23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 086-265280
Offentliggjort
03.05.2023
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Tønder Kommune

Vindere

Fagsystem til Arbejdsmarkedsområdet - Indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19 - SaaS-Cloud - Direkte tildeling

(11.07.2023)
KMD A/S
Lautrupparken 40-42
2750 Ballerup

Fagsystem til Arbejdsmarkedsområdet - indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19 - SaaS-Cloud - Direkte tildeling


Tønder Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Tønder Kommune
CVR-nummer: 29189781
Postadresse: Wegners Plads 2
By: Tønder
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6270
Land: Danmark
Kontaktperson: Bram van Leeuwen
E-mail: bvl1@toender.dk
Telefon: +45 929379
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.toender.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Fagsystem til Arbejdsmarkedsområdet - indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19 - SaaS-Cloud - Direkte tildeling

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Leveringsaftalen omfatter et fagsystem til Arbejdsmarkedsområdet i Tønder Kommune, som agtes indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19 - SaaS-Cloud - Delaftale II - Direkte tildeling.

Tønder Kommune har anvendt SKI`s hjælpeværktøj - FORM/STORM - til at identificere potentielle leverandører på SKI rammeaftalen:

- KMD A/S - Momentum

- J.H. Schultz Information A/S - Facit

Tønder Kommune har i pkt. II.2.4. angivet den forretningsdækning og den servicekapacitet (behovsopgørelse), som er kommunens krav til servicens funktionalitet.

Ud fra denne behovsopgørelse har Tønder Kommune nærlæst indholdet af alle funktionelle tilkøbsydelser fra begge potentielle leverandører, samt foretaget tilvalg af nødvendige tilkøbsydelser, for at kunne opfylde behovsopgørelsen

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 8 228 493.75 DKK / Højeste bud: 8 496 520.20 DKK taget i betragtning
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72240000 Systemanalyse og programmering
72250000 System- og supporttjenester
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72300000 Datatjenester
72416000 Applikationsudbydere
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Tønder Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Basis for behovsopgørelse:

Nærværende afsnit beskriver Tønder Kommunes krav til en kommende løsning.

SKI-tildelingen sker i en tid med stor usikkerhed om den fremtidige opgaveløsning på arbejdsmarkedsområdet i kommunerne. Regeringen vil nytænke og reformere beskæftigelses-indsatsen, så udgifterne hertil reduceres med 3 mia. kr. i 2030. Det skal ske ved at nedlægge jobcentrene, sætte kommunerne fri af statslige proceskrav og prioritere de indsatser, der hjælper ledige tættere på arbejdsmarkedet. Aktuelt afventes nærmere hvad det vil betyde i praksis. Samtidig er vi på arbejdsmarkedsområdet i gang med at udmønte større besparelser, som led i udmøntningen af nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen, hvor der samlet skal hentes en besparelse på landsplan på 1 mia. kr.

Tønder Kommunes behovsopgørelse:

Tønder Kommune ønsker en løsning, der understøtter Jobcenteret og Integrationsafdelingens medarbejdere i forhold til deres lovgivningsmæssige opgaver inden for beskæftigelses- og integrationsområdet. Systemet skal anvendes internt i den daglige sagsbehandling på tværs af ydelsesgrupper og i den virksomhedsrettede indsats.

Tønder Kommunes fagsystem på beskæftigelses- og integrationsområdet skal anvendes i sammenhæng med flere andre systemer, der er med til at understøtte indsatsen på området.

1) Lovgivning på beskæftigelses- og integrationsområdet.

fagsystemet skal løbende tilpasses, så systemets funktioner løbende er i overensstemmelse med de love og regler, som regulerer jobcentrenes opgaveløsning og IT-understøttelsen af denne. Fagsystemet skal dermed overholde kravene for de gældende bekendtgørelser vedr. beskæftigelses- og integrationsområdet. Fælles datagrundlag - Jobcenterløsningen skal løbende leve op til Styrelsen for Arbejdsmarked- og Rekrutterings krav fastsat i den til en hver tid gældende bekendtgørelse om det fælles datagrund-lag – den såkaldte databekendtgørelse: ”Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet”.

2) Leverandøren skal have en ”Hotline” til rådighed

3) Integration til ekstern breveditor – der giver mulighed for at redigere i breve

4) KOMBIT snitflader

5) Integration til KY

6) Integration til KSD

7) Integration til Netforvaltning Sundhed og Mediconnect

8) Håndtere samarbejdet med Anden aktør i fagsystemet. Når jobcenteret overlader det til andre aktører at udføre sagsbehandling, skal anden aktør have mulighed for at registrere direkte i fagsystemet. Der skal være mulighed for at lave begrænsninger, så anden aktør kun har adgang til borgere, de arbejder med i fagsystemet.

9) Understøttelse af virksomhedsindsatsen og herunder jobformidling og samarbejdet på tværs af jobcentre om deling af jobordrer. Samt understøttelse af match til den enkelte jobordre.

Systemet skal give overblik over udbuddet af job. Der skal derfor i systemet være mulighed for at samle og udsøge alle kommunens jobordrer (støttet beskæftigelse). Det skal være muligt at oprette virksomhedspraktikker og ordinære jobordrer både fra kontoret og ude på virksomheden.

Fagsystemet skal sikre formidlingen til jobordrerne, herunder ved at udsøge på CV´er fra Jobnet. Fagsystemet skal også automatisk kunne forslå match til den enkelte jobordre på baggrund af prædefinerede kriterier. Fagsystemet skal kunne udstille et overblik over borgerens match i forhold til aktuelle jobordrer og støttede beskæftigelsesmuligheder i borgerens sag

Fagsystemet skal kunne vise et overblik og journalisere notater om virksomhedskontakt og -besøg. Samtidig skal det være muligt at oprette markeringer, udsøge på markeringer og sende digital post til virksomheder.

I Tønder Kommune samarbejder vi med de øvrige sønderjyske kommuner omkring rekrutteringssamarbejdet, hvorfor fagsystemet skal understøtte deling af jobordrer, og muligheden for formidling på jobordrer på tværs af udvalgte kommuner.

10) Udsendelse af brev til flere borgere og virksomheder på en gang

11) Uddannelse af 12 superbrugere, der skal kunne ud

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er mulighed for at foretage en forlængelse af aftalen med op til 2 x 24 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beregningsgrundlaget for prissætningen - direkte tildeling - er under en forudsætning af en kontraktperiode på 120 måneder.

Prisberegnings-grundlaget er foretaget d. 28.4.2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Tildelingen er sket jf. retningslinjer på SKI 02.19 - Saas-Cloud - Direkte tildeling.

Følgende er der indkalkuleret i pris-sammenligningsgrundlaget mellem de 2 tilbudte fagsystemer:

• Beregningsdato/tildelingsdato: 28.4.2023

• Beregningsperiode: 120 måneder

• Indbyggere: 36.878

• Serviceniveau: Sølv

• Overtagelse: Simpel

• J.H. Schultz Information A/S - Fasit kerneydelser + funktionelle tilkøbsydelser:

o FT04 – Integration Medi-connect og Net-forvaltning Sundhed

o FT06 – Understøttelse for rekrutteringssamarbejde

o FT10 – Anvendelse af andre aktører

• KMD A/S - Momentum kerneydelse + funktionelle tilkøbsydelser:

o FT03 – Integration til ekstern brev editor

o FT11 – Integration til Netforvaltning Sundhed og Mediconnent

o FT12 – Markedsplads

o FT13 – Det gode match

o FT15 – Massehåndtering

• Superbrugeruddannelse: 12

• Konsulent-timer:

o Konsulent: 40 timer

o Seniorkonsulent: 10 timer

o Chefkonsulent: 10 timer

Inklusive overtagelser og exit.

Tilvalg af funktionelle tilkøbsydelser er sket under forudsætning af oplistede behovsopgørelse jf. pkt. II.2.4.

Leverandørernes beskrevne services, integrationsmuligheder og funktionelle tilkøbsydelser på SKI 02.19, kan virke beskedne - og kan eventuelt misfortolkes af en potentiel ordregiver.

Derfor vælger Tønder Kommune inden kontraktindgåelse, at offentliggøre en profylakse - Bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed.

Derved har potentielle leverandører muligheden for – inden for en 10 dages frist - at tilkendegive eventuelle misforståelser overfor Tønder Kommune.

Hvis dette skulle være tilfældet, bedes potentiel leverandør henvende sig skriftligt via mail - bvl1@toender.dk - med beskrivelse af eventuelle misforståelser.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Fagsystem til Arbejdsmarkedsområdet - indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19 - SaaS-Cloud - Direkte tildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
28/04/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: KMD A/S
CVR-nummer: 26911745
Postadresse: Lautrupparken 40-42
By: Ballerup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Internetadresse: http://www.kmd.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 8 228 495.75 DKK / Højeste bud: 8 496 520.20 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@klfu.dk
Telefon: +45 33307621
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet for udbud, skal klager skriftligt underrette Ordregiver om den påstående overtrædelse og om hvorvidt klagen vil indbringes for nævnet

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrencestyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/04/2023

Send til en kollega

0.062