23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 085-262093
Offentliggjort
02.05.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kontrakt om systemforvaltning af STARs Forretningssystemer


Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
CVR-nummer: 55568510
Postadresse: Vermundsgade 38
By: København Ø
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Nick Ekelund-Arenander
E-mail: NEA@star.dk
Telefon: +45 72217597
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://star.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340879
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=362556&B=BM
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=362556&B=BM
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om systemforvaltning af STARs Forretningssystemer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten omfatter systemforvaltning af STARs forretningssystemer samt rådgivning inden for områder i tilknytning til udvikling, videreudvikling og vedligeholdelse, herunder optimering og effektivisering

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 165 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Vermundsgade 38, 2100 København Ø

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

STAR skal fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik og understøtte udveksling af data på socialsikringsområdet med andre EU/EØS-lande. Til understøttelse af disse opgaver udvikler, vedligeholder, systemforvalter og driftsafvikler STAR et kompleks af delsystemer benævnt STAR’S Forretningssystemer. Eksempler herpå er Jobnet, DFDG og VITAS. Udbuddet omfatter alene systemforvaltning. Udvikling og vedligeholdelse varetages af et antal sideordnede udviklingsleverandører. Den primære drift varetages på kontrakt indgået med Statens IT.

Systemforvalter skal stille et fast systemforvaltningsteam. Opgaven forventes at kunne løses af et team på 15 fuldtidsallokerede konsulenter med mulighed for op- og nedskalering. Systemforvalter skal indgå i et forpligtende samarbejde med STAR og

udviklingsleverandørerne. Samarbejdet huses i fælles lokaler hos STAR. Samlet set benævnes samarbejdsorganisationen STAR City.

STARs Forretningssystemer indgår i et systemlandskab, der også omfatter kommunale sagsbehandlingssystemer og a-kassernes systemer. Der er en tæt integration systemerne imellem og systemforvalter skal derfor også samarbejde tæt med eksterne leverandører, fx i forbindelse med drift, test og release.

Systemforvalter indtager en central, koordinerende og integrerende rolle i STAR City med opgaver i relation til fælles processer, værktøjer og miljøer på tværs af udviklingsleverandører og eksterne leverandører.

Systemforvalters opgaver knytter sig til ydelserne drift, support af udviklingsteamene, 2. line support, administration, sikkerhed og arkitektur.

I forbindelse med drift har systemforvalter som væsentlige elementer ansvar for ITIL- processer, kontakt med STARs driftsleverandør, samt infrastruktur, herunder miljøer og værktøjer til understøttelse af udvikling, test, deployment, release og devops. I forbindelse hermed omfatter det løbende optimering samt feature toggle styring og overgang til trunk baseret udvikling med continuous deployment under anvendelse af bla. Kubernetes og Docker.

I forbindelse med support af udviklingsteamene har systemforvalter som væsentlige elementer ansvar for videnformidling om fælles miljøer, værktøjer og processer. Endvidere omfatter ansvaret udviklings- og testmiljøernes tilgængelighed og rette anvendelse, samt løbende optimering af den teknologiske understøttelse af hele den agile udviklingsproces, fx under anvendelse af Jira og GIT, med fokus med Developer Experience.

Systemforvalter varetager 2. line support i forbindelse med både driften og udviklingen af STARs Forretningssystemer, og sørger for visitering af supportsager til løsning, fx hos

udviklingsteamene, hos STAR eller hos driftsleverandøren.

I forbindelse med administration skal systemforvalter som væsentlige elementer administration af eksterne webserviceaftagere, vedligeholdelse af licenser og sikkerhedscertifikater samt for on- og off-boarding af medarbejdere i STAR City.

I forbindelse med sikkerhed skal systemforvalter som væsentlige elementer varetage implementering af en DevSecOps tilgang i STAR City, herunder yde rådgivning om sikkerhed og overvåge compliance.

I forbindelse med arkitektur skal systemforvalter som væsentlige elementer facilitere udvikling af målarkitektur samt vedligeholde og formidle en roadmap for udvikling af arkitekturen i STARs Forretningssystemer.

Ud over disse ydelser skal systemforvalter rådgive og støtte STAR i opgaver med tilknytning til STARs forretningssystemer, fx i form af projektledelse og krisestyring ved major incident. På tidspunktet for kontraktindgåelse er STAR i færd med modernisering af både forretningssystemerne, den understøttende infrastruktur og de it-miljøer, værktøjer og processer, der indgår heri. Systemforvalter skal understøtte STAR i denne proces.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 165 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 4 gange med ét års varighed pr forlængelse, således at den maksimale forlængelse af kontrakten derved er 4 år (48 måneder).

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der prækvalificeres i alt 4 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne til sammen dokumenterer erfaring med levering af ydelser, der er sammenlignelige med de udbudte ydelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle optioner.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår

Ansøgers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i seneste disponible årsrapport/årsregnskab, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/ årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i seneste disponible årsrapporter/ årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/ årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimum kræves en positiv egenkapital i seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i den disponible årsrapport/ årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i seneste disponible årsrapport/ årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IVB.

Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 30000000 DKK (30 millioner DKK) seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i seneste disponible årsrapporter/ årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Ordregiveren ser gerne, at oversigten indeholder følgende oplysninger:

-En klar beskrivelse af leverancen, herunder hvilke af de under punkt II.2.4 anførte ydelser, leverancen har bestået af herunder hvilke teknologier leverancen har været baseret på

-Ansøgerens rolle(r) i forbindelse med leverancens udførelse

-Tidspunktet for udførelsen

-Den økonomiske værdi af leverancen, som ansøgeren har leveret, samt

-Modtager af leverancen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9. Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Der kan maksimalt angives 5 leverancer (referencer), uanset om der er tale om en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives et antal leverancer (referencer), der overstiger dette maksimum, vil der alene blive lagt vægt de første 5 leverancer (referencer). Leverancer (referencer), der ligger herudover, vil der blive set bort fra.

Såfremt ansøger baserer sig på andre virksomheders tekniske kapacitet og ansøgningen indeholder flere end 5 referencer, vil de referencer, der fremgår af ansøgers eget ESPD dokumentet i denne henseende blive anset som de første referencer. Hvis ansøger er en sammenslutning anses referencerne fra den ledende virksomhed som værende de første. Såfremt det ud fra denne metode ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4, skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3 og hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Samfundsansvaret som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som er formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder gælder. ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

Opgaver i forbindelse med opfyldelsen af Kontrakten, hvor behovet for sikkerhedsgodkendelse er sagligt begrundet, herunder medarbejdere og underleverandører, skal kunne sikkerhedsgodkendes til niveauet »Til tjenestebrug«, jf. cirkulære nr. 10338 af 17.12.2014 om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt.

Ordregiver vurderer, at indgåelse af kontrakten kan være omfattet af krav om tilladelse efter investeringsscreeningsloven. Se nærmere i udbudsbetingelserne.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 043-126753
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/06/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt 1.3. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver(versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Orienteringsmøde afholdes den 8. maj 2023 kl.12:00.

Kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem.

Spørgsmål forud for anmodning om prækvalifikation skal stilles senest den 25. maj 2023. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes.

Spørgsmål forud for afgivelse af indledende tilbud skal stilles senest den 4. september 2023. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes.

Spørgsmål forud for afgivelse af endeligt tilbud skal stilles senest den 8. januar 2024. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes.

Generelt bedes interesserede holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, samt § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III. 1.2 og III.1.3, herunder til brug for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9.

Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne.

Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne bliver tildelt kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og nr. 3, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudsloven.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/04/2023

Send til en kollega

0.078