23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
17.03.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Greve Kommune

Udbud af offentligt tilgængelige ladestandere


Greve Kommune

OpgavebeskrivelseGreve Kommune skal opfylde sine forpligtelser i forhold til Ladestanderbekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger) samt udmønte sin plan for udbredelse af en række øvrige offentligt tilgængelige ladestandere i kommunen.

Derfor udbydes retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter i Greve Kommune på koncessionsvilkår.

Greve Kommune gennemfører udbuddet på markedsvilkår i overensstemmelse med AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport).

Udgangspunktet er at det private marked selv skal finansiere omkostninger til etablering, drift og nedtagning af ladestandere og udelukkende i de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, kan der ske kommunal medfinansiering, jf. § 1, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter.

Kommuner, regioner og kommunale fællesskaber kan dog undtagelsesvist yde betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter, hvis det efter afholdelse af udbud eller sikring af markedsvilkår i overensstemmelse med udbudslovens § 193 kan konstateres, at aftalen ikke kan gennemføres uden, jf. bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter. Der må ikke afgives oplysninger om størrelsen på den betaling, som kommunen, regionen eller det kommunale fællesskab er villige til at yde til den konkrete aftale.

Det er et ønske at indgå kontrakter med flere operatører. Der udbydes 2 puljer (delaftaler) med lokaliteter, hvor der skal opstilles ladestandere.

Der kan afgives tilbud på en eller begge puljer.

Udbuddet gennemføres med inspiration i udbudsformen ”offentligt udbud”.
Annonceret17. marts 2023 15:29:56 CET
Deadline19. april 2023 12:00:00 CEST
UdbudstypeMindre danske udbud
OpgavetypeTjenesteydelser
UdbudsformOffentligt/åbent udbud
CPV kode51112000
MyndighedstypeKommune

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmaterialehttps://www.ethics.dk/ethics/eo#/6bf5cfb4-8bc6-4da7-b299-2841cd3d8a2e/homepage

Tildelings- og udvælgelseskriterier

TildelingskriterierLaveste pris
UdvælgelseskriterierSom en del af tilbuddet skal tilbudsgiver afgive erklæring om, hvorvidt tilbudsgiver har modtaget en endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for:

 Handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42)

 Bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i Operatørens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor Operatøren er etableret
 Svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser

 Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21)

 Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15)

 Overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel, som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1).

Tilbudsgiver skal desuden erklære, at dette også gælder, hvis en person, der er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for de handlinger, som er nævnt, er medlem af eller tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, eller hvis den dømte person har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd.

Tilbudsgiver skal ligeledes erklære, at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiver er etableret.

Som en del af tilbuddet skal tilbudsgiver desuden afgive erklæring om:

 Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (hvis tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiver er hjemhørende).

Som en del af tilbuddet skal tilbudsgiver derudover afgive erklæringer om:

 Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed).

 Tilbudsgivers samlede aktiver (også kaldet ”balancesum”) i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed).

Der stilles følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel egnethed:

 Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed) har haft en soliditetsgrad på mindst 5 %. Soliditetsgraden beregnes i procent som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver (balancesummen).

 Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed) har haft en positiv egenkapital.

Kontaktperson

NavnBirger Kidmose
Telefon+45 51611000
E-mailbki@ramboll.com

Ordregiver

NavnGreve Kommune
AdresseRådhusholmen 10
2670 Greve
DK
Telefon+45 43979797
E-mailraadhus@greve.dk
WWWhttps://greve.dk/

Modtager af tilbud

NavnRambøll Management Consulting A/S

Send til en kollega

0.047