23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 079-235282
Offentliggjort
21.04.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Økonomistyrelsen

Rammeaftale om Rekrutteringsløsning til staten


Økonomistyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Økonomistyrelsen
CVR-nummer: 10213231
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1301
Land: Danmark
Kontaktperson: Per Brogaard
E-mail: peb@oes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/415bca65-009e-4ba8-beae-e5b954348f2d/homepage
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/415bca65-009e-4ba8-beae-e5b954348f2d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/415bca65-009e-4ba8-beae-e5b954348f2d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/415bca65-009e-4ba8-beae-e5b954348f2d/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om Rekrutteringsløsning til staten

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Økonomistyrelsen udbyder en rammeaftale om levering af en rekrutteringsløsning til staten. Løsningen skal understøtte ansættelsesprocessen effektivt med fokus på høj brugervenlighed.

Økonomistyrelsen forventer, at leverandørens ydelser skal bestå af først implementering og derefter adgange/licenser, drift og vedligehold af en modulært opbygget standard cloud løsning med mulighed for individualisering gennem konfiguration. Det forventes, at der er en høj grad af fleksibilitet, hvad angår import og eksport af data fra andre systemer og kilder, da data enten fødes i andre systemer eller skal viderebearbejdes i andre systemer. Økonomistyrelsen har en forventning om, at der tilbydes en markedsudbredt velfungerende eksisterende løsning, og Økonomistyrelsen forventer dermed også et minimum af nyudvikling.

Der indgår funktionelle optioner på understøttelse af ansættelsesudvalg og etablering af hjemmeside til arbejdsgiver promovering, samt på slutbrugersupport og kontraktforlængelse.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 85 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72243000 Programmeringstjenester
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet angår en rammeaftale, hvor de begunstigede offentlige Institutioner, jf. rammeaftalens bilag A,

kan tilsluttet sig SeR i indtil fire år fra rammeaftalens ikrafttræden. Herefter kan der ikke tilsluttes yderligere Institutioner.

Der vil samtidigt med indgåelsen af rammeaftalen blive tildelt og indgået én (1) leverancekontrakt, der justeres i takt med, at Institutioner tilslutter sig SeR. Denne kontrakt kan med reguleringsmekanismer skaleres op og ned i henhold til Økonomistyrelsens og de tilsluttede Institutioners konkrete behov. Kontrakten har en løbetid, der strækker sig ud over rammeaftalen, og regulerer alle forhold vedrørende den tilbudte løsning. Økonomistyrelsen er i alle henseende aftale- og kontaktpart, og enhver kommunikation mellem parterne, uanset hvilken Institution et eventuelt konkret forhold angår, skal derfor ske via Økonomistyrelsen, jf. i øvrigt kontraktens bilag 4 Governance (dog kan visse supportydelser leveres direkte til slutbrugere). Økonomistyrelsen stiller herefter i henhold til egne procedurer den tilbudte løsning til rådighed for de tilsluttede Institutioner. Fra rammeaftalens start er der 56.000 årsværk tilsluttet, svarende til den obligatoriske tilslutning af statslige Institutioner.

Se også pkt. II.1.4) og pkt. IV.3)

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 85 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Efter indgåelse af rammeaftalen indgås også en kontrakt med en varighed på 8 år + 2x1 år i option. Den samlede varighed kan således bliver op til 10 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Økonomistyrelsen agter at udvælge tre ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud. Udvælgelsen vil ske blandt de ansøgere, der opfylder mindstekravene og ikke befinder sig i en relevant udelukkelsesgrund.

Økonomistyrelsen vil udvælge de ansøgere, der skønnes bedst egnede til at løfte opgaverne omfattet af rammeaftalen og kontrakten. I denne vurdering vil Økonomistyrelsen lægge vægt på, at ansøger viser tydelig erfaring med implementering, drift, support og vedligeholde af en løsning af tilsvarende størrelse, indhold og kompleksitet som den udbudte. Udvælgelsen vil ske på baggrund af de i ESPD’et oplyste referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er option på forlængelse af den indgåede kontrakt på 2x1 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger (eller en støttende enhed) udelukkes fra deltagelse i udbuddet, hvis denne er omfattet af én eller flere af følgende obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. Udbudslovens § 134 a, § 135, stk. 1 - 3 og § 136, stk. 1, nr.1-4.

Tillige udelukkes en ansøger hvis denne er omfattet af én eller flere af de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 3 og 5.

En ansøger udelukkes således, hvis der ikke kan svares ”nej” til de i ESPD del III afsnit A-C nævnte udelukkelsesgrunde. Dette gælder dog ikke, hvis ansøgeren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for at ansøger er pålidelig, jf. Udbudslovens § 138, eller hvis udelukkelsesgrunden vil være forældet på tidspunktet for beslutning om tildeling.

Der henvises til Udbudslovens § 134 a - 137 for yderligere beskrivelse af udelukkelsesgrundene, samt hvilken dokumentation den vindende tilbudsgiver skal kunne fremlægge, hvis Kunden anmoder herom.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse følgende om sin økonomiske formåen. Dette gøres i Ethics under fanen ”Udvælgelse”.

- Årsomsætning for de 3 seneste disponible årsregnskaber

- Egenkapital i de 3 seneste disponible årsregnskaber

- Soliditetsgrad i de 3 seneste disponible årsregnskaber

Soliditetsgraden beregnes som ansøgers samlede egenkapital i forhold til virksom-hedens samlede aktiver udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således: egen-kapital x 100 /samlede aktiver = soliditetsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles følgende tre mindstekrav til økonomisk formåen:

1. Ansøgers årsomsætning skal i hvert de 3 seneste disponible årsregnskaber udgøre minimum DKK 30 mio.

2. Ansøgers egenkapital skal i hvert af de 3 seneste disponible årsregnskab være positiv.

3. Ansøgers skal have haft en soliditetsgrad på mindst 15 % i hvert de 3 seneste disponible årsregnskab.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive op til fem relevante referencer i ESPD, der maksimalt er tre år gamle. Angives der flere end fem referencer, vil Økonomistyrelsen alene tage udgangspunkt i de fem første af de af ansøger anførte referencer i Ethics under fanen ”Udvælgelse”.

Bemærk at hvis ansøger udgør et konsortium eller baserer sig på andre enheders tekniske formåen, må der samlet angives i alt fem referencer.

Ved relevante referencer menes referencer, der angår implementering, drift og vedligehold af talent management systemer svarende til den udbudte opgave.

Økonomistyrelsen vil alene lægge vægt på de dele af referencen, der ligger inden for den ovenfor anførte periode på tre år regnet fra ansøgningstidspunktet. Såfremt en reference delvist ligger uden for den angivne periode, skal det i ansøgningen oplyses, hvilke dele af referencen, der er leveret inden for den angivne periode.

I hver reference skal ansøger beskrive følgende:

1. Beskrivelse: Beskrivelse af referenceopgaven samt oplysninger om den rolle, som ansøgeren har haft i forbindelse med opgaven, herunder beskrivelse af systemet, antallet af brugere, antallet af lokationer eller andre relevante oplysninger, der gør det muligt for Kunden at vurdere referencens omfang og sammenlignelighed. Bemærk, at der ikke ønskes en fuld løsningsbeskrivelse, men primært en beskrivelse af forhold, der gør, at Økonomistyrelsen kan fastslå, om referencen er sammenlignelig med de opgaver, der indgår under rammeaftalen og kontrakten.

2. Omfang: Opgavens værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven.

3. Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato eller forventet dato for færdiggørelsen (slutdato) af opgaven.

4. Modtager: Kundenavn inkl. kontaktperson, e-mailadresse og telefonnummer på denne.

Ansøger bedes bestræbe sig på at beskrive referencen så kortfattet som muligt og ikke på mere end én normalside (2.400 anslag inkl. mellemrum). Såfremt der vedlægges referencebeskrivelser ud over én normalside, vil Økonomistyrelsen alene vurdere på den første normalside.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1. Der er ikke mindstekrav til ansøgers tekniske formåen.

De af ansøger oplyste referencer vil blive anvendt til at identificere hvilke ansøgere, der bedst opfylder de objektive kriterier for udvælgelsen, og dermed skal prækvalificeres.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Økonomistyrelsen har en forventning om, at der tilbydes en markedsudbredt velfungerende eksisterende løsning, og Økonomistyrelsen forventer dermed også et minimum af nyudvikling. Det betyder at 80-90 pct. af kontrakten vil være implementering og driftsydelser, hvorfor kontraktregimet fra K04 er benyttet som skabelon for kontrakten, dog tilpasset med respekt for de immaterielle rettigheder et standardsystem er behæftet med. Det betyder også, at visse standardbilag er ”udgået”, men at den overordnede struktur i K04 består.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 012-031315
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/05/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 02/06/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet angår en rammeaftale, hvor de begunstigede offentlige Institutioner, jf. rammeaftalens bilag A, kan tilsluttet sig SeR i indtil fire år fra rammeaftalens ikrafttræden. Herefter kan der ikke tilsluttes yderligere Institutioner.

Der vil samtidigt med indgåelsen af rammeaftalen blive tildelt og indgået én (1) leverancekontrakt, der justeres i takt med, at Institutioner tilslutter sig SeR. Denne kontrakt kan med reguleringsmekanismer skaleres op og ned i henhold til Økonomistyrelsens og de tilsluttede Institutioners konkrete behov. Kontrakten har en løbetid, der strækker sig ud over rammeaftalen, og regulerer alle forhold vedrørende den tilbudte løsning.

Økonomistyrelsen er i alle henseende aftale- og kontaktpart, og enhver kommunikation mellem parterne, uanset hvilken Institution et eventuelt konkret forhold angår, skal derfor ske via Økonomistyrelsen, jf. i øvrigt kontraktens bilag 4 Governance (dog kan visse supportydelser leveres direkte til slutbrugere).

Økonomistyrelsen stiller herefter i henhold til egne procedurer den tilbudte løsning til rådighed for de tilsluttede Institutioner. Fra rammeaftalens start er der 56.000 årsværk tilsluttet, svarende til den obligatoriske tilslutning af statslige Institutioner.

Ansøgninger, tilbud, bilag, spørgsmål og øvrig kommunikation i udbuddet og i kon-traktperioden skal affattes på dansk. Dokumentation, der ikke foreligger på dansk, kan dog være på engelsk.

Såfremt samtlige begunstigede Institutioner tilslutter sig SeR, vil der i alt være maksimalt 200.000 årsværk tilsluttet til løsningen. Dette antal årsværk er således også den maksimale ramme for rammeaftalen.

Dertil kommer den værdi, Økonomistyrelsen forventer, der ligger i kontrakten i forhold til implementering, undervisning samt timebaserede ydelser, der til sammen ikke kan overstige 45 mio. kr. Den anslåede værdi af rammeaftalen er fastsat ud fra fuld udnyttelse af rammen for implementering og timebaserede ydelser med tillæg af den anslåede værdi for 150.000 årsværk i ti år (inklusive optioner). Det giver en anslået værdi på i alt 85 mio. kr.

Økonomistyrelsen har valgt at anslå værdien ud fra 150.000 årsværk som et realistisk tal, på baggrund af den erfaring Økonomistyrelsen har med den hidtidige drift af eksisterende rekrutteringsløsning samt forventningen til den nye løsning.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/04/2023

Send til en kollega

0.047