23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 060-179054
Offentliggjort
24.03.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Aalborg Universitet

Vindere

(22.08.2023)
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
København S

Udbud af kontrakt om IT Service Management system


Aalborg Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Universitet
CVR-nummer: 29102384
Postadresse: Fredrik Bajers Vej 7K
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Holtse
E-mail: hh@aumento.dk
Telefon: +45 31386602
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9f118a85-1ceb-42c5-add7-f3e6ef15b41f/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9f118a85-1ceb-42c5-add7-f3e6ef15b41f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9f118a85-1ceb-42c5-add7-f3e6ef15b41f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9f118a85-1ceb-42c5-add7-f3e6ef15b41f/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt om IT Service Management system

Sagsnr.: 50311
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72268000 Levering af programmel
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører en kontrakt om et IT Service Management system (herefter forkortet ”ITSM system”). Der vil blive indgået en kontrakt med én leverandør.

Den udbudte kontrakt har til formål at anskaffe og implementere en moderne, brugervenlig og driftssikker platform til IT-Service Management.

Der efterspørges et standardprogrammel, som dog er tilpasset de behov og forhold, der gør sig gældende for AAU.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 19 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72250000 System- og supporttjenester
72253100 Help-desk-tjenester
72253200 Systemsupport
72261000 Programmelsupport
72263000 Implementering af programmel
72300000 Datatjenester
72330000 Indholds- eller datastandardiserings eller -klassificeringstjenester
72260000 Programmelrelaterede tjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling i henhold til udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15/12/2015 med senere ændringer).

Udbudsproceduren består således af en forudgående prækvalifikation og en efterfølgende tilbudsfase med forhandling.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 19 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

AAU kan option på at forlænge kontrakten i 3 X 12 måneder. Forlængelse kan ske af 1, 2 eller 3 gange.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der indkommer flere end tre egnede ansøgninger, vil der blive foretaget en udvælgelse på grundlag af referencer, hvorefter AAU vil foretage en vurdering af, hvilke ansøgere der har de bedste referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-Samlet årsomsætning

-Finansielle nøgletal

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

-En samlet årlig omsætning i det seneste disponible regnskabsår på mindst kr. 10 mio.

-En positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer vedrørende levering af den anførte type

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal minimum have tre acceptable referencer, og der kan angives maksimum fem referencer.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/04/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 25/04/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der ydes ikke vederlag for afgivelse af tilbud eller deltagelse i forhandlinger.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

Klage over udbud eller beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/03/2023

Send til en kollega

0.047