerklæring for de pågældende koncernforbundne selskaber, jf. nedenfor.

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravet. For ansøgere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige formåen gælder, at ansøgeren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravet.

Hvis ansøgningen afgives af et konsortium, skal der for hver deltager i konsortiet indleveres udfyldt ESPD-dokument.

Hvis ansøger i relation til egnethed baserer sig på andre økonomiske aktørers formåen (herunder koncernforbundne selskaber) skal der indleveres udfyldt ESPD-dokument for ansøger samt den eller de andre økonomiske aktører, som ansøgeren baserer sig på.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et krav, at ansøgeren har minimum 1 reference omfattende følgende ydelser:

• Udvikling af Web applikationer ved brug af og anvendelse af .NET CORE 5 eller senere

• Udvikling af systemer som gør brug af Nemlogin & MitID til identifikation af brugeren.

• Udvikling af Web Apps til brug på tablets og smartphones.

• Udvikling af brugerflader i overensstemmelse med statens design principper (se Det fælles designsystem).

Det er ikke et krav, at alle fire ovenstående elementer er indeholdt i en og samme reference. Ansøger skal blot have 1 reference for hver af de tre ovennævnte elementer.

Ansøger skal for hver reference oplyse følgende:

• Periode: Startdato og slutdato for opgavens udførelse.

• Kunde: Hvem har rekvireret opgaven.

• Sammenlignelighed: Præcis angivelse af, hvilke/hvilket af de ovenstående fire elementer, referencen omfatter.

• Beskrivelse af opgaven: Hvilken overordnet opgave er løst.

• Motivation: Beskrivelse af, hvordan det/de sammenlignelige elementer (1-4 ovenfor), som referencen omfatter, har indgået i løsningen af den samlede opgave.

• Release: Tidspunkt for release

Referencerne skal være udført (vurderet ud fra dato for releaset) inden for de seneste tre år fra tidspunktet for ansøgningsfristen.

Referencekravet kan opfyldes via referencer, hvor tilbudsgiver har været leverandør eller underleverandør. Det afgørende er, at tilbudsgiver har udført det af referencen omfattede arbejde.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Vilkårene fremgår af udkast til kontrakt.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 030-084662
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/03/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/04/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udelukkelsesgrunde: For nærværende udbud gælder udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ § 134 a-136 samt § 137 stk. 1, nr. 1 og 2.

--

Forhandling: Ordregiver påtænker at gennemføre én forhandlingsrunde, men forbeholder sig retten til at gennemføre flere, ligesom der kan foretages tildeling på grundlag af de indledende tilbud uden forhandling. Der ydes ikke vederlag for tilbudsgivers deltagelse i forhandlingen.

--

Udfyldelse af ESPD: Udfyldelse af ESPD sker via den digitale udbudsportal. Såfremt ansøgningen afgives af en sammenslutning, skal hver konsortiedeltager aflevere ESPD. Såfremt ansøger basere sig på andre enheders økonomisk og finansiel formåen og/eller teknisk og faglig formåen, skal der for den eller de aktører, som ansøgeren baserer sig på ligeledes udfyldes et ESPD.

--

Dokumentation:

Som dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene (obligatoriske og frivillige), samt er egnet, skal ansøger alene indlevere udfyldt ESPD-dokument (via EU-Supply). Ordregiver forbeholder sig retten til at foretage berigtigelse og efterindhente manglende oplysninger i ESPD’et. Hvis ansøgningen afgives af et konsortium, skal der for hver deltager i konsortiet indleveres udfyldt ESPD-dokument samt konsortieerklæring for konsortiet som helhed (evt. ved anvendelse af skabelon i udbudsbilag A). Konsortiet skal tilsammen opfylde egnethedskravene. Hvis ansøger baserer sin økonomiske og finansielle eller tekniske og faglige formåen på støttende enheder, skal der indleveres udfyldt ESPD-dokument for ansøger samt de/den støttende enhed(er), samt støtteerklæring, hvor den støttende enhed juridisk forpligtiger sig til at stille sine ressourcer til rådighed (evt. ved anvendelse af skabelon i udbudsbilag B). Ansøger skal sammen med støttende enheder tilsammen opfylde egnethedskravene.

--

Endelig dokumentation:

Forinden ordregiver kan meddele tildelingsbeslutning, skal ordregiver indhente dokumentation for rigtigheden af de vindende tilbudsgiveres oplysninger i ESPD'et. Denne dokumentation vil for danske tilbudsgivere bestå af Serviceattest (udstedt ikke tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen) og ansøgerens tre seneste årsregnskab. For udenlandske tilbudsgivere præsteres tilsvarende dokumentation.

--

Berigtigelse:

Ordregiver forbeholder sig retten til at foretage berigtigelse af indsendte oplysninger vedrørende ansøgers opfyldelse af egnethed og efterhente manglende oplysninger i ESPD’et og tilbuddet generelt i henhold til udbudslovens § 159, stk. 5.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/02/2023

Send til en kollega

0.078