23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 075-224342
Offentliggjort
17.04.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Syddansk Universitet

Offentligt udbud på indkøb og levering af øvrige plastartikler


Syddansk Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Syddansk Universitet
CVR-nummer: 29283958
Postadresse: Indkøb og Udbud
By: Odense M
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5230
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina From-Nielsen
E-mail: cfro@sdu.dk
Telefon: +45 65509484
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/198819467.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.sdu.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Tekniske Universitet
By: Kgs Lyngby
NUTS-kode: DK0 Danmark
Land: Danmark
E-mail: hethj@dtu.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dtu.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Universitet
By: Aarhus
NUTS-kode: DK0 Danmark
Land: Danmark
E-mail: chly@au.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.au.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Universitet
By: Aalborg
NUTS-kode: DK0 Danmark
Land: Danmark
E-mail: anneka@adm.aau.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aau.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fødevarestyrelsen
By: Glostrup
NUTS-kode: DK0 Danmark
Land: Danmark
E-mail: jetra@fvst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fvst.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/198819467.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/198819467.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud på indkøb og levering af øvrige plastartikler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører en Rammeaftale på levering af øvrige plastartikler, nærmere defineret i kravspecifikationen, bilag 1.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 860 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33790000 Laboratorieartikler, hygiejniske eller farmaceutiske artikler, af glas
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med udbuddet er at aftaledække området inden for øvrige plastartikler til laboratorierne, og løfte udbudspligten ved at tildele aftalen til flere leverandører i form af en behovsmodel, med op til 3 leverandører. Alt indkøb på rammeaftalen vil foregå via direkte tildeling til den leverandør, der billigst opfylder det funktionelle forskningsbehov ("behovsmodellen"), vurderet på baggrund af leveringstid og/eller kvalitet (som følge af foruddefinerede produkter i en akkreditering eller ved gentagelse af dokumenterede forsøg.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Sortimentsbredde / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 860 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2023
Slut: 30/06/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Op til 2 x 12 mdr.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens maxsimalværdi er 4.246.000 kr.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/05/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/05/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/04/2023

Send til en kollega

0.04