23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 084-258516
Offentliggjort
28.04.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aarhus Universitet

Vindere

Kontrakt vedrørende levering af medieovervågning og medieanalyse

(30.06.2023)
Retriever Danmark A/S
Store Kongensgade 81
1264 København K

Medieovervågning og medieanalyse


Aarhus Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Universitet
CVR-nummer: 31119103
Postadresse: Nordre Ringgade 1
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisette Gerlach
E-mail: ldg@au.dk
Telefon: +45 93522862
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.au.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1ac4397f-dd53-4839-8352-b1704e050360/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1ac4397f-dd53-4839-8352-b1704e050360/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1ac4397f-dd53-4839-8352-b1704e050360/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Medieovervågning og medieanalyse

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler levering af medieovervågning og medieanalyse af Ordregivers samlede aktiviteter, herunder alle fakulteter, institutter og centre. Løsningen skal bidrage til en forenkling af Ordregivers kommunikationsarbejde ved bl.a. at give det fulde overblik over dagens medieomtale, ligesom der via en medieportal/system skal være mulighed for at genfinde, afrapportere og analysere på Ordregivers omtale.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Universitet

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver udbyder en Aftale om levering af medieovervågning og medieanalyse med udgangspunkt i en årlig volumen på: Medieovervågning af nationale medier: Omkring 30.000-40.000 nationale presseomtaler om året. Medieovervågning af internationale medier: Omkring 12.000-15.000 internationale presseomtaler om året. Medieovervågning Sociale medier: Omkring 60.000 - 70.000 hits. Medieanalyse: Omkring 15.000 - 19.000 nationale relevansbaserede presseomtaler om året. Ordregiver består af flere fakulteter, institutter og centre, hvorfor det er nødvendigt at indgå Aftale med en Leverandør, som kan levere en Løsning, hvor kildegrundlaget dækker bredt. En velfungerende Løsning af medieovervågning og medieanalyse er af afgørende betydning for Ordregivers kommunikationsarbejde. Det forventes dermed, at der tilbydes skræddersyede løsninger og værktøjer, som forenkler Ordregivers hverdag i kommunikationsarbejdet. På denne baggrund er det vigtigt, at den tilbudte Løsning afspejler Ordregivers eksisterende behov for en daglig medieovervågningsleverance af relevante nationale medier, relevante internationale webkilder samt relevante sociale medier. Herudover skal der tilbydes en Løsning, hvor der kan udarbejdes medieanalyser af nationale relevansbaserede presseomtaler. Løsningen skal desuden favne den nuværende teknologi, men til dels også fremtidige teknologier og medieudviklingen. Det er desuden nødvendigt, at der kan indgås Aftale med en Leverandør, som er i besiddelse af et beredskab bestående af fagligt stærke og erfarne medarbejdere, som kan supportere Ordregiver i den daglige problemløsning. Det er vigtigt for Ordregiver, at der er stort fokus på det daglige samarbejde mellem Ordregivers kontaktperson og de for opgaven udvalgte medarbejdere ved Leverandøren. For så vidt angår medieovervågningsleverancen ønsker Ordregiver en Løsning, som på baggrund af definerede søgeprofiler og søgeord sikrer en sammenhængende overvågning af nationale og internationale redaktionelle medier samt sociale medier, hvortil Ordregiver bliver omtalt. Det ønskes ligeledes, at søgestrengen kan udvides til andre relevante aktører, herunder andre universiteter, hvorved medieovervågningen favner den brede forskningsorienterede presseomtale i Danmark. I forhold til levering af medieanalyse ønsker Ordregiver en Løsning, der er digital og interaktiv med kodning for flere parametre, og som via datavisualisering og kunstig intelligens kan analysere relevant omtale af Ordregiver. Medieanalysen skal være baseret på en visualisering af, hvor bredt Ordregivers medieomtale når ud, hvor dominerende Ordregiver er i medieomtalen, hvordan Ordregiver bliver omtalt i medierne, hvordan Ordregiver har påvirket omtalen, samt benchmark med andre danske universiteter. I relation hertil ønsker Ordregiver, at Leverandøren opstiller en medieportal/system, som kan bruges i det daglige kommunikationsarbejde.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2023
Slut: 30/09/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er indskrevet en option på forlængelse i yderligere 3*12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Minimumskrav til egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers egenkapital skal i det seneste disponible regnskabsår være positiv.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal beskrive og dokumentere mindst én (1) tilsvarende og relevant reference inden for de seneste tre (3) år, hvorved forstås en løbende leverance af medieovervågning og medieanalyse til den samme kunde over flere år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Med tilsvarende referencer forstår Ordregiver opgaver, der omfatter levering af medieovervågning og medieanalyse, enten til det offentlige eller det private. Med løbende leverancer forstår Ordregiver, at referencen skal basere sig på en kontrakt, hvor Tilbudsgiver kontinuerligt (minimum 2 år) har leveret medieovervågning og medieanalyse til modtageren, hvorved der ikke blot er tale om en enkeltstående leverance.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 060-176402
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/05/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/05/2023
Tidspunkt: 23:59
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen;

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4;

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgivestil Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens §12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/04/2023

Send til en kollega

0.062