23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 068-201932
Offentliggjort
05.04.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vindere

Udbud af rammeaftale vedrørende køb af celletelefoner og taletidskort

(20.06.2023)
nordik supply ApS
Metalgangen 9A
2690 Karlslunde

Udbud af rammeaftale vedrørende køb af celletelefoner og taletidskort


Direktoratet for Kriminalforsorgen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Mie Tjørnelund Thomsen
E-mail: MieTjornelund.Thomsen@krfo.dk
Telefon: +45 72554352
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=359069&B=KRFO
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=359069&B=KRFO
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale vedrørende køb af celletelefoner og taletidskort

Sagsnr.: 23-15-0132
II.1.2) Hoved-CPV-kode
32252000 GSM-telefoner
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formålet med udbuddet er at kunne tilbyde indsatte hovedsageligt i kriminalforsorgens åbne fængsler en særlig mobiltelefon, som er fastgjort i deres celle (celletelefon) samt anvendelige taletidskort. Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale med én leverandør, der kan levere celletelefoner og anvendelige taletidskort. Udgifterne til telefonering afholdes af den indsatte. Det skal understreges at der er særlige retningslinjer og krav til sikkerhed i forbindelse med de indsatte og mobiltelefoni. Kravene hertil er indarbejdet i udbudsmaterialet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 188 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31712111 Telefonkort
31712112 Sim-kort
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med udbuddet er at kunne tilbyde indsatte hovedsageligt i kriminalforsorgens åbne fængsler en særlig mobiltelefon, som er fastgjort i deres celle (celletelefon) samt anvendelige taletidskort. Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale med én leverandør, der kan levere celletelefoner og anvendelige taletidskort. Udgifterne til telefonering afholdes af den indsatte. Det skal understreges at der er særlige retningslinjer og krav til sikkerhed i forbindelse med de indsatte og mobiltelefoni. Kravene hertil er indarbejdet i udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 188 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2023
Slut: 30/06/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen løber fra den 1.9.2023 for så vidt angår celletelefoner og den 12.7.2024 for så vidt angår taletidskort, hvorefter den ophører uden varsel d. 30.6.2026. Ordregiver kan forlænge rammeaftalen to (2) gange med op til syv (7) måneder ad gangen ved skriftlig anmodning herom inden aftalens udløb. Aftalen kan maksimum forlænges til og med d. 30.8.2027.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option Celletelefon og tilbehør:

- 10 cm stålwire til løkke (option)

- Wirelås til samling af løkke (option)

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregivers maksimale samlede værdi: 2.700.000 DKK.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Intet at bemærke

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger om, hvorvidt tilbudsgiver lever op til følgende krav, som ordregiver har fastsat til økonomisk og finansiel formåen i medfør af § 140, stk. 1, nr. 2, udbudsloven, jf. eESPD del IV

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have en gennemsnitlig, positiv egenkapital beregnet på baggrund af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere, at virksomheden har en gennemsnitlig soliditetsgrad større end 5 % beregnet på baggrund af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår. Soliditeten udregnes efter følgende formel:

Egenkapital / Samlede aktiver * 100

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger om, hvorvidt tilbudsgiver lever op til følgende krav, som ordregiver har fastsat til teknisk og faglig formåen i medfør af § 140, stk. 1, nr. 3, udbudsloven, jf. eESPD del IV, punkt C

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referenceliste med angivelse af mindst én (1) reference og maksimalt to (2) referencer af sammenlignelig karakter med beskrivelse af opgaven(-erne) og de leverede services, kontraktsum og aftaleperiode i de seneste 3 år. Ordregiver forbeholder sig retten til at indhente kontaktoplysninger for den konkrete reference, såfremt ordregiver finder det nødvendigt at kontakte referencen.

Mindstekrav: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere én (1) sammenlignelig reference. Med sammenlignelig reference forstås levering til erhvervs- eller offentlige kunder med flere end fem (5) leveringsadresser fordelt i Jylland, på Fyn og på Sjælland.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder en arbejdsklausul i Rammeaftalens punkt 18.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 043-126889
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/05/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/05/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Se punkt II.2.7 for udløb af kontrakt, inkl. evt. optioner.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark
By: x
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/03/2023

Send til en kollega

0.047