23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 076-228456
Offentliggjort
18.04.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Kalundborg Varmeforsyning A/S

Udbud af kontrakt om design, udvikling og levering af samlet løsning til opbevaring, håndtering og integration af data


Kalundborg Varmeforsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Varmeforsyning A/S
CVR-nummer: 31774985
Postadresse: Dokhavnsvej 15
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 4400
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Katrine Elkjær-Holm
E-mail: ake@horten.dk
Telefon: +45 52344168
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0353a539-f434-4001-afad-0beb7eca70f4/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0353a539-f434-4001-afad-0beb7eca70f4/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0353a539-f434-4001-afad-0beb7eca70f4/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0353a539-f434-4001-afad-0beb7eca70f4/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt om design, udvikling og levering af samlet løsning til opbevaring, håndtering og integration af data

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte kontrakt omfatter design, udvikling og levering af samlet løsning til opbevaring, håndtering og integration af data. Løsningen er opdelt i tre delleverancer: en dataplatform, integrationsplatform og integrationsflader til Ordregivers eksisterende analyseplatform. Herudover omfatter kontrakten muligheden for efterfølgende tilkøb af vedligeholdelse, udvikling og uddannelse.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Kalundborg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter levering af en samlet løsning til opbevaring, håndtering og integration af varmemålerdata (Løsningen), opdelt i tre delleverancer; en dataplatform, en integrationsplatform, samt integrationssnitflader til Ordregivers eksisterende analyseplatform.

Idet Ordregiver ikke har lagt sig fast på en specifik arkitektur eller teknologi for Løsningen, er målet med udbuddet at udvælge en leverandør, som i samarbejde med Ordregiver, kan planlægge, designe og opsætte Løsningen i agilt projektforløb. Løsningen og tilbudsgiverens ydelser lægger derfor ikke fast, hvorfor Ordregiver har vurderet det mest hensigtsmæssigt, at den vindende tilbudsgiver afregnes efter medgået tid. Af samme årsag er kravsspecifikationen i bilag 2 udtryk for Ordregivers ønsker og behov til Løsningen, og indeholder ikke ufravigelige krav, eller mindstekrav. Det står derfor tilbudsgiver frit for at foreslå en løsningsarkitektur og teknologi, som bedst muligt opfylder Ordregivers ønsker (bilag 2).

Sideløbende med dette udbud, udbyder Ordregiver en kontrakt på levering af en måler- og hjemtagningsinfrastruktur til hjemtagning af varmedata. Det er disse data, som Løsningen under dette udbud skal kunne håndtere. Derfor er det vigtigt for Ordregiver, at dataplatformen (som er Delleverance 1) er leveret og idriftsat på det tidspunkt, hvor de første nye målere fra målerudbuddet er installeret. Ordregiver forventer, at dette vil være den 1. november 2023, hvorfor tilbudsgiver bedes levere en tidsplan for Overtagelse af dataplatformen (Delleverance 1) ud fra denne dato (bilag 1).

Det er et særligt vigtigt ønske for Ordregiver, at Ordregiver opnår det fulde ejerskab til Løsningen, ligesom Ordregiver også ønsker selv at drifte Løsningen via sin faste driftsleverandør. Kontrakten omfatter derfor ikke drift af Løsningen.

Efter levering og overtagelse af alle tre delleverancer, ønsker Ordregiver mulighed for at tilkøbe bistand til fx vedligeholdelse, videreudvikling eller yderligere uddannelse af Ordregivers personale.

Ordregiver har overvejet mulighederne for at opdele den udbudte kontrakt, men har fravalgt dette, da en opdeling forventes at medføre en række uhensigtsmæssige tekniske og juridiske snitflader med deraf følgende økonomiske risici og transaktionsomkostninger.

Ordregiver kan vælge at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud. Hvis ordregiver vælger at indlede forhandlinger, er Ordregiver indstillet på at forhandle om alle dele af udbudsmaterialet, idet disse forhandlinger dog ikke kan føre til ændring(er) af vilkår, som efter omstændighederne må betragtes som grundlæggende. Ordregiver forbeholder sig retten til at gennemføre flere forhandlingsrunder. Endvidere forbeholder Ordregiver sig retten til at forhandle skriftligt med tilbudsgiverne, dvs. uden afholdelse af forhandlingsmøder.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningens kvalitet / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer, ressourcer og tidsplan / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten af 2 x 12 måneder

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der modtages ansøgninger fra flere end 3 egnede virksomheder, vil Ordregiver udvælge de 3 virksomheder, der har de mest relevante referencer.

Ved vurdering af hvilke virksomheder, der har de mest relevante referencer vil Ordregiver lægge vægt på følgende:

Ved vurdering af, hvilke referencer der udgør de mest relevante, vil Ordregiver lægge vægt på følgende:

 I hvor høj grad, at referencerne er sammenlignelige med de udbudte ydelser, herunder særligt i forhold til 1) opbevaring, håndtering og integration af data, 2) om referencekunden selv ejede løsningen, 3) om løsningen var kundespecifik, og 4) om løsningen var modulerbar i forhold til skalérbarhed.

 Referencernes alder (nyere referencer vil blive vurderet mere relevant end ældre referencer).

 Referencen teknologisk indeholder opsætning i cloud og dertilhørende services.

Ordregiver vil ved udvælgelsen lægge vægt på de oplysninger, som ansøgerne har afgivet i ESPD'et, se afsnit 2.3.3. De virksomhedens ansvar, at oplysningerne i ESPD'et indeholder oplysninger, der sætter Ordregiver i stand til at vurdere ovenstående udvælgelsesparametre.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver kan forlænge kontrakten af 2 x 12 måneder

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For det seneste afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende:

 Ansøgers soliditetsgrad i %.

 Ansøgers egenkapital i DKK.

Med "det seneste afsluttede regnskabsår" forstås det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Hvis ansøger ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi ansøger er etableret inden for det seneste år, skal ansøger anføre dette i ESPD'et.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at få tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige for Ordregiver.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Hvis en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligtelser under den udbudte kontrakt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

-Soliditetsgrad på minimum 20 % i det seneste afsluttede regnskabsår. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders formåen skal både tilbudsgivers og den støttende enheds egenkapital og aktiver anvendes ved udregningen af soliditetsgraden. Er tilbudsgiver et konsortium skal samtlige deltagere i konsortiets egenkapital og aktiver anvendes ved udregningen.

-En positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

- 2 referencer vedrørende en kontrakt om levering af en løsning til op-bevaring, håndtering og integration af data udført inden for de seneste 3 år.

- 1 reference vedrørende en kontrakt om levering af en it-løsning til en forsyningsvirksomhed udført inden for de seneste 3 år.

Referencerne bør indeholde: Modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson), tidspunkt for opgavens udførelse og beskrivelse af projektets art og omfang. Disse referencer kan tillige anvendes til brug for udvælgelsen, se afsnit 2.3.4 om yderligere oplysninger.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for ansøgers tekniske kapacitet.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil ansøger blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

- Ansøger skal have udført mindst to opgaver i de seneste 3 år vedrørende levering af en løsning til opbevaring, håndtering og integration af data.

- Ansøger skal have udført mindst én opgave i de seneste 3 år vedrørende levering af en it-løsning til en forsyningsvirksomhed.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten har en varighed på 4 år, med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder.

Det er et vigtigt krav for ordregiver, at denne opnår ejerskab til den udviklede løsning.

Leverandørens ydelser leveres efter medgået tid til de i kontrakten fastsatte timepriser pr medarbejderkategori, jf. bilag 3 og 4.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/05/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/05/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/04/2023

Send til en kollega

0.047