23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 067-199543
Offentliggjort
04.04.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Vindere

Røntgenkilde

(14.06.2023)
Magnatek ApS
Michael Drewsens Vej 23
8270 Højbjerg

Røntgenkilde


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Tekniske Universitet - DTU
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Anker Engelunds Vej 1
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Katrine Freiesleben Petersen
E-mail: kafre@dtu.dk
Telefon: +45 93511749
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.dtu.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/165863
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=357092&B=DTU
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=357092&B=DTU
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Røntgenkilde

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38582000 Røntgenkontroludstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

3D Imaging Centeret under DTU Fysik ønsker at indkøbe en højenergi røntgenkilde. Røntgenkilden vil være del af et instrument til højopløst radiografi og tomografi af store prøver bestående af tætte materialer som knogle, beton og stål. Kildens effekt og spænding skal muliggøre en røntgenstråle velegnet til måling af et højt antal projektioner, så der kan laves en rekonstruktion med høj rumlig opløsning. For at en række forskellige prøver skal kunne måles samtidig med, at med at forskellige prøvemiljøer benyttes, vil kilden være fastgjort på en translation, der bevæger kilden vertikalt. Kilden vil blive anvendt i et strålebeskyttet rum designet til en kilde med en enkelt fremadrettet udstrålings kegle.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
38500000 Apparatur til kontrol og prøvning
38580000 Ikke-medicinsk udstyr, der anvender stråler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Kgs. Lyngby

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

DTU's ønske med dette udbud er at indgå en aftale med en leverandør om at købe en højenergi røntgenkilde.

3D Imaging Centeret under DTU Fysik ønsker at indkøbe en højenergi røntgenkilde. Røntgenkilden vil være del af et instrument til højopløst radiografi og tomografi af store prøver bestående af tætte materialer som knogle, beton og stål. Kildens effekt og spænding skal muliggøre en røntgenstråle velegnet til måling af et højt antal projektioner, så der kan laves en rekonstruktion med høj rumlig opløs-ning. For at en række forskellige prøver skal kunne måles samtidig med at med at forskellige prøve-miljøer benyttes, vil kilden være fastgjort på en translation, der bevæger kilden vertikalt. Kilden vil blive anvendt i et strålebeskyttet rum designet til en kilde med en enkelt fremadrettet udstrålings kegle.

Indkøbet er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, særligt Bilag 1 - Kravspecifikation.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse referencer for sammenlignelige aftaler.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som minimum kunne vise referencer for sammenlignelige aftaler til en samlet værdi på 2 mio. kr. ekskl. moms.

Med sammenlignelige aftaler menes aftaler vedrørende salg af røntgenkilder. Aftalerne, som referencerne henviser til, må ikke være mere end 3 år gamle fra tidspunktet for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen. Datoen for aftalernes alder regnes fra sidste underskrift på aftalerne.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver skal være særligt opmærksom på, at der kan være behov for at indhente SIS-tilladelser fra Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse for at løse opgaven.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/05/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/05/2023
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply. ESPD’et skal også udfyldes i EU-Supply.

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. lov nr. 1564 af 15 december 2015 (udbudsloven) med senere ændringer §§ 134a stk. 1, 135, stk. 1-3 og 136. Dette skal angives i ESPD'et. Derudover skal Tilbudsgivers referencer, der opfylder DTU's egnethedskrav til teknisk og faglig formåen, angives i ESPD'et.

En tilbudsgiver, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til tilbuddet vedlægges, såvel tilbudsgivers eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomiske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: Udvælgelseskriterier.

Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og skal være underskrevet. Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring.

Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, afgiver tilbud sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger. Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave. Hvis samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, er Ordregiver berettiget til at anmode tilbudsgiver om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere tilbud ikke har medført en begrænsning af konkurrencen i strid med konkurrenceloven, herunder godtgøre at det ikke har medført en mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud.

Tilbud skal afgives på dansk eller engelsk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over prækvalifikation:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af en kontrakt:

Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

Klage over tildeling under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud):

Klage over tildeling af en kontrakt under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen skal være indgivet 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen er tildelt/indgået, hvis denne underretning indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 2.

Klage over tildeling af en rammeaftale:

Klage over tildeling af en rammeaftale skal være indgivet 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 3.

Klage over direkte tildeling:

Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

Klage over offentlige indkøb under tærskelværdien:

Klage over overtrædelser af indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiver har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse; og 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 4, nr. 1 og 2. Klage over prækvalifikation for indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 5.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/03/2023

Send til en kollega

0.047