23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 060-174440
Offentliggjort
24.03.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Syddanmark

Vindere

Indkøb af databeskyttelse

(14.07.2023)
IT Relation A/S
Dalgas Plads 7B, 1. sal
7400 Herning

Indkøb af databeskyttelse


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Githa Nørager
E-mail: Githa.Norager@rsyd.dk
Telefon: +45 24628828
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=358541&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=358541&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af databeskyttelse

Sagsnr.: 23/14856
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten vedrører outsourcing af databeskyttelse af Region Syddanmarks driftsplatform. Med driftsplatform menes nuværende og fremtidige fysiske servere, som i dag er placeret i Region Syddanmarks eget datacenter. Det drejer sig primært om Windows Server 2012 og frem, men der indgår også fysiske Linux og Solaris baserede servere. Driftsplatformen indeholder endvidere et stort antal databaser baseret på henholdsvis Microsoft SQL og Oracle, samt en større Microsoft Exchange installation. Databeskyttelse omfatter backup, restore og eventuelle ydelser i forbindelse med diaster recovery. De primære ydelser skal leveres fra Leverandørens eget datacenter. Mængden af data er betydelig. Mængden forventes at være stigende i kontraktperioden. Det ønskes, at ydelserne leveres som services. Disse services skal leveres fra en dedikeret løsning, som er placeret i Leverandørens datacenter. Der skal være mulighed for differentierede serviceniveauer.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 19 440 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten vedrører outsourcing af databeskyttelse af Region Syddanmarks driftsplatform. Med driftsplatform menes nuværende og fremtidige fysiske servere, som i dag er placeret i Region Syddanmarks eget datacenter. Det drejer sig primært om Windows Server 2012 og frem, men der indgår også fysiske Linux og Solaris baserede servere. Driftsplatformen indeholder endvidere et stort antal databaser baseret på henholdsvis Microsoft SQL og Oracle, samt en større Microsoft Exchange installation. Databeskyttelse omfatter backup, restore og eventuelle ydelser i forbindelse med diaster recovery. De primære ydelser skal leveres fra Leverandørens eget datacenter. Mængden af data er betydelig. Mængden forventes at være stigende i kontraktperioden. Det ønskes, at ydelserne leveres som services. Disse services skal leveres fra en dedikeret løsning, som er placeret i Leverandørens datacenter. Der skal være mulighed for differentierede serviceniveauer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 19 440 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 gange, hver gang med op til 24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Det skal være muligt at tilvælge off-line / air-gapped backup af udvalgte servere / systemer.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anslåede værdi i punkt II.2.6. er beregnet for en 9 årig periode inkl. optioner.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Vindende Tilbudsgiver skal fremlægge følgende dokumentation for opfyldelse af ordregivers minimumskrav vedr. økonomisk og finansiel kapacitet, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.6.2:

Egenkapital og soliditetsgrad

Som dokumentation for egenkapitalens og soliditetsgradens størrelse skal den vindende Tilbudsgiver fremsende følgende, afhængigt af hvilken kategori af virksomhed, Tilbudsgiver tilhører:

- Hvis Tilbudsgiver er revisionspligtig:

o Seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring.

- Hvis Tilbudsgiver ikke er revisionspligtig:

o Enten seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring eller reviewerklæring,

o eller revisors reviewerklæring om egenkapitalens størrelse for seneste disponible

regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er minimum 40.000.000 danske kroner.

Det er et minimumskrav, at soliditetsgraden (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er minimum 15 %.

Soliditetsgraden udregnes efter følgende formel: Soliditetsgrad = (Egenkapital x 100) / Samlede aktiver

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Vindende Tilbudsgiver skal fremlægge følgende dokumentation for opfyldelse af ordregivers minimumskrav vedr. teknisk og faglig kapacitet, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.6.2:

Referenceliste

Som dokumentation for Tilbudsgivers relevante erfaring skal den vindende Tilbudsgiver fremsende en af Tilbudsgiver underskrevet referenceliste (indeholdende bl.a. navn på kontaktpersoner og disse personers kontaktoplysninger), hvorefter Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for tilbudsfristen. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af databeskyttelse til en lignende størrelse kunde med datamængde (beregnet som frontend dvs. før komprimering og deduplikering) på minimum 1 PB og med tilsvarende klienter inden for Microsoft SQL, Oracle og Exchange. Det er herudover et minimumskrav, at der til den pågældende reference er leveret for minimum 500.000 danske kroner ekskl. moms pr. år af de pågældende ydelser.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der indgår vilkår omkring:

Samfundsansvar

Arbejdsklausul

Databehandleraftale

Udfasningsperiode

Straffeattester

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/04/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 30/09/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/04/2023
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det er ikke muligt at overvære tilbudsåbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud :

• Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

• Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

• Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk.1, nr. 3.

• Ophævelse eller lignende sanktion, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

• Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 5.

Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 2022/1269, art. 1, nr. 15), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 2022/1269 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang.

Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgiver og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen.

Det er Ordregivers umiddelbare vurdering, at den udbudte kontrakt muligvis er omfattet af ”Lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark”. Tilbudsgiver opfordres derfor til allerede nu at få afklaret, om en evt. kommende aftaleindgåelse med Ordregiver vil være omfattet af loven. Således kan Tilbudsgiver kontakte Erhvervsstyrelsen for en ”præ-screening”.

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM fra EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Såfremt din virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet kræver det online registrering i EU-Supply's CTM. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet.

Bemærk venligst, at både ordregivers og Tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via CTM. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Organet findes ikke i Danmark
By: vejle
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/03/2023

Send til en kollega

0.031