23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 076-229838
Offentliggjort
18.04.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Kredsløb Genbrug P/S

Drift, vedligehold, videreudvikling samt optimering af Applikationen AROSia


Kredsløb Genbrug P/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kredsløb Genbrug P/S
CVR-nummer: 40831959
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Vicki Hald Neergaard
E-mail: vhc@kredslob.dk
Telefon: +45 41873336
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kredslob.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/281ce873-92a4-499d-806e-e3923835674f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/281ce873-92a4-499d-806e-e3923835674f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/281ce873-92a4-499d-806e-e3923835674f/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Drift, vedligehold, videreudvikling samt optimering af Applikationen AROSia

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler drift, vedligehold, videreudvikling samt optimering af Applikationen AROSia.

AROSia er et specialudviklet, driftskritisk affaldssystem, som anvendes til administration af affaldsindsamling i Aarhus Kommune.

Den udbudte opgave er beskrevet nærmere i kontrakten med tilhørende bilag

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omhandler drift, vedligehold, videreudvikling samt optimering af Applikationen AROSia.

AROSia er et specialudviklet, driftskritisk affaldssystem, som anvendes til administration af affaldsindsamling i Aarhus Kommune.

Den udbudte opgave er beskrevet nærmere i kontrakten med tilhørende bilag

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation / Vægtning: 30%
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveforståelse/procesbeskrivelse / Vægtning: 30%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Med et varsel på mindst 6 måneder til udgangen af den ordinære kontraktperiode kan Kredsløb Genbrug P/S forlænge Kontrakten på uændrede vilkår med 24 måneder. Med et varsel på mindst 6 måneder til udgangen af første forlængelse på 24 måneder kan Kredsløb Genbrug P/S forlænge Kontrakten på uændrede vilkår med yderligere 24 måneder, således at den samlede maksimale forlængelse udgør 48 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Kredsløb Genbrug P/S prækvalificerer på baggrund af de i udbudsmaterialet anførte udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier. Såfremt der er flere ansøgere, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere, der bedst muligt opfylder følgende udvælgelseskriterier:

Bedst mulige referencer vurderet på baggrund af de adspurgte informationer i udbudsbetingelsernes afsnit 2.7.2.2 ”Teknisk og/eller faglig kapacitet” (referencer).

Det vil vægtes positivt, at der synliggøres erfaring – som hovedleverandør – med drift, vedligehold, videreudvikling samt optimering af IT-applikationer/-administrationer lig den udbudte opgave (driftskritiske administrationssystemer til håndtering af mange/mange forskellige kundeforhold i affaldsselskaber/forsyningsselskaber i stil med Kredsløb).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beløbet i "Anslået samlet værdi" (II.1.5) ) og "Anslået værdi" (II.2.6)) er opgjort hen over 9-årig periode (en ordinær kontraktperiode på 5 år samt en samlet maksimal forlængelse på 48 måneder).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD angive nøgletallet ”Soliditetsgrad” (feltet ”Finansielle nøgletal”) for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav: Kredsløb Genbrug P/S accepterer kun ansøgninger fra ansøgere/leverandører, som i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår

• Har haft en soliditetsgrad på minimum 20 %.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD (feltet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type”) angive de betydeligste referencer for:

Levering af drift, vedligehold, videreudvikling samt optimering af IT-applikationer/-systemer

udført inden for de seneste 3 år forud for ansøgningsfristen.

Der skal angives 3 referencer.

Ift. hver reference skal følgende som minimum angives:

• Navn på ordregiver/kunde samt kontaktperson hos ordregiveren/kunden med telefonnummer og/eller mailadresse,

• Kort og præcis opgavebeskrivelse (hvilke system(er)/ydelser leverancen dækker)

• Ansøgerens/Leverandørens rolle(r), opgaver og ansvar ift. referencen (såfremt referencen er udført af en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortium) skal det klart fremgå, hvilke produkter/ydelser de respektive deltagere har leveret).

• Udførelsesperiode,

• Kontraktsum (omsætning for referencen).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøgeren/leverandøren minimum har 1/en reference, som dokumenterer, at ansøgeren/leverandøren har erfaring – som hovedleverandør – med Microsoft Dynamics 365 og med drift, vedligehold, videreudvikling og/eller optimering både som en on-premise-løsning og som en cloud-løsning.

Mindstekravet kan opfyldes ved én reference, som indeholder alle de ovenfor nævnte elementer eller ved en kombination af referencer fra flere kunder, så længe referencerne samlet godtgør, at ansøgeren/leverandøren har erfaring med alle de ovenfor nævnte elementer.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten med tilhørende underbilag indeholder bodsbestemmelser, databehandleraftale samt vilkår vedr. samfundsansvar (CSR) og arbejdsklausul.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/05/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 07/06/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § § 134a, 135 og 136 gælder i dette udbud de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

Kredsløb Genbrug P/S er således forpligtet til at udelukke en ansøger/leverandør, der er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde (medmindre ansøgeren/leverandøren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

• Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område.

• Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling.

• Kredsløb Genbrug P/S har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren/leverandøren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning.

• Har væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller lignende sanktion.

• Kredsløb Genbrug P/S kan påvise, at ansøgeren/leverandøren uretmæssigt har forsøgt at påvirke Kredsløb Genbrug P/S' beslutningsproces, hvis ansøgeren/leverandøren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren/leverandøren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.

• Ansøgeren/Leverandøren har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren/leverandøren er etableret.

Til dokumentation for at ansøgeren/leverandøren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og overholder mindstekravene til egnethed skal ansøgeren/leverandøren, når Kredsløb Genbrug P/S anmoder herom, fremlægge følgende:

- Serviceattest (inkl. Politiets logo) eller tilsvarende dokumentation for, at ansøgeren/leverandøren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

- Underskrevet tro- og love-erklæring vedr. russisk etablering og ejerskab (jf. forordning 2022/576) .

- Ansøgerens/leverandørens revisorpåtegnede årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor ansøgeren/leverandøren er etableret. Ansøgeren/leverandøren kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Kredsløb Genbrug P/S vurderer passende, hvis ansøgeren/leverandøren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Kredsløb Genbrug P/S forlanger.

- Referencelisten fra ESPD betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne. Kredsløb Genbrug P/S forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

Der ydes ikke vederlag for deltagelse i prækvalifikationsansøgning, tilbudsafgivelse og forhandling forud for en evt. aftaleindgåelse.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/04/2023

Send til en kollega

0.046