23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 050-149269
Offentliggjort
10.03.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Greve Kommune

Vindere

IT-driftskontrakt til Greve Kommune

(03.11.2023)
GlobalConnect A/S
Havneholmen 6
2450 København SV

IT-driftskontrakt til Greve Kommune


Greve Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Greve Kommune
CVR-nummer: 44023911
Postadresse: Rådhusholmen 10
By: Greve
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2670
Land: Danmark
Kontaktperson: Simon Rasmussen
E-mail: sras@greve.dk
Telefon: +45 43973906
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.greve.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193861
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=353370&B=GREVE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=353370&B=GREVE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

IT-driftskontrakt til Greve Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Greve Kommune udbyder en 5-årig IT-kontrakt med mulighed for 2*24 måneders forlængelse. Kontrakten omhandler drift-, support- og asset management ydelser samt IT-sikkerhed af ydelserne i relation til Greve Kommunes IT-infrastruktur.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72250000 System- og supporttjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omhandler drift-, support- og asset management ydelser samt IT-sikkerhed af ydelserne.

Driftsydelserne omfatter den daglige drift til og med OS samt databaser og et mindre antal kritiske applikationer, samt de i OS indbyggede services såsom, IIS, Active directory, DNS, DHCP ol. Endvidere omfatter opgaverne DBA, backup og restore samt overvågning foruden change-, release- og capacity management. Opgaverne omfatter enkelte servere og infrastrukturkomponenter placeret on-premise, men kun for at kunne opretholde en høj oppetid på kritiske services. Opgaven omhandler ligeledes drift af basale Azure-services såsom Azure AD og Azure MFA, der er en del af Ordregivers Office 365 miljø, som leverandør også skal drifte.

Supportydelserne omfatter Servicedesk, første leds (first level support) herunder modtagelse (visitering), kategorisering, straks afklaring og dispatch af sager. Omfattet er endvidere anden/tredje leds support (second/third level support), herunder opsætning, fejlsøgning, identifikation af root causes og udbedring af fejl, på diverse applikationer, servere og databaser, mail, print, VPN, Office 365, softphone-telefoni, kablet og trådløst netværk. Håndtering af service requests, herunder tekniske forespørgsler, systemoplysninger indenfor ydelsen samt henvendelser om licenser mv. er tillige omfattet.

Asset management ydelsen omfatter en række serviceydelser forbundet med servicering af Ordregivers nuværende og fremadrettede hardwaremiljø.

Ordregiver vil i Kontraktperioden løbende udskifte sit hardwaremiljø, og det forventes at leverandøren som en del af sin faste asset management ydelse blandt andet står for opbevaring, udpakning, registrering, installation, opsætning, klargøring, udlevering og indlevering, herunder også gældende for reparation og afhjælpning af fejl og mangler på Ordregivers software- og hardwaremiljø.

Derudover omfatter Asset management ydelsen ligeledes vedligeholdelse af eksisterende images, software pakker og deployment.

Ordregiver forventer ydelsen dokumenteret hvad angår fysisk placering, brugeren, installeret software, relationer til andre enheder mv.

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler, da det er Ordregivers vurdering, at det vil give den fagligt og kommercielt bedste løsning for Ordregiver at udbyde ydelsen samlet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40%
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten med 2*24 måneder

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 3 egnede ansøgere, vil Ordregiver udvælge de 3 virksomheder, som udgør det bedste konkurrencefelt.

Ordregiver vil vurdere det positivt, at referencerne omfatter erfaring med drift og support af komplekse it-systemer, med et stort antal interessenter:

- Ansøger har udført IT-drift og -support for en kommune som hovedleverandør.

- Ansøger har udført IT-drift og -support med meget sammenlignelige opgaver, som de der udbydes.

- Ansøger har udført IT-drift og -support for en organisation med over 3.200 daglige brugere fordelt på forskellige lokationer og med forskellige kulturer.

Det vil være ansøgerens samlede vurdering af referencerne, der lægger til grund for udvælgelsen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ikke alt udbudsmateriale er offentlig tilgængeligt ved udbuddets offentliggørelse. Bilag 13 er omfattet af Udbudslovens § 132 stk. 2, da informationerne i dette er fortrolige og udgør en risiko for Greve Kommune. Bilaget rekvireres ved at skrive til Ordregiver gennem beskedmodulet i Ordregivers udbudssystem, EU-Supply.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et oplyse:

- Soliditetsgraden i de tre seneste revisorpåtegnede regnskabsår

- Omsætning i de tre seneste revisorpåtegnede regnskabsår

- Likviditetsgraden i de tre seneste revisorpåtegnede regnskabsår

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal i de seneste 3 afsluttede regnskabsår have en:

- Soliditetsgrad på minimum 10%, og

- Omsætning på minimum 15.000.000 kr., og

- Likviditetsgrad på minimum 65%

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et angive sine betydeligste leveringer af IT-drift og -support til offentlige kunder eller private kunder med minimum 2.500 daglige brugere, der er leveret inden for de seneste 3 år. Ved ”betydeligste leveringer” menes leverancer af IT-drift og -support, som i relation til økonomisk værdi og kundens størrelse har størst lighed med det konkrete udbud.

Ansøger skal minimum angive 3 referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Følgende skal oplyses ved hver reference:

- Kundens navn og kontaktoplysninger

- Opgavens omfang (beskrivelse af den udførte opgave)

- Kontraktperiode

- Samlet værdi i kontraktperioden

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Ordregiver vurderer, at indgåelse af kontrakten kan være omfattet af krav om tilladelse efter investeringsscreeningsloven. Se nærmere i udbudsbetingelserne.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse</span>
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/04/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/04/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2032

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, da der er tale om en kompleks IT-løsning og det er essentielt for Ordregiver, at der opnås en løsning, der imødeser Ordregivers behov for funktionalitet og kvalitet.

Ordregiver forbeholder sig ret til at gennemføre forhandlinger med tilbudsgiverne på grundlag af det indledende tilbud.

Forhandlingerne gennemføres hos Ordregiver.

Samtlige tilbudsgivere skal derfor afsætte tid til forhandlinger med ordregiver, idet ordregiver snarest efter en fastsat tilbudsfrists udløb vil underrette hver enkelt tilbudsgiver om de nærmere rammer for forhandlingerne.

Der ydes i givet fald ikke vederlag til deltagerne i forhandlingerne.

Ansøger skal i forbindelse med sin ansøgning udfylde de oplysninger, som er krævet i udbudsbekendtgørelsen.

Oplysningerne gives ved at udfylde ESPD’et i Ordregivers anvendte udbudssystem, EU-Supply.

Obligatoriske udelukkelsesgrunde:

Ansøger skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §134a, §135 og § 136.

Frivillige udelukkelsesgrunde:

Ansøger skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137 stk. 1 og 2

For sammenslutninger (herunder konsortier) må ingen deltager i sammenslutningen være omfattet af udelukkelsesgrundene.

Oplysningerne gives ved at udfylde ESPD’et i Ordregivers anvendte udbudssystem, EU-Supply.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/03/2023

Send til en kollega

0.047