23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 089-275723
Offentliggjort
08.05.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

Multifunktionsmaskiner og service, support og vedligeholdelse

(07.08.2023)
ATEA A/S
Lautrupvang 6
2750 Ballerup

Multifunktionsmaskiner og service, support og vedligeholdelse


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Ahm
E-mail: thahm@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 93569240
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=364132&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=364132&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Multifunktionsmaskiner og service, support og vedligeholdelse

Sagsnr.: EMN-2022-10730
II.1.2) Hoved-CPV-kode
30232100 Printere og plottere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af multifunktionsmaskiner og tonere. Service, support og vedligeholdelse af nye og eksisterende multifunktionsmaskiner samt printere. Dertil løbende tjenesteydelser og software vedligeholdelse af SafeCom i Regions Sjællands IT-miljø.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30125110 Toner til laserprintere/faxmaskiner
30232110 Laserprintere
30232120 Matrixprintere
30232130 Farvegrafikprintere
30237310 Fontkassetter til printere
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72250000 System- og supporttjenester
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten vedrører indkøb af multifunktionsmaskiner og tonere. Service, support og vedligeholdelse af nye og eksisterende multifunktionsmaskiner samt printere. Dertil løbende tjenesteydelser og software vedligeholdelse af SafeCom i Regions Sjællands IT-miljø i 2 år med mulighed for forlængelse i 2x1 år.

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud af en rammeaftale.

Ordregiver tildeler rammeaftalen til den Tilbudsgiver, som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner på toner til MFP

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at blive erklæret egnet, skal Tilbudsgiver opfylde nedenstående vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

- Tilbudsgiver skal oplyse den samlede gennemsnitlige årsomsætning i de tre (3) seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Gennemsnitlig omsætning: Det er et minimumskrav, at den gennemsnitlige årsomsætning, dvs. nettoomsætning, i de seneste 3 disponible regnskabsår er minimum 10.000.000 danske kroner.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at blive erklæret egnet, skal Tilbudsgiver opfylde nedenstående vedrørende teknisk og faglig formåen:

• Tilbudsgiver skal anføre tre (3) forskellige leverancer, som er (eller har været) igangværende indenfor de seneste tre (3) år før tilbudsfristen – der skal have været realitet på levering i henhold til leverancen.

• Referencerne bedes indeholde:

• Angivelse af Kunden

• Beskrivelse af indholdet af opgaven, herunder varekøb, service- og supportaftale, vedligeholdelse og tjenesteydelser.

• Beskrivelse af kompleksiteten i mængden af produkter som er blevet leveret, driftsstatus (igangværende/ophørt).

• Kontraktens varighed (dato for ikrafttræden og slutdato)

• Årlig kontraktværdi

For rammeaftaler angives det estimerede årlige kontraktværdi.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have minimum tre (3) sammenlignelige leverancer.

En reference anses for sammenlignelig når den har lighed med den udbudte kontrakt og kunde.

Med lighed med kontrakten forstås opgaver, som i størrelse, indhold af kontrakten og kompleksitet i mængden af produkter eller løsning bedst svarer til den udbudte kontrakt.

Med lighed med kunden forstås en offentlig/privat større virksomhed med et betydeligt antal ansatte og en geografisk fordeling på flere lokationer over et større område.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Miljø (punkt 6.3 i udkast til Kontrakt): Leverandøren skal aktivt medvirke til fortsatte forbedringer af miljø, teknologi og økonomi i forbindelse med Kontrakten.

Socialt ansvar (punkt 19 i udkast til Kontrakt) Leverandøren skal i forbindelse med gennemførelsen af Kontrakten respektere og overholde nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, det vil sige:

FN’s deklaration om menneskerettigheder

ILO’s deklaration om arbejdstagerrettigheder

Rio-deklarationen om miljø og udvikling

FN’s konvention mod korruption

Embargo (punkt 5.1 i udkast til Kontrakt) Leverandøren er forpligtet til at sikre, at Kontraktens gennemførelse til enhver tid ikke indebærer en overtrædelse af sanktioner, eksportkontrolregler, embargoer og lignende, herunder men ikke begrænset til EU-forordning 833/2014 som senest ændret ved EU-forordning 576/2022, artikel 1, nr. 23) og eventuelle senere ændringer.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/06/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/06/2023
Tidspunkt: 23:59
Sted:

Der vil ikke være offentlig åbning af tilbud.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være offentlig åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

03.05.2027

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Anslået værdi er 17.500.000 DKK - Maksimalværdi er 26.500.000 DKK.

I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 2022/1269 art. 1, nr. 15, der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/05/2023

Send til en kollega

0.063