23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 079-238950
Offentliggjort
21.04.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbud af Ejendomsadministrationssystem


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Rawand Sabir
E-mail: l80j@kk.dk
Telefon: +45 29168797
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/200002483.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/200002483.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Ejendomsadministrationssystem

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på et It-system til varetagelse af administrationen af ejendomme, der er ejet eller lejet af Københavns Kommune. Pt. administrerer Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) 2,65 mio. m2, og den fortsat stigende befolkningstilvækst i København medfører, at der bygges, indlejes og købes flere m2. De sidste fire år er antallet af m2, som KEID administrerer, steget med gennemsnitligt 90.000 m2 om året.

Ejendomsadministrationsområdet i KEID har karakter af mange tilbagevendende processer med stor volumen, såsom udarbejdelse af drifts- og forbrugsregnskaber, opkrævning og regulering af leje mv., hvilket stiller krav til et System om at kunne løfte dette på en overskuelig og automatiseret måde.

Tryk her https://permalink.mercell.com/200002483.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48000000 Programpakker og informationssystemer
48100000 Branchespecifik programpakke
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Systemet skal overordnet indeholde funktionaliteter og varetage de opgaver som fremgår nedenfor:

- Ejendom- lejemål- og beboerstyring, inkl. integration til KASA (Facility Management)

- Opkrævning og tilbagebetaling af huslejerelaterede udgifter (NemKonto)

- Udarbejdelse af ejendomsrelaterede regnskaber (forbrug, skatter/afgifter m.fl.)

- Dannelse og masseudsendelse af breve til interessenter via Digital Post

- Journalisering i København Kommunes journaliseringssystem eDoc

- Rapportering og mulighed for at lave dataudtræk

- Finansmodul integreres med økonomisystemet Kvantum (SAP)

- Modul til håndtering af debitorer

- Kontrakten omfatter desuden drift, vedligeholdelse og support i hele kontraktperioden

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil ved udvælgelsen af ansøgere lægge vægt på ansøgernes mest relevante referencer ud fra følgende betragtninger:

A. Referencer, der i højest mulig grad svarer til kontraktens genstand som beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 3.

B. I hvor høj grad der er sket levering af det IT-system som referencen vedrører, herunder om der er indtrådt en overtagelsesdag og om der har været gennemført en overtagelses- henholdsvis driftsprøve og om disse prøver er godkendt af Kunden.

C. I hvor høj grad de konkrete referencekunder har en størrelse og kompleksitet svarende til Ordregivers.

D. Følgende momenter vil ligeledes blive tillagt vægt ved vurderingen af referencernes relevans:

D.a. Kontraktsum, idet høj kontraktsum vægter højere.

D.b. At referencekunder er kommuner eller andre offentlige myndigheder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Følgende optioner er beskrevet i Kontraktens Bilag 2 (Kravspecifikation) afsnit 6:

Option 1: Levering af supplerende uddannelsesmoduler til brugerne af den udbudte genstand.

Option 2: Levering af mobilapplikation som kan anvendes til udarbejdelse af en række rapporter, herunder indflytnings-, førsyns- og fraflytningsrapporter.

Option 3: Levering af integration mellem den udbudte genstand og Ordregivers journaliseringssystem.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tidsrammen for levering fremgår af udbudsmaterialet. Den udbudte kontrakt er tidsubegrænset. Den under pkt. II.2.7 oplyste varighed er udtryk for varigheden af Ordregivers uopsigelighedsperiode. Kontrakten er ikke opdelt i delkontrakter og årsagen hertil fremgår af udbudsbetingelserne. Forhandlingsforløbet er nærmere beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 7.5.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Krav til omsætning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger eller tilbudsgivers gennemsnitlige (middeltal) omsætning i de 3 seneste afsluttede regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 6.000.000,00 (ekskl. moms).

Ansøger eller tilbudsgiver skal dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved fremlæggelse af: Årsrapporter for de seneste tre afsluttede regnskabsår eller anden erklæring om Ansøger eller tilbudsgivers omsætning i de tre (3) seneste afsluttede regnskabsår, medmindre Ordregiver kan tilgå disse oplysninger via en offentlig tilgængelig kilde (CVR.dk eller lignende) eller årsrapport for det seneste afsluttede regnskabsår eller anden erklæring om tilbudsgivers omsætning i det seneste afsluttede regnskabsår, medmindre Ordregiver kan tilgå disse oplysninger via en offentlig tilgængelig kilde (CVR.dk eller lignende).

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Krav til referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger eller tilbudsgivers skal dokumentere sin tekniske og faglige formåen ved fremlæggelse af 2 referencer på levering af varer eller tjenesteydelser udført inden for de seneste 3 år, og som har lighed med kontraktens genstand, med angivelse af beløb og tidspunkter og den offentlige eller private modtager, jf. udbudslovens § 155, stk. 1, nr. 2.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 038-098638
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/05/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger/tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ansøger/tilbudsgiver vil ligeledes blive udelukket fra deltagelse såfremt denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2 og 6, medmindre ansøger/tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, stk. 1-3.

Ordregiver skal gøre opmærksom på, at der i henhold til Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, ifølge artikel 5k gælder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske selskaber og russisk kontrollerede selskaber mv.

Tilbudsgiver skal som følge heraf i forbindelse med afgivelse af tilbud underskrive den med udbudsmaterialet vedlagte tro- og loverklæring om dette forhold.

Der ydes ikke vederlag til deltagerne i forhandlinger.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige</p>

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/04/2023

Send til en kollega

0.046