23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 068-203501
Offentliggjort
05.04.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen

Udbud af besøgstællerløsning


Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Cathrin Pirzadeh-Karrami
E-mail: t63a@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/200741303.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/200741303.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/200741303.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af besøgstællerløsning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Københavns Kommune udbyder en rammeaftale omfattende en besøgstællerløsning, der inkluderer hardware, software, drift, support og vedligehold, serviceeftersyn samt montering og reparationsydelser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører en rammeaftale om levering af en besøgstællerløsning til Københavns Kommune, som skal installeres i forskellige kultur- og fritidsfaciliteter. Løsningen skal erstatte Ordregivers nuværende besøgstællerløsning. Efter overtagelsesdagen skal Leverandøren endvidere forestå support, vedligeholdelse og drift af løsningen i kontraktperioden.

Besøgstællerløsningen har til formål at følge udviklingen i antal besøgende på de enkelte institutioner i Københavns Kommune for at opnå indsigt i forvaltningens overordnede besøgstal og besøgsmønstre. Besøgstællerne er placeret i sportshaller, svømmehaller, museer, kulturhuse, biblioteker mv.

Besøgstallene benyttes bl.a. i forbindelse med planlægning af events, beslutninger om åbnings- og betjeningstider, i nøgletalsrapport, som måltal i forbindelse med indstillinger og projekter.  Med denne data får kulturinstitutioner og idrætsanlæg et bedre grundlag til at udvikle tilbud til københavnerne og stille faciliteter til rådighed på de rigtige tidspunkter. Data fra besøgstællerne medvirker dermed også til at optimere kapacitetsudnyttelsen, således at institutionernes udbud matcher efterspørgslen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens maksimalværdi: DKK 7.000.000

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver har i punkt 6.2 i udbudsbetingelserne fastsat minimumskrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen jf. udbudsloven § 140.

For at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten, skal tilbudsgiver have en soliditetsgrad på mindst 20 % i det seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital/samlede aktiver x 100. Baserer Tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden som Tilbudsgiver og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Har Tilbudsgiver direkte eller indirekte ejerandele i den støttende enhed eller vice versa, beregnes soliditetsgraden på grundlag af virksomhedernes konsoliderede regnskabstal. Det samme gælder, hvis én sammenslutningsdeltager har direkte eller indirekte ejerandele i en anden sammenslutningsdeltager. De pågældende virksomheder skal i dette tilfælde afgive de oplysninger i eESPD'et, der er nødvendige for at foretage en korrekt beregning.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver har i punkt 6.2 i udbudsbetingelserne fastsat minimumskrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen jf. udbudsloven § 140.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

I vurderingen af om referencerne har lighed med kontraktens genstand lægges der vægt på, om de relevante referencer vedrører levering af en Besøgstællerløsning, som omfatter drift, support og vedligehold samt installation på flere forskellige lokationer, reparation og montering af Tællerenheder. Ydermere lægges der vægt på om referencerne består af både Programmel og Tællerenheder i en samlet Besøgstællerløsning, som giver adgang til dataudtræk.

Tilbudsgiver skal dokumentere sin tekniske og faglige formåen ved fremlæggelse af en liste over de betydeligste leverancer af varer eller tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af beløb og tidspunkter og den offentlige eller private kunde, inklusive kontaktoplysninger.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Betingelser og vilkår for udførelse af ydelserne omfattet af den udbudte rammeaftale fremgår af

kontraktudkast og krav til ydelserne er fastsat i bilag 1-16.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/05/2023
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/05/2023
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/03/2023

Send til en kollega

0.047